Maria (renin' i Jesoa)

(tonga teto avy amin'ny Maria (renin'i Jesoa))

I Maria dia vehivavy avy any Jodea (na Jodia) izay voalazan' ny Baiboly sy boky apôkrifa maro hafa koa ary ny Kor'any fa niteraka an' i Jesoa avy any Nazareta. Ny Fiangonana katôlika sy ny Fiangonana ôrtôdôksa dia manome toerana lehibe an' i Maria izay antsoiny hoe Renin' Andriamanitra.

Ny Virjiny mivavaka, nataon'i Giovanni Battista Salvi da Sassoferrato, taona anelanelan'ny taona 1640 sy 1650.

I Maria araka ny Testamenta VaovaoHanova

I Maria sy ny fahaterahan' i JesoaHanova

Mitantara ny fanambaràn' ny anjely Gabriela (na Gabriely) mialoha tamin' i Maria ny Evanjelin' i Matio sy ny an' i Lioka, avy eo tamin' i Jôsefa fofombadiny ny amin' ny hahaterahan' i Jesoa. Manome toerana betsaka an' i Maria ny fitantaran' ny Evanjelin' i Lioka toy izay ny an' i Matio. Tantarainy ny amin' ny anjely izay niseho tamin' i Maria fa ny an' i Matio kosa miresaka ny amin' ny nofin' i Jôsefa sy ny anjely niseho taminy (Lio. 1.21-35; Mat. 1.18-23).

Noho i Maria bevohoka nefa tsy nanao firaisana ara-nofo tamin' i Jôsefa dia niahiahy azy ho nijangajanga i Jôsefa ka nieritreritra ny hisaraka aminy mba tsy hanahirana azy, satria araka ny lalàna jiosy dia mety hiharan' ny fitoraham-bato i Maria[1]. Nisy anjely anefa nanazava tamin' i Jôsefa fa nitoe-jaza noho ny herin' ny Fanahy Masina i Maria sady nandresy lahatra azy ilay anjely mba tsy hanatanterahany ny eritreriny (Mat. 1.18-19).

Ao amin' ny tohin' ny tantara dia namangy an' i Elizabeta rahavaviny i Maria sady naneho ny hafaliany taminy (Lio. 1.39-55). Niteraka an' i Jesoa tao Betlehema izy (Mat. 2.1-6; Lio. 2.4-7) ka namangy azy mianaka ny mpiandry ondry sy ny majy (na magy) telo lahy (Mat. 2.7-12; Lio. 2.15-21).

Araka ny tetiaran' i Jesoa ao amin' ny Evanjelin' i Matio (Mat. 1.1-17) dia avy amin' ny tranon' ny mpanjaka Davida i Jôsefa nefa tsy dia mazava loatra ny amin' izany ka miteraka tsy fifanarahan-kevitra ny Evanjelin' i Lioka (Lio. 3.23-38) satria i Jôsefa sy i Maria dia samy voalaza fa taranaky ny mpanjakan' i Israely[2].

I Maria sy ny fahazazan' i JesoaHanova

Ireo Evanjely ireo dia miresaka koa ny amin' ny fitondrana an' i Jesoa zaza tany amin' ny Tempoly mba hanatanteraka ny fanatitra tokony hatao noho ny voalohan-teraka. Naminany i Simeôna fa hiaritra fangirifiriana i Maria (Lio. 2.21-35). Ary taty aoriana dia nitranga ny tantaran' ny fahaverezan' i Jesoa tamin' ny faha-12 taonany (Lio. 2.41-51) tamin' ny niakaran' izy ireo ho any amin' ny Tempolin' i Jerosalema izay fanao isan-taona: raha nody any Nazareta ireo ray aman-dreniny dia nitoetra tao an-Tempoly i Jesoa niady hevitra tamin' ireo mpanoradalàna (manam-pahaizana momba ny Soratra Masina jiosy: ny Torah).

I Maria sy ny fahalehibeazana ary ny fahafatesan' i JesoaHanova

 
Fanomboana, nataon'i Le Pérugin, taona 1482

Ny Evanjelin' i Joany dia mitantara fa teo koa i Maria raha nanatrika fampakaram-bady tao Kana i Jesoa (Joa. 2.1-11). Nitady an' i Jesoa izay mbola nampianatra koa i Maria indray andro (Mar. 3.31-35); ary farany tamin' ny fanomboana an' i Jesoa tamin' ny hazo fijaliana. Nametraka an' i Maria tamin' ny "mpianatra tiany" i Jesoa alohan' ny hahafatesany:

"25 Ary nijanona teo akaikin' ny hazo fijalian' i Jesosy ny reniny sy ny rahavavin-dreniny, Maria, vadin' i Klopa, sy Maria Magdalena. 26 Ary nony hitan' i Jesosy ny reniny sy ilay mpianatra tiany nijanona teo, dia hoy Izy tamin' ny reniny: Ravehivavy, indro ny zanakao!" (Joa. 19.25-26).

Araka ny Asan' ny Apôstôly dia niara-nivory tamin' ireo mpianatr' i Jesoa i Maria tamin' ny andron' ny Pentekôsta (Asa 1.14).

Jereo koaHanova

Loharano:Hanova

  1. Agnès Walch, Histoire de l'adultère, Librairie Académique Perrin, 2009, p. 54.
  2. Geoffrey W. Bromiley, The International Standard Bible Encyclopedia, Volume 4, Wm. B. Eerdmans Publishing, 1995, p. 269.