Pôlitika eto Madagasikara

Ny pôlitika eto Madagasikara dia mifototra amin' ny môdelin' ny repoblika tokana ananan' ny filoham-pirenena fahefana betsaka sady misy antoko pôlitika maro. Voafaritry ny Lalàmpanorenana tamin' ny taona 2010 izay nanangana ny Repoblika fahefatra ny andrim-panjakana eto Madagasikara. Ny filohan' ny Repoblika no filoham-panjakana voafidy hiasa mandritra ny dimy taona, ary ny praiminisitra no lehiben' ny governemanta. Ny filoha no mitondra ny firenena ary ny praiminisitra no mitondra ny governemanta. Ny governemanta no mampihatra ny lalàna. Ny governemanta no manana ny fahefana mpanatanteraka fa ny fahefana mpanao lalàna kosa dia zarain' ny governemanta sy ny antenimiera roa tonta. Tsy miankina amin’ ny andrim-panjakana fahefana roa voalohany ny fahefana mpitsara.

I Madagasikara dia repoblika ahitana antoko pôlitika miisa telonjato mahery.

Ny rafi-pitondrana

hanova

Nisafidy ny rafitra repoblikana ny vahoaka malagasy taorian' ny nahazoan' i Madagasikara ny fahaleovantenany. Fanampin' izany dia niroso lalindalina kokoa tamin' ny demôkrasia ny Malagasy tamin' ny Repoblika fahatelo.

Fahefana mpanatanteraka

hanova

Ny fahefana mpanatanteraka dia sahanin' ny filoham-pirenena sy ny governemanta amin' ny alalan' ireo sampan-draharaham-panjakana isan-karazany. Lany amin’ ny alalan’ ny latsabato ataon' ny daholobe ny filoham-pirenena ary mijanona ho filoha mandritry ny dimy taona, azo averina indroa. Izy no manonona ny praiminisitra.

Fahefana mpanao lalàna

hanova

Ny fahefana mpanao lalàna dia sahanin' ny Antenimiera roa, dia ny Antenimierampirenena (izay ahitana ny solombavambahoaka voafidy manerana an' i Madagasikara) sy ny Antenimierandoholona (izay ahitana loholona voafidin' ny mpifidy lehibe sy ireo loholona notendren' ny filoham-pirenena). Izy ireo no mandany ny volavolan-dalàna aroson' ny governemata na ny tolo-dalàna aroson' ny solombavambahoaka na ny loholona.

Fahefana mpitsara

hanova

Ny fahefana mpitsara dia sahanin' ireo sampan-draharaham-pitsarana izayahitana ny sasany ao amin' ny Ministeran' ny Fitsarana, ao amin' ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana, sy ny maro hafa koa. Mampitaraina ny olom-pirenena sy ny mpitsara ny tsy fisian' ny fahaleovantena tanteraka eo aminy fitsarana.

Ny Repoblika nifandimby

hanova

Ny Repoblika Voalohany (1960 - 1973)

hanova
 

Ity no vanim-potoana nandraisan' ny Malagasy ny fitantanana ny fireneny indray, izany hoe mitovy amin' ireo firenena rehetra eran-tany i Madagasikara. Saritsarim-pahaleovantena ihany no nilazana io vanim-potoana io satria ny sehatra rehetra dia nakan' ny mpitondra tamin' izany fankatoavana tany amin' i Frantsa izay firenena nanjanaka teo aloha na dia mbola tsy rava tanteraka izany mandraka ankehitriny. Ary izany no niteraka ny fanehoam-panoherana ny taona 1972 ka niafara tamin' ny fahataperan' ny Repoblika Voalohany.

I Philibert Tsiranana

hanova

I Tsiranana Philibert no filoham-pirenena malagasy voalohany izay nitondra tamin' ny 1 Mey 1959 hatramin' ny 11 Ôktôbra 1972.

Ny Repoblika Faharoa (1973 - 1991)

hanova
 

Taorian' ny faharavan' ny Fitondran' ny Repoblika Voalohany dia nisy ny Tetezamita izay fotoana noheverina handinihan-tena teo amin' ny Tantaran' i Madagasikara.

