Epistily faharoa ho an' ny Kôrintiana

(tonga teto avy amin'ny Epistily faharoa ho an'ny Korintiana)

Ny Epistily faharoa ho an' ny Kôrintiana na Taratasy faharoan' i Masindahy Paoly ho an' ny Kôrintianina dia boky ao amin' ny Baiboly kristiana, ao amin' ny Testamenta Vaovao izay isan' ny atao hoe epistily. Taratasy faharoa nalefan' ny Apôstôly Paoly ho an' ny fiangonana kristiana tany Kôrinto izany. Teo anelanelan' ny taona 55 sy 57 no nanoratana azy. Misy toko 13 ity boky ity.

Ny anaran' ny boky

hanova

Επιστολή προς Κορινθίους / Epistolê pros Korinthious ny anarany amin' ny teny grika ary Epistula II ad Corinthios kosa amin' ny teny latina.

Ny Prôtestanta malagasy sy ny ankamaroan' ny Kristiana malagasy tsy katôlika dia manao hoe Epistily faharoa ho an' ny Korintiana (hafohezina amin' ny hoe Korintiana faharoa) fa ny Katôlika malagasy kosa manao azy hoe Epistolà na Taratasy faharoan' i Masindahy Paoly ho an' ny Kôrintianina (hafohezina amin'ny hoe Kôrintianina faharoa).

Famintinana

hanova

Mamaly ny tenin' ny Kristiana sasany any Kôrinto izay miampanga azy ho tsy nanatanteraka ny fampanantenana ny hitsidika azy ireo i Paoly (2Kôr. 1.23). Te hahafantatra koa i Paoly raha efa nanaraka ny toroheviny na tsia ireo Kristiana mbola malemy finoana ka manota (2Kôr. 2.5-11). Mampahatsiaro ny Kristiana ao Kôrinto i Paoly ny amin' ny famindram-pon' Andriamanitra sy ny tokony hananan' ny Kristiana izany toetra izany koa ka hanampy ny vahoakan' Andriamanitra ao Jerosalema sy Jodea (2Kôr. 8.1-9.15). Mpanompon' ny Fanekem-pihavanana vaovaon' Andriamanitra i Paoly (2Kôr. 3.1-17) ka vonona hitarika ny olona eo amin' Andriamanitra na dia hitondra azy amin' ny fahafatesana aza izany (2Kôr. 4.1 - 6.13; 10.1-12.10).

Fizaràn' ny boky

hanova

Azo zaraina efatra ny epistily:

Ny hasarotan'ny asa fanompoan' i Paoly (1.1 - 3.18)

hanova
 • Teny fisaorana an' Andriamanitra sy fiarahabana (1.1-11)
 • Niova ny vinavinan-dian' i Paoly (1.12 - 2.11)
 • Na ho amin'ny fiainana na ho amin' ny fahafatesana (2.12-17)
 • mpanompon' ny Fanekana vaovao i Paoly (3.2-18)

Tarihin'ny fitiavan' i Kristy (4.1 - 7.16)

hanova
 • Tsy maintsy hiaritra fahoriana sy tokony hitandrina (6.1-14)
 • Hafalian' i Paoly mifangaro alahelo noho ny vaovao nentin' i Titosy (7.1-16)

Famoriam-bola ho an' ny Kristiana any Jodea (8.1 - 9.15)

hanova
 • Anton' ilay famoriam-bola (8.1-15)
 • Hafatrahatra ho an' ireo iraka (8.16 - 9.5)
 • Ny soa azo avy amin' ny fanampiana ny hafa (9.5-15)

Fiarovan-tenan' i Paoly amin' ny fiampangana azy (10.1 - 13.13)

hanova
 • Tsy mandeha araka ny nofo i Paoly (10.1-11)
 • Tsy manaiky ny ahatao hoe be hambo i Paoly (10.12-18)
 • Voatery midera tena i Paoly (11.1 - 12.18)
 • Tahotra sy ahiahin' i Paoly (12.19 - 13.10)
 • Teny famaranana (13.11-13)

Tsongan-tsoratra

hanova

"13 Fa Apostoly sandoka izy ireny, mpiasa mamitaka, ka dia mampiova ny endriny ho tahaka ny Apostolin' i Kristy. 14 Ary tsy mahagaga izany, fa Satana aza mampiova ny endriny ho tahaka ny anjelin' ny mazava. 15 Koa tsy zavatra lehibe tsy akory, raha ny mpanompony koa no mba mampiova ny endriny ho tahaka ny mpanompon' ny fahamarinana; nefa ny farany ho araka ny asany ihany" (2Kôr. 11.13-15).

"2 Mahalala olona anankiray ao amin' i Kristy aho, tokony ho efatra ambin' ny folo taona lasa izay - na tao amin' ny tena, na tsy tao amin' ny tena, tsy fantatro, Andriamanitra no mahalala - ilay anankiray dia nakarina ho any amin' ny lanitra fahatelo. 3 Ary mahalala ilay olona anankiray aho - na tao amin' ny tena, na tsy tao amin' ny tena, tsy fantatro, Andriamanitra no mahalala - 4 fa nakarina ho any Paradisa izy ka nandre teny tsy azo tenenina sady tsy tokony holazain' olona." (2Kôr. 12.2-4).

Jereo koa

hanova

Ireo Epistilin' i Paoly:

Boky hafa ao amin' ny Baiboly: