Ny didy hitsivolana dia rijanteny avoakan' ny Governemanta ao amin' ny filankevitry ny minisitra momba ny raharaha izay tokony ho ao anatin' ny sehatry ny lalàna (izay ny Antenimiera no tokony hanao azy, raha ny tokony ho izy). Azo atao hoe hitsivolana ihany koa ny didy hitsivolana.

Ny didy hitsivolana dia tsy tokony hafangaro amin' ny didim-panjakana avoakan' ny praiminisitra na avoakan' ny filoham-pirenena, na amin' ny didim-pitondrana avoakan' ny minisitra.

Manan-kery avy hatrany toy ny didim-panjakana ny didy hitsivolana raha vao mivoaka. Tsy hanan-kery mitovy amin' ny an' ny lalàna anefa izy raha tsy efa nankatoavin' ny Antenimiera ao anatin' ny fe-potoana voafaritra. Raha tsy mandalo fankatoavan' ny Antenimiera ny didy hitsivolana dia tsy manan-kery mihoatra ny didim-pajakana izay an' ny fahefana mpanatanteraka.

Jereo koa hanova

Rohy anatiny

Rohy amin' ny Wikipedia hafa