Ny lalàna dia fitsipika nolanin' ny Antenimiera izay manana ny fahefana mpanao lalàna. Ny Fanjakana, izay manana ny fahefana manery, no miantoka ny fampiharana ny lalàna eo amin' ny tanim-pirenena. Ao amin' ny rafitra demôkratika dia ny vahoaka masi-mandidy no manao ny lalàna. Noho ny antony ara-pampihariana anefa dia ny Antenimiera -- izay misolo tena ny vahoaka manontolo ary nomena fahefana tamin' ny alalan' ny fifidianana ny mpikambana ao aminy mba hitondra ny hetahetam-bahoaka -- no manomana sy mandatsa-nato amin' ny fandaniana ny lalàna. Araka izany dia heverina fa lalàna avokoa ny rijanteny rehetra nolanin' ny Antenimiera manaraka fomba fiasa voafaritra ho an' izany araka ny ny lalàmpanorenana.

Ny sehatra iasan' ny lalàna hanova

Ny lalàmpanorenana no mitanisa ny sehatra nofaritan' ny Antenimiera hampiharana ny alàna. Ny raharaha rehetra ivelan' ny sehatry ny lalàna dia eo ambany fahefana mpanao didy, izay an' ny Governemanta.

Ny lalàna dia mametraka ny fitsipika momba ny fahalalahan' ny besinimaro, ny satan' ny olona, ​​ny ny fitsipika momba ny heloka bevava, ny fitantanam-bolam-panjakana, ny fifidianana, ny fananganana orinasam-panjakana, ny asam-panjakana, ny famadihana ho fananam-pirenena sy ny fanesorana tsy ho fananam-pirenena ny fananana iray, ny fiarovam-pirenena, ny vondrom-paritra, ny fanabeazana, ny fananana, ny fitsipi-dalàna momba ny asa ary ny fiahiana ara-tsôsialy.

Ny Filankevitra momba ny Lalàmpanorenana na ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana dia namela io famaritana hentitra momba ny sehatry ny lalàna io hivelatra, ka izany dia mifototra amin' ny foto-kevitra sasantsasany avy amin' ny savaranonandon' ny lalàmpanorenana. Indraindray koa dia mitsabaka amin' ny sehatry ny didy, izay ao amin' ny fahefan' ny Governemanta,  ny mpanao lalàna, ary indraindray koa ny Governemanta, noho ny antony ara-pôlitika, dia tsy mijanona eo amin' ny sehatry ny famoahana didy.

Ny toerana misy ny lalàna ao amin' ny ambaratongam-pitsipika hanova

Ny lalàna dia iharan' ny fanarahana fitsipika hafa. Ny lalàmpanorenana sy ny fifanarahana iraisam-pirenena, raha ny marina, dia manana fahefana ambony kokoa noho ny an' ny lalàna. Ny Filankevitra momba ny Lalàmpanorenana na ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana no miantoka ny fifanarahan' ny lalàna amin' ny lalàmpanorenana alohan' ny hamoahana izany lalàna izany ho fantatry ny besinimaro. Tsy amin' ny andinin' ny lalàmpanorenana ihany izany fifanarahana izany fa amin' ny Fanambaràna ny Zon' Olombelona sy ny savaranonandon' ny lalàmpanorenana koa. Noho izany dia vondron-tahirin-kevitra iray manontolo no anaovan' ny Filankevitra momba ny Lalàmpanorenana na ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana ny fitsarana ny maha araka ny lalàmpanorenana na tsia ny lalàna iray.

Ambony noho ny didy amam-pitsipika avy amin' ny mpanatanteraka sy avy amin' ny tompon' andraiki-panjakana rehetra ny lalàna. Noho izany dia tsy manan-jo hanambara ny maha araka ny lalàmpanorenana ny lalàna iray ny fahefam-pitsarana sy ny fahefam-pitantanan-draharaha rehefa avoaka ho fanta-bahoaka izany lalàna izany, izany hoe tsy manan-jo hanakiana na hisakana ny fampiharana azy izy ireo. Ny Antenimiera ihany no afaka manohitra ny maha azo ampiharina ny lalàna iray. Na izany aza, ny mpitsara eny amin' ny fitsarana dia azo antsoina mba hitady ny tsy fifanarahan' ny lalàna iray amin' ny lalàna iraisam-pirenena neken' ny firenena. Raha tena hita ny tsy fifanarahana dia tsy azo ampiharina ilay lalàna fa ny lalàna iraisam-pirenena no manjaka.

