I Isbôseta izay atao hoe Isbaala dia zanak' i Saoly nasandratra ho mpanjakan' i Israely tamin' ny taona 1007 tal. J.K. nandimby an-drainy nefa tsy nanjaka afa-tsy tamin' ny fokom-pirenena 11 izy satria i Davida koa dia nasandratra ho mpanjakan' ny fokom-pirenen' i Jodà tamin' io fotoana io ihany. Maty nisy namono izy tamin' ny taona 1005 tal. J.K. Roa taona no naharetan' ny fanjakany. Ao amin' ny Boky faharoan' i Samoela ao amin' ny Baiboly no ahitana ny tantarany.

Notapahin'i Rekaba sy Baana ny lohan'i Isboseta.

Ny anarany

hanova

Araka ny Baiboly hebreo dia izao avy ny anarana azo iantsoana an' i Isbôseta, iray amin' ny zanaka lahy efatr' i Saoly:

  • אִֽישְׁבֹּשֶׁת‬ / Ishboshet na Eshboshet izay midika hoe "lehilahin' ny fahafaham-baraka".
  • אֶשְׁבַּעַל‬ / Eshbaal na Ashbaal izay midika hoe "misy i Baala" na "lehilahin' i Baala" na "lehilahin' nyTompo".

Ny hoe Baala dia anaran' ny andriamanitry ny Semita sy ny Kananita ary ny Fenisiana (na Foinikiana).

Ny tantarany

hanova

Ao amin' ny Boky faharoan' i Samoela no ahitana ny tantaran' i Isbaala (2Sam. 2.8–4.12). Zanak' i Saoly tamin' i Akinôama zanakavavin' i Ahimaaza izy sady teraka tamin' ny taona 1047 tal J.K.

Taorian' ny nahafatesan' i Saoly sy ireo zany lahy telo, dia i Jônatana sy i Abinadaba ary i Malkisôa, tamin' ny ady teo amin' ny Tendrombohitra Gilbôa, dia i Isbôseta, izay efapolo taona tamin' izay, no sisa velona ka nasandratr' i Abnera mpitari-tafik' i Saoly, ho mpanjaka tao Mahanaima. I Davida zanak' i Jese anefa efa nambara ho mpanjakan' ny fokon' i Jodà (2Sam. 2.4). Tsy nanjaka afa-tsy roa taona (2Sam. 2.11) i Isboseta sady tsy nanapaka afa-tsy ny fokom-pirenena 11n' i Israely ihany. Ireto ireo fokom-pirenena ireo: ny fokom-pirenen' i Robena, ny fokom-pirenen' i Simeôna, ny fokom-pirenen' i Isakara, ny fokom-pirenen' i Zabolôna, ny fokom-pirenen' i Dana, ny fokom-pirenen' i Naftaly, ny fokom-pirenen' i Gada, ny fokom-pirenen' i Asera, ny fokom-pirenen' i Manase ary ny fokom-pirenen' i Efraima.

I Davida sy i Isbôseta dia niady matetika ka ny tafik' i Davida no naharesy (2Sam. 3.1), nefa niova hevitra i Abnera ka nikambana tamin' i Davida taorian' ny adin' i Abnera tamin' i Isbôseta (2Sam. 3.8-12). Navelan' i Isbôseta ho vadin' i Davida ihany ilay anabaviny (i Mikala) izay tokony homen' i Saoly ho vadin' i Davida talohan' ny fifanolanany (2Sam. 3.14-15).

Notapahan' ny manamboninahitra roa tao aminy (i Rekaba sy Baana) ny lohan' i Isbôseta natory antoandro (2Sam. 4.5) ho valifatin' i Davida amin' ny tranon' i Saoly. Nefa nohelohin' i Davida ho faty izy ireo noho izany vonoan' olona izany. Nalevina tao amin' ny fasan' i Abnera tao Hebrôna i Isbôseta (2Sam. 4.12).

Jereo koa

hanova

Mpanjakan' i Israely

Saoly - Isbôseta - Davida - Sôlômôna (na Salômôna) - Jerôbôama I - Nadaba - Baasa (na Basa) - Ela - Zimry - Ômry - Ahaba (na Akaba) - Ahazia (na Ôkôziasa) - Jôrama - Jeho - Jôahaza (na Jôakaza) - Jôasy (na Jôasa) - Jerôbôama II - Zakaria - Saloma - Menahema - Pekahia (na Faseia) - Peka (na Fasea) - Hôsea (na Ôsea).

Mpanjakan' i Jodà

Mpanjakan' i Jodà

Saoly - Isbôseta - Davida - Sôlômôna (na Salômôna) - Rehôbôama (na Rôbôama) - Abiama (na Abia) - Asa - Jôsafata - Jehôrama (na Jôrama) - Ahazia (na Ôkôziasa) - Atalia - Jôasy (na Jôasa) - Amazia (na Amaziasa) - Ozia (na Oziasa na Azaria na Azariasa) - Jôtama - Ahaza (na Akaza) - Hezekia (na Ezekiasa) - Manase - Amôna - Jôsia (na Jôsiasa) - Jôahaza (na Jôakaza) -Jôiakima (na Jôakima) - Jôiakina (na Jôasina na Jekônia na Jekôniasa) - Zedekia (na Sedekiasa).

Loharano sy fanamarihana

hanova