Ramanantsoa sy Ratsimandrava

hanova

Ny jeneraly Ramanantsoa no nisahana ny andraikitra feno teo saingy noho ireo tarazo nisy vokatry ny teritery tamina sokajin-javatra maromaro teto anatiny sy tany ivelany dia voatery nametra-pialana ny lehilahy ka namindra ny fahefana. Ny kôlônely Ratsimandrava no nandray izany tamin-kafanam-po tokoa; ary mbola tsy afaka ao am-pon' ny Malagasy niaina izany fotoana izany ilay fehezan-teny malaza hoe: "Tsy hiamboho adidy aho mon Général !".

Pejy iray teo amin' ny tantaran' i Madagasikara io, ary noheverina fa teboka hiaingana hiatrehana ny fandrosoana eran-tany. Teo vao nihevitra fa ho afaka tanteraka ny vanim-potoanan' ny fanjanahantany. Herinandro ihany anefa ny faharetan' izany satria maty voatifitra ny kôlônely Ratsimandrava ny 11 Febroary 1975. Dia nisy Tetezamita indray teo fa tsy naharitra an-taona fa am-bolana ihany.

Ny filoham-pirenena Ratsiraka Didier

hanova

Ny Capitaine de frégate Ratsiraka Didier no voatendry hitondra an' i Madagasikara taty amin' ny faran' ny taona 1975. Niezaka ny hitondra hevi-baovao sy fijery vaovao tamin' ny alalan' ny fandaharan' asa iray dia ny Boky Mena ity manamboninahitra tantsambo ity ary naharesy lahatra ny maro tamin' ny Malagasy izy tamin' izany.

Noho ireo toe-javatra maro nitranga ka niteraka fahoriana sy fahasahiranana lalina teo amin' ny fiainam-pirenena, dia voatery ny vahoaka, izay nentan' ny antoko pôlitika sahy nanohitra ny fitondran-dRatsiraka Didier, naneho fa tsy afaka ny hiaritra intsony. Rehefa nitokona am-bolana vitsivitsy ny vahoaka dia resy lahatra ny mpitondra fa tsy afaka hampandeha ny fitondrana intsony ka nifampiraharaha tamin' ny mpanohitra izay neken' ny vahoaka ho mpitondra ny feony.

Ny Repoblika Fahatelo (1991 - 2014)

hanova

Ny filohan' ny HAE Zafy Albert

hanova
 

Ny 31 Ôktôbra 1991 no nanamarika ny fiafaran' ny Repoblika faharoa ary koa varavarana hisokatra hoan' ny Repoblika fahatelo. Na dia tsy nanapa-kevitra firy intsony teo amin' ny fitantanan-draharaham-panjakana intsony aza Ratsiraka dia mbola nitazona ihany ny anaram-boninahitra maha filohan' ny Repoblika azy ihany.

I Zafy Albert no nitazona ny andrikitra teo amin' ilay andrim-panjakana lehibe (Haute Autorité de l'Etat -- H.A.E) natao hampijoroana ny Repoblika fahatelo. Narafitra ny Lalàmpanorenana vaovao, natao daholo izay rehetra hita fa madilana tokony ho tetenina tamin' ny lasa.

Ny filoham-pirenena Zafy Albert

hanova

Ny taona 1993 vao tafajoro tanteraka ny Repoblika fahatelo, lany ho filoham-pirenena tamin' izany i Albert Zafy izay nanankinan' ny ankamaroan' ny Malagasy ny safidiny. Sahirana teo amin' ny fitadiavam-bahaolana ara-toekarena ireo mpitondra ka niteraka fifanoheran-kevitra teo amin' ireo samy mpiara-mitolona izany, ka ny taona 1996 dia voatery naato tamin' ny asa maha filoham-pirenena azy i Zafy Albert, io dia ny Lalàmpanorenana ihany no nahafahana nampiato azy ary sambany teo amin' ny tantaran' i Madagasikara no nisy fanonganam-panjakana tao anatin' ny fanajana ny lalàna tanteraka.

Ny filohan' ny tetezamita Ratsirahonana Norbert

hanova

Nitsangana ny tetezamita notarihin' i Ratsirahonana Norbert izay filohan' ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana tamin' izany. Dia nikarakara ny fifidianana izay ho filoham-pirenena hasolo an' i Zafy izy. Nirotsaka hofidina indray teo Ratsiraka ka niverina nifaninana indray izy sy Zafy.

Ny filoham-pirenena Ratsiraka Didier

hanova

Tafaverina ho filoha indray Ratsiraka ny taona 1997 ary nanitsy ny Lalàmpanorenana ka ny mahaolona sy ny tontolo iainana ("humanisme écologique") indray no nentiny handresena lahatra ny Malagasy.

Niditra tamin' ny fizaràna faharoan' ny Repoblika fahatelo teo ny firenena malagasy, 5 taona no niainana izany foto-kevitra vaovao izany, izay fotoana ninian' ny Malagasy maro tsy notoinina. Na dia noheverina ho manana traikefa sy fahaiza-manao noho ny fotoana maro nitondrany an' i Madagasikara aza Ratsiraka, dia tsy nisy fanavaozana nentiny teo amin' ny fitantanana. Raha ny fifanarahana iraisam-pirenena no jerena dia nitohy avokoa ireny rehefa niato nandritra ny fotoana nitondran' i Zafy Albert. Maro ny vola fanampiana sy nindramina nentina hanatsarana ny fahefa-mividin' ny vahoaka, saingy tsy nisy fiantraikany teo amin' ny tantsaha indrindra.

Ny filoham-pirenena Ravalomanana Marc

hanova

Ny taona 1999 dia nisy ny fifidianana izay ho ben' ny tanàna ka tamin' izany no nipoirana olona vaovao teo amin' ny sehatra pôlitika. Anisan' ireny ny mpandraharaha tompon' ny orinasa Tiko, Ravalomanana Marc izay nanana fahasahiana nijoro hitondra fijery vaovao. Mbola tanora sy tsy mbola heno teo amin' ny tontolo pôlitika malagasy izy ka nanaitra ny mponin' Antananarivo izay toerana nilatsahany ho fidina.

Nanangana fikambanana izy nahazoany nilatsaka, dia ny "Tiako i Madagasikara" tamin' izany, izy. Nisy akony teo amin' ny fiainam-pirenena malagasy ny fitantanany ny renivohitra. Fa niezaka nitondra fanavaozana sy fanatsarana ny tanàna izy, indrindra ny lalana. Rehefa ho tonga ny fotoam-pifidianana izay ho filoham-pirenena dia nirotsaka ho fidina Ravalomanana Marc. Rehefa nirotsaka izy dia lany ho filoham-pirenena. Tsy nanaiky ny fahalanian-dRavalomanana amin' ny fiodinana voalohany Ratsiraka mpifanadrina aminy ka niteraka ny krizy tamin' ny taona 2002. Nitondra tamin' ny taona 2002 ka hatramin' ny taona 2009 izay fotoana nanongana azy, izy.

Ny filohan' ny Tetezamita Andry Rajoelina

hanova

Tamin’ ny fomba tsy dia natao hoe ara-dalàna, naka ny fahefana i Andry Rajoelina nandritry ny fikorontanana nitranga tamin’ ny taona 2009 taorian’ ny fialàn’ i Marc Ravalomanana, ary taorian’ ny fakan’ i Andry Rajoelina ny fahefana, nanohy ny fanomezan-dalan’ i Marc Ravalomanana izy na dia tsy lany tamin’ ny latsabato ataon’ ny daholobe aza. Ny tena marina, raha tena nisy ny tetezamita, ny miaramila no tokony nitondra azy: izany hoe izay manana ny mari-boninahitra avo indrindra ao amin’ ny Tafika. Roa volana aorian’ ny tetezamita dia tokony nisy ny fifidianana filoham-pirenena. Voarara any Madagasikara ary manerana izao tontolo izao ilay fakan’ i Andry Rajoelina fahefana izany hoe manohy ny fanomezan-dalan’ ny filoham-pirenena lany amin' ny latsabato.

