Hanokatra ny renilisitra

Ny Bokin’ny Mpaminany roa ambin’ny folo na Bokin’ny Mpaminany 12, dia boky na horonam-boky ao amin’ny Tanakh, Baiboly hebreo, izay voasokajy ao amin’ny Nevi’im aharonim, zana-tsokajin’ny Nevi’im ("Mpaminany") izay fizaràna faharoa ao amin’ny Tanakh manaraka ny Torah (fizaràna voalohany "Lalàna") sady arahin’ny Ketuvim (fizarana fahatelo farany "Soratra"). Atao hoe Trei Assar ("Mpaminany 12") ny fitambaran'izy ireo. Hita ao amin’ny Baiboly kristiana ireo boky ireo ao amin’ny zana-tsokajy atao hoe "Mpaminany madinika" izay ao amin’ny fizaràna fahefatra atao hoe "Mpaminany".

Fitanisana ny bokyHanova

Famintinana ny boky tsirairayHanova

Bokin'i HoseaHanova

Ahitana taratra ny tantaram-pivavahan’ny Fanjakana tany Avaratr'i Israely sy ny fivoaran’ny jodaisma ny Bokin'i Hosea. Hentitra ny fomba fitenin’i Hosea manoloana ny vahoaka miaina amin’ny fomba sy fanao izay miseho lany hatrany ho mifanohitra amin’ny finoana an'i Yahweh sy ny lalàny. Ny hevi-dehiben’ny boky dia ny fitiavan’i Yahwehny vahoakany izay asehon’ny fanambadian’i Hosea an’ilay vehivavy janga atao hoe Gomera.

Bokin'i JoelaHanova

Mitantara ny fahorian'ireo Jiosy nody ao Joda avy any am-pahababoana, sy mirakitra ny faminanian'i Joela izay mitaona ny vahoaka hibebaka sady mampanantena azy ireo fahasambarana ho avy amin'ny Andron'i Yahweh ny Bokin'i Joela.

Bokin'i AmosaHanova

Ny Bokin'i Amosa dia mitsikera ny tsy fisian’ny fahamarinan’ny fiarahamonina tao amin’ny Fanjakan’i Israely sy maneho ny ho setrin’izany, dia ny fanamelohana ny fahotan’i Israely sy i Joda ary ireo firenana mpifanolo-bodirindrina aminy. Tamin’ny fotoana nampamirapiratra ny Fanjakan’i Isiraely nefa nisian’ny fangejana ireo mahantra no nanambaràn’i Amosa ny hafatr’Andriamanitra. Mampanantena ny hamerenan'Andriamanitra indray ny fiadanan’i Israely aorian’izany ny Bokin'i Amosa.

Bokin'i ObadiaHanova

Mirakitra faminaniana ny amin’ny hitsaran’Andriamanitra ny Fanjakan’i Edoma izay harodana sy ny amin’ny famaliana izay hataon’i Israely amin’io fanjakana io ny Bokin'i Obadia na Bokin'i Abdiasa. Hihatra amin’ny firenena rehetra koa izany fitsarana izany rehefa tonga ny Andron’i Yahweh.

Bokin'i JonaHanova

Mitantara ny amin’ny mpaminany Jona izay nirahin’Andriamanitra any Ninive (renivohitry ny Asiriana) mba hampibebaka ny mponina tao nefa nitady lalan-kafa tsy ho any ny Bokin'i Jona. Niteraka fahasahiranan ho azy izany ka nandeha tany Ninive ihany izy amin’ny farany. Avotra tamin’ny fahatezeran’Andriamanitra ny mponina tao rehefa nibebaka. Maneho io boky io fa tsy ho an’ny Jiosy ihany ny famonjena fa ho an’ny olombelona rehetra.

