Fanapariaham-pahefana

Ny fanapariaham-pahefana dia fomba fandaminana ny fitantanan-draharaha izay ahitana ny fizaràna ny mpiasa sy ny fahaiza-manao avy amin' ny fitantanana foibe mankany amin' ny sampan-draharahany. Ity fanapariaham-pahefana ity dia zaraina araka ny sarintanim-pitantananan-draharaha, izay mamaritra ny solontenan' ny fitantanan-draharaham-panjakana eny ifotony. Ny fanapariaham-pahefana dia mifanohitra amin' ny fampivangongoam-pahefana izay rafitra ara-pitantanana ifantohan' ny fandraisana ny fanapahan-kevitra rehetra eo amin' ny fanjakana foibe.

Miavaka amin' ny fitsinjaram-pahefana ny fanapariaham-pahefana satria rafitra famindrana fahefana midina amin' ny ambaratonga ambany ao anatiny, izay tsy manana ny satan' ny fikambanana ara-dalàna, ny fanapariaham-pahefana; ny fitsinjaram-pahefana kosa dia mamindra fahefana amin' ny vondrom-paritra manana ny sata maha vondrona na fikambanana ara-dalàna azy. Noho izany dia momba bebe kokoa ny asan' ny mpanatanteraka sy ny mpitantan-draharaha ny ao amin' ny fanapariaham-pahefana, ary momba bebe kokoa ny asan' ny mpanao lalàna ny ao amin' ny fitsinjaram-pahefana. Tsy mifanipaka anefa ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanapariaham-pahefana.

Ny fanaparihm-pahefana dia fanitsiana ny fampivangongoam-pahefana: ahafaha-mampihena ny fahatarana sy ny fahasahiranana mifandray amin' ny adidy, amin' ny rafitra foibe rehetra, miandry ny fanapahan-kevitry ny ambaratonga ambony indrindra ny fanaparihm-pahefana. Ny asany araka izany dia ny fanamaivanana ny fitantanan-draharaha foibe amin’ ny alalan’ ny famelana azy handray fanapahan-kevitra eo amin’ ny sehatra eo an-toerana, araka ny taratra amin’ ny fanoharan' i Odilon Barrot hoe "Iny tantanana iray iny ihany no mamely fa nohafohezina ny tahony" na ilay fehezantenin’ i Napoleon III hoe "Manapaka tsara raha lavitra fa mitantana tsara kokoa raha akaiky.

Misy karazany roa ny fanapariaham-pahefana ara-pitantanana: ny fanapariaham-pahefana isam-paritra sy fanapariaham-pahefana araka anjara asa.

Jereo koa

hanova