Ny Repoblika fahefatra

hanova

Ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina

hanova
 

I Hery Rajaonarimampianina dia kandidà amin' ny fifidianana ny filoham-pirenena ny taona 2013. Lany tamin' ny salanisa 53,41 izy tamin' ny fihodinana faharoa nanoloana ny kandidà Jean Louis Robinson. Dimy andro nialoha ny fihodinana voalohan' ny fifidianana filoham-pirenena tamin' ny 2013 dia voatolotra ho solon' i Andry Rajoelina i Hery Rajaonarimampianina. Faharoa izy tamin' ny valin' ny fihodinana voalohany, ary izy no mitarika ara-bato amin'ny fihodinana faharoa. Na dia nolazain' ireo mpanohitra azy fa nisy aza ny hala-bato, dia voatonona ho filoha lanin' ny fifidianana filoham-pirenena voalohan' ny Repoblika fahaefatra izy tamin' ny 17 Janoary 2014. Nandray ny fahefana tamin' ny 25 Janoary izy

Ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina

hanova

Antoko sy fikambanana pôlitika eto Madagasikara

hanova

Tsynitsaha-nitombo ny isan' ny fikambanana sy antoko pôlitika eto Madagasikara hatramin' ny fanjanahantany ka hatramin' izao. Ankehtriny dia ahitana antoko pôlitika miisa telonjato mahery ny eto Madagasikara.

Antoko sy fikambanana pôlitika niorina faha fanjanahantany

hanova

Antoko sy fikambanana pôlitika niorina tamin' ny Repoblika Voalohany

hanova

Antoko sy fikambanana pôlitika niorina tamin' ny Repoblika faharoa

hanova

Antoko sy fikambanana pôlitika niorina tamin' ny Repoblika fahatelo

hanova

Antoko sy fikambanana pôlitika niorina tamin' ny Repoblika fahefatra

hanova

Fandaminana ny tanim-pirenena malagasy

hanova

Voalamina ho faritany enina sy faritra telo amby roapolo sy distrika manodidina ny 120 ary kaominina manodidina ny 1 700 ny tanim-pirenen' i Madagasikara. Ny isa, ny fari-piadidiana, ny anarana ary ny renivohitra dia faritan' ny lalàna 94-001 tamin' ny 26 Avrily 1995.

Faritany eto Madagasikara

hanova

Nizara ho faritany enina i Madagasikara hatramin' izay: Antsiranana, Antananarivo, Fianarantsoa, Mahajanga, Toamasina ary Toliara. Teo aloha dia nanana ny fizakan-tenany ny faritany enina eto Madagasikara, ka natsoina hoe "faritany mizakatena". Tsy vondrom-paritra intsony ny faritany taorian' ny fanavaozana ny Lalàmpanorenana tamin' ny taona 2007 izay nametraka ny faritra. Ao amin' ny Lalàmpanorenana tamin' ny taona 2010 dia anisan' ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ny faritany eto Madagasikara, saingy tsy misy manatanteraka izany.

Faritanin' Antsiranana

hanova

Ny Faritanin' Antsiranana dia manana velarana mirefy 43 406 km2 sady nisy mponina 1 465 606 tamin' ny taona 2011. I Antsiranana na Diego-Suarez no renivohiny.

Faritanin' Antananarivo

hanova

Ny Faritanin' Antananarivo dia manana velarana mirefy 58 283 km2 sy misy mponina miisa 5 370 900 tamin' ny 2004. Ny renivohiny dia Antananarivo, renivohitr' i Madagasikara koa. Ny faritanin' Antananarivo ireny no faritany tsy manana morontsiraka amin' ny faritany eto Madagasikara.

Faritanin' i Fianarantsoa

hanova

Ny Faritanin' i Fianarantsoa dia manana velarana 103 272 km2 sy mponina 4 142 444 izy tamin' ny taona 2011. Ny tanànan' i Fianarantsoa no renivohiny.

