Apôkalipsin' i Esdrasa

Ny Apôkalipsin' i Esdrasa na Apôkalipsy jiosin' i Esdrasa dia soratra apôkrifa na pseodepigrafan' ny Baiboly. Io boky io dia mitantara indrindra ny resaka nifanaovan' i Ezra (na Esdrasa) sy ny arkanjely Oriela ao amin' ny fahitana. Tsy i Ezra (na Esdrasa) no nanoratra io boky io.

Misy fahitana fito niseho tamin' i Ezra (na Esdrasa) ny ao izay miresaka ny amin' ny fahotana sy ny famonjena ary ny andro farany.

Ny anaran' ilay boky

hanova

Ampahany be ao amin' ilay atao hoe Boky fahefatr' i Esdrasa io soratra io ka mety hantsoina hoe Boky fahefatr' i Esdrasa ihany koa. Ny Ôrtôdôksa slavônika dia manao azy hoe 3Ezdra fa ao amin' ny Baiboly ôrtôdôksa etiôpiana izay manao azy ho deoterôkanônika dia tao hoe ዕዝራ ሱቱኤል / Izra Sutuel.

Ny iantsoana azy ato amin’ ny Wikipedia malagasy Anarana omen’ ny mpikaroka Volgata Slavônika Etiôpiana Anglisy
Bokin’ i Esdrasa - 1Esdrasa 1Esdras 1Ezdra 1Izra Ezra
Bokin’ i Nehemia - 2Esdrasa 2Esdras Nehemia Nehemiah
Esdrasa grika 3Esdrasa 3Esdrasa 3Esdras 2Ezdra 2Izra 1Esdras
4Esdrasa 5Esdrasa 5Esdrasa 4Esdras

(Esdrasa latina)

3Ezdra - 2Esdras
Apôkalipsin' i Esdrasa 4Esdrasa Izra Sutuel

(ዕዝራ ሱቱኤል)

6Esdrasa 6Esdrasa -

Ny fahitan' i Ezra

hanova

Ny fahitana voalohany

hanova

Ny fahitana voalohany dia mahakasika ny fahotana sy ny famonjena, ary tsapa ny fanakaikezany ny epistilin' i Paoly. Mandalo ny zava-tsarotra atrehina amin' izao fotoana izao fa ho tonga ihany ny valisoan' ny marina rehefa tratra ny isa izay tokony ho fenoina.

Ny fahitana faharoa

hanova

Ny fahafaham-baraka mihatra amin' ny vahoaka jiosy dia nohazavain' ny anjely Oriela fa ho tsaraina ny olon-drehetra amin' ny Andron' ny fitsarana: ny Zanak' olona aloha no hitsara, avy eo Andriamanitra amin' izay, ka izany no Andro farany.

Ny fahitana fahatelo

hanova

Ny fahitana fahatelo dia manohy ny resaka fahotana sy famonjena. Tsy ho azo ny fahasambarana raha tsy amin' ny fahavitan' ny asa sy fahoriana maro. Ny ho voavonjy dia vitsy tahaka ny volamena sy ny vatosoa sarobidy. Raha tsy hamaivanin' Andriamanitra ny enta-mavesatsika dia tsy hisy olona afaka hiaina. Ny fanahin' ny olo-marina dia ho any amin' Andriamanitra mandrakizay fa ny an' ny mpanota kosa dia hirenireny sy hijaly. Tsy misy ny fanelanelanana azo atao amin' ny olona efa maty fa samy hijinja ny fahamarinana na ny tsy fahamarinana nataony ny tsirairay.

Ny fahitana fahefatra

hanova

I Ezra dia nahita vehivavy momba izay misaona fa maty anaka tamin' ny andro nahaterahany azy izay tsy hita fa nosoloan' ny vaviantitra iray. Io vehivavy io, hoy i Oriela, dia i Ziôna ary ny zanany dia ny fandravana an' i Jerosalema nefa hiseho ihany ny voninahitr' ilay tanàna masina vaovao.

Ny fahitana fahadimy

hanova

Ny fahitana fahadimy dia mitovy amin' ny ao amin' ny toko faha-7n' ny Bokin' i Daniela, dia ilay voromahery telo loha izay tsy iza fa ny fahefan' i Rôma (angamba i Vespasiano sy i Titosy ary i Dômitiano), na ny firenena rehetra mampahory ny tany sy ny olo-marina, mivoaka avy ao an-dranomasina. Ho levona izy fa ny tany kosa hafahana amin' ny fahoriany (ampitahao: bibidia fahefatra ao amin' ny Daniela 12.11).

Ny fahitana fahenina

hanova

Ny Mesia miseho amin' ny endrik' olona (ampitahao: "zanak' olona" ao amin' ny Daniela 7.13), izay miakatra avy any an-dranomasina sy mitaingin-drahona, sady mandevona ny fahavalony amin' ny alalan' ny lelafo sy vainafo mitambolimbolina mivoaka avy ao am-bavany, na eto an-tany na amin' izao rehetra izao, sady manafaka ny olona nofidiny (ampitahao amin' ny Apôk. 19.11-12).

Ny fahitana fahafito

hanova

I Ezra dia nangataka ny Fanahy Masina tamin' Andriamanitra mba ho tonga aminy hahafahany manoratra izay miseho eto amin' izao tontolo izao sy izay voasoratra ao amin' ny Lalàna. Ny ampahany iray amin' izany fