Jesoa araka ny silamo

I Jesoa dia heverin' ny fivavahana silamo ho mpaminany sahala amin' ny mpaminany Mohamady. عيسى ابن مريم /ʿĪsā ibn Maryam ("Jesoa zanak' i Maria") no anarana iantsoan' ny Mozilmana an' i Jesoa amin' ny teny arabo. Ny Kristiana arabo (any Palestina, any Siria, any Libàna, sns) anefa dia miantso an' i Jesoa hoe يسوع ابن مريم / Yasu' ibn Maryam. Mitantara ny Kor'any ao amin' ny andalana maro ny amin' ny fiteraham-birijiny an' i Jesoa izay noforonina araka ny didin' Andriamanitra hoe: "Misia"[1] sady notorontoronin' ny fofonain' Andriamanitra[2].

I Maryam sy i Îsâ

Ny fomba nanehoan' ny Kor'any an' i ʿĪsa dia mifanohitra amin' ny fanekem-pinoana novolavolain' ny Fiangonana kristiana nanomboka tamin' ny Kônsily voalohany tao Nikea sy ny firehena kristiana trinitariana vokatry ny kônsily ekiomenika fito. Ao amin' ny Kor'any, "ny Mesia Jesoa, zanak' i Maria, dia tsy inona fa irak' Andriamanitra, ny Teniny izay nirahiny ho any amin' i Maria, ary fofonaina avy aminy" (Soràta 4.171). Amin' ny maha mpanambara mialoha an' i Mohamady azy dia nitory ny finoana andriamanitra tokana madio izy, nanatanteraka fahagagana, nanasitrana, nanangan-ko velona ny maty ary "mahalala ny zava-miafin' ny fo". I Ibn Arabi dia manome azy ny anaram-boninahitra hoe "tombokasen' ny fahamasinana", "ny vavolombelona lehibe amin' ny alalan' ny fo", fa i Mohamady kosa no "tombokasen' ny mpaminany", "ny vavolombelona lehibe amin' ny alalan' ny lela"[3].

Īsā ibn Maryam

Ny fanehoana an' i Îsâ ao amin' ny Kor'any dia manome azy koa anjara asa eskatôlôjika[4]: ny fiverenany eto an-tany, amin' ny maha Mozilmana azy, no famantarana ny fahataperan' izao tontolo izao sy ny andron' ny fitsarana farany, fa hadita maro no maneho azy ho mpiara-dia lehibe amin' i Mahdi, Mpamonjin' ny andro farany.

Ahitana filazana mandà efatra momba an' i Îsâ ny ao amin' ny Kor'any, mba tsy hisian' ny shirk (fampikambanana ny tsy tokony hikambana)[3]: sady tsy Andriamanitra, no tsy zanany, no tsy iray amin' ny andriamanitra kamban-telo (triada)[5] (ny Trinite mantsy dia heverin' ny Mozilmana ho famantaran' ny fivavahana amin' andriamanitra maro), sady tsy nohomboana tamin' ny hazo fijaliana izy[6] satria tsy mendrika ny mpaminanany lehibe tahaka azy izany[3].

I ʿĪsā ao amin' ny Kor'any dia akaiky kokoa ny Nazôreana, hetsika miavaka noho ny fanarahana ny finoana sy ny didin' ny jodaisma sy ny lalàna jiosy ary ny fanekena an' i Jesoa ho Mesia, izay lazain' izy ireo fa "mpanompon' Andriamanitra", izay inoany fa olombelona sady mampita hafatra avy amin' Andriamanitra, nefa tsy manao azy ho Andriamanitra.

Jereo koa

hanova

Loharano sy fanamarihana

hanova
  1. Sorata III, Ny fianakavian' i 'Imran, andininy faha-42: "Tompo, hoy i Maria, ahoana no hananako zanaka lahy? Tsy nisy lehilahy nadia iray aza nanakaiky ahy. Araka izany, hoy ilay anjely, no amoronan' Andriamanitra izay tiany hoforonina. Niteny Izy hoe: Misia, dia misy izany."
  2. Sorata XXI, Ireo Mpaminany, and. 91: "Natsokanay amin' ilay nitahiry ny maha virjiny azy ny fanahitsika; nataonay famantarana ho an' izao rehetra izao izy miaraka amin' ny zanany lahy".
  3. 3,0 3,1 et 3,2 Marie-Thérèse Urvoy, "Jésus" ao amin' ny M. Ali Amir-Moezzi (dir.) Dictionnaire du Coran, éd. Robert Laffont, 2007, p. 440
  4. Marie-Thérèse Urvoy, "Jésus" ao amin' ny M. Ali Amir-Moezzi (dir.) Dictionnaire du Coran, éd. Robert Laffont, 2007, p. 439, 441.
  5. "Le Coran dit-il que la Trinité chrétienne est “Père, Mère, Fils” ?" [tahiry], La Maison de l'islam, 5 décembre 2008.
  6. Sorata IV, and 157: " [...] ary noho ny tenin' izy ireo manao hoe: "Novonoinay tokoa i Kristy Jesoa, zanak' i Maria, ilay Irak' i Allah" ... Nefa sady tsy namono no tsy nanombo azy amin' ny hazo fijaliana izy ireo; sandoka izany! Ary ireo niady hevitra ny aminy dia tao amin' ny tsy fahazoana antoka: tsy manana fahalalana azo antoka na iray akory izy ireo, tsy misy afa-tsy anjoanjo no arahiny ary tsy nahafaty azy mihitsy izy ireo."