Faritanin' i Mahajanga

hanova

Ny Faritanin' i Mahajanga dia manana velarana mirefy 150 023 km2. Tamin' ny 2011 izy dia nisy mponina 2 224 570. Ny renivohiny dia i Mahajanga.

Faritanin' i Toamasina

hanova

Ny Faritanin' i Toamasina dia manana velarana mirefy 71 911 km2. Misy mponina miisa 3 438 275 io faritany io tamin' ny taona 2011. Ny tanànan' i Toamasina no renivohiny.

Faritanin' i Toliara

hanova

Ny Faritanin' i Toliara dia no faritany eto Madagasikara lehibe indrindra raha ny velarana no jerena; any amin' ny tapany atsimo-andrefan' ny Nosy no misy azy; misy ny seranan-tsambo ao amin' ny lakandranon' i Môzambika. 936 km miala an' Antananarivo no misy ny renivohiny, dia ny tanànan' i Toliara. Ny velarany dia mirefy 161 405 km2 ary ny isan' ny mponiny dia 2 229 550 tamin' ny 2001).

Faritra eto Madagasikara

hanova

Tamin' ny taona 2004 dia nozaraina ho faritra 22 i Madagasikara. Araka ny Lalàmpanorenan' i Madagasikara tamin' ny taona 2010 dia anisan' ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana sady faritra ara-pitantanan-draharaham-panjakana ao amin' ny sehatry ny fanapariaham-pahefana ny faritra. Tamin' ny taona 2021 dia lasa 23 ny faritra eto Madagasikara.

Tsy voahaja anefa ny voalazan' ny Lalàmpanorenana, hatramin' ny namoronana ny faritra, ny amin' ny tokony hifidianana ny lehiben' ny faritra. Tsy voatsangana koa ny Filankevi-paritra izay tokony handany ny tetibola ary hanaramaso asan' ny mpanatanteraka.

Ireto avy ireo faritra 23 ireo voatsinjara amin' ny faritany enina:

Faritra ao amin' ny Faritanin' Antsiranana

hanova

Misy faritra roa ny ao amin' ny Faritanin' Antsiranana, ka ireto avy izy ireo:

Faritra ao amin' ny Faritanin' i Mahajanga

hanova

Misy faritra efatra ny ao amin' ny Faritanin' i Mahajanga:

Faritra ao amin' ny Faritanin' Antananarivo

hanova

Misy faritra efatra ny ao amin' ny Faritanin' Antananarivo:

Faritra ao amin' ny Faritanin' i Toamasina

hanova

Misy faritra telo ny ao amin' ny Faritanin' i Toamasina:

Faritra ao amin' ny Faritanin' i Fianarantsoa

hanova

Misy faritra dimy ny ao amin' ny Faritanin' i Fianarantsoa:

Faritra ao amin' ny Faritanin' i Toliara

hanova

Misy faritra efatra ny ao amin' ny Faritanin' i Toliara:

Distrika eto Madagasikara

hanova

Ao amin' ny didim-panjakana laharana 2005-012 nivoaka tamin' ny 11 Janoary 2005 dia miisa 119 ny distrika eto Madagagasikara[1]. Tsy vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ny distrika fa fizaràna mahakasika ny fanapariaham-pahefana avy amin' ny fitondrana foibe.

Kaominina eto Madagasikara

hanova

Ny kaominina no vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana fototra natsangana tamin' ny fiandohan' ny Repoblika Fahatelo araka ny Lalàmpanorenana tamin' ny 18 Septambra 1992 izay mbola nohamafisin' ny Lalàmpanorenana tamin' ny taona 2010. Tamin' ny taona 2015 dia niisa 1 693 ny kaominina eto Madagasikara.

Vangio koa

hanova

Rohy ivelany

hanova

Momba ny fandaminana ny tanim-pirenen' i Madagasikara

Lahatsoratra samihafa

Didy aman-dalàna

Loharano sy fanamarihana

hanova
  1. "" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2020-01-09. Retrieved 2021-04-09.