Bokin'i MikaHanova

Ny Bokin'i Mika na Bokin'i Mikea dia mirakitra faminaniana ho an’i Samaria renivohitry ny Fanjakan’i Israely sy ho an’i Jerosalema renivohitry ny Fanjakan’i Joda, satria tsy nitondra ny fireneny hanompo an’Andriamanitra ny mpitondra tao fa nanompo andriamani-kafa sady nifetsy sy nangalatra ny fananan’ny malahelo. Hovalian’Andriamanitra noho izany i Israely sy i Joda. Nefa nampanantena Andriamanitra fa amin’ny andro ho avy, ny vahoakan’i Israely sy ny an’i Joda dia hiverina amin’Andriamanitra ary ny mpanjaka hotendreny (ny Mesia) dia hanao izay hampiadana ny vahoaka sady hitondra fiadanana amin’ny tany rehetra.

Bokin'i NahomaHanova

Anambaràn'ny mpaminany Nahoma ny hitsarana sy ny hanamelohana an’i Ninive renivohitr’i Asiria (na Asora) noho ny fangejany ireo firenen-kafa ny Bokin'i Nahoma. Fanehoan’Andriamanitra ny famindram-pony amin’ny olona ny famaliana ny fahavalony sy ny famotsorany ny vahoakany ho afaka amin’ny fifehezan’ny fahavalony. Vitan’Andriamanitra izany satria izy no mpanapaka ny tany rehetra.

Bokin'i HabakokaHanova

Ny Bokin'i Habakoka dia mampanantena ireo vahoaka ampijalin'ny firenena mpandresy fa ny fahoriana dia tsy haharitra ary ny marina dia tsy maintsy handresy amin’ny farany.

Bokin'i ZefaniaHanova

Ny Bokin'i Zefania na Bokin'i Sôfônia dia maneho ny hadisoan-kevitry ny vahoakan'i Joda izay nieritreritra fa amin’ny andro ho avy dia hahatonga azy ireo ho firenana matanjaka Andriamanitra ka ho afaka mandresy ireo fahavalony sy hampanjaka ny fahamarinana sy ny fiadanana. Araka ny faminanian’i Zefania anefa dia hosazin’Andriamanitra ny vahoakan’i Joda sy ny firenena rehetra izay tsy nanaja azy. Izany no andro fitsarana, andron’i Yahweh. Ny hany fomba hahafaka an’i Joda dia ny fanajany an’Andriamanitra sy ny fivavahany aminy irery ihany.

Bokin'i HagayHanova

Ny Bokin'i Hagay na Bokin'i Akjea dia mirakitra faminaniana efatra izay ampitain’i Hagay amin’i Zorobabela, governoran’ny faritanin’i Joda, sy amin’i Josoa mpisorom-be mandritra ny fanamboarana ny Tempoly faharoa tao Jerosalema. Nanao izay hanetsiketsehana ny fahatongavan-tsain’ireo Jiosy nantsoina taorian’ny Fahababoanamba hanamboatra indray ny Tempoly ny mpaminany.

Bokin'i ZakariaHanova

Miresaka ny amin’ny hanamboarana indray ny Tempoly sy hananganana an’i Jerosalema, mba hanomanana ny fiavian’ny vanim-potoan’ny Mesia ny Bokin'i Zakaria. Manindry ny amin’ny tokony handraisan’ny tsirairay anjara sy hankatoavana an’Andriamanitra ny boky eto, sady manantitra ny fahitana ny amin’ny tontolo feno fiadanana izay hiarahan’ny Jiosy sy ny Jentilisa hivavaka amin’Andriamanitra. Ny fitambaran’ireo lahatsorara rehetra ireo dia miompana amin’ny lohahevitry ny fiandrasana ny Mesia.

Bokin'i MalakiaHanova

Ny Bokin’i Malakia dia ahitana ny fampahatsiahivana ny nifidian’Andriamanitra an’i Israely, ny fahamasinan’Andriamanitra, ny tokony hisian'ny fahamarinana ara-piaraha-monina sy hanajana ny fanompoam-pivavahana. Mikasika an’i Israely ihany ny hafatra eskatokojika ny amin'ny Andron’i Yahweh dia fa tsy ny firenena rehetra. Miresaka momba ny fanambadiana koa io boky io.

Jereo koa :Hanova