Ny famolavolana ny lalàna hanova

Ny fanaovan-dalàna, amin' ny ankapobeny, dia asan' ny Antenimiera izay mandatsa-bato handany azy. Na izany aza dia manana ny anjara toerany lehibe ny Governemanta eo amin' ny famolavolana ny lalàna, izay tsy maintsy hajain' ny fahefana mpanao lalàna. Voafetra, araka izany, ny fahalalahan' ny Antenimiera momba ny asa fanaovan-dalàna.

Ny fahafahana manao tolo-dalàna no fahefana ahafahan' ny mpikambana ao amin' ny Antenimiera mandray andraikitra amin' ny raharaha fanaovan-dalalàna. Mpikambana tokana na vondro-mpikambana amin' ny anaran' antoko pôlitika no mametraka ny tolo-dalàna. Ny governemanta kosa dia manolotra volavolan-dalàna.

Ny volavolan-dalàna (avy amin' ny Governemanta) no matetika anavaon' ny Antenimiera latsabato ka lany matetika izany raha mitaha amin' ny tolo-dalàna (avy amin' ny Antenimiera). Ao amin' ny Antenimiera mantsy, ny  maro anisa raha ny marina dia manohana ny Praiminisitra amin' ny alalan' ny fifidianana ny lalàna natao hanatanterahana ny fandaharan' asan' ny governemanta.

Ny azon' ny Antenimiera atao dia ny manao fanitsiana (fanovàna ampahany amin' ny rijanten-dalàna) amin' ilay volavolan-dalàna. Na izany aza, ny tolo-kevitra fanitsiana dia azo lavina raha toa ka mety hampihena ny loharanon-karena (toy ny vola miditra), na hampitombo ny fandaniana hataon' ny fanjakana ny fandaniana azy.

Ny latsa-bato atao hadaniana ny lalàna hanova

Ny volavolan-dalàna na ny tolo-dalàna rehetra dia ifanakalozan-kevitra anaty vaomieran’ Antenimiera aloha. Avy eo, mba hahafahan' ny Antenimiera miady hevitra momba ilay rijanteny amin' ny fivoriana ampahibemaso dia tsy maintsy atsofoka ao anatin' ny laha-dinika: ny volavolan-dalana avy amin' ny Governemanta sy ny tolo-dalàna nekeny no manana ny laharam-pahamehana hatao ao anatin' ny laha-dinika; afaka manemotra na mandà ny tolo-dalàna hafa ny Governemanta.

Anaovan' ny Antenimiera latsa-bato aloha ny andininy tsirairay, ny fanitsiana tsirairay rahateo koa moa dinihina miaraka amin' ny andininy mifandraika aminy. Tsy maintsy vato maro anisa no andaniana ny andininy tsirairay, na nasiam-panitsiana na tsia.

Ny Governemanta dia afaka mampanao latsabato ny antenimiera momba ny lalàna iray manotolo na ampahany amin' izany, ary afaka tsy mitazona afa-tsy ny fanitsiana avy amin' ny governemanta na ny fanitsiana efa nekeny; izany dia ahafahany mampandany ny fepetra izay tsy tiany hovana.

Atao amin' izay ny latsabato momba ny rijanteny manontolo, izay tsy maintsy ny ankamaroan' ny vato manankery no andaniana azy. Afaka mampanao latsa-bato momba ny lalàna iray ny praiminisitra ka raha tsy lany izany lalàna izany dia manaiky ny hametra-pialana izy.

Araka ny tokony ho izy, ao amin' ny rafitra misy antenimiera roa dia ny Antenimiaram-pirenena sy ny Antenimieran-doholona no miara-mankatò ny lalàna iray zay vao atao hoe lany soa aman-tsara ilay lalàna; raha misy ny tsy fitovian-kevitra eo amin' ny roa tonta dia misy fomba fandinihana sy fanolorana fanitsiana ifandimbiasan' ireo Antenimiera roa ireo momba ilay rijanteny. Raha mbola mitohy ny tsy fitovian-kevitra dia afaka manapa-kevitra ny hampiantso vaomiera iraisana (ahitana solombavambahoaka sy loholona) ny praiminisitra. Raha tsy mahomby izany fomba fiasa fampitovian-kevitra izany dia ny Antenimieram-pirenena no tompon' ny teny farany amin' ny fandaniana na tsia ilay rijanteny.

Ny fampahafantarana ny lalàna hanova

Aorian' ny fandanian' ny Antenimiera ny lalàna dia miroso amin' ny famoahana azy ny filohan' ny Repoblika: izany no fanomezan-dalana ahafahan' ilay lalàna hampiharin' ny fahefana mpanatanteraka. Ampahafantarina ny olom-pirenena rehetra amin' izay ilay lalàna amin' ny alalan' ny famoahana azy ao amin' ny gazetim-panjakana.

Jereo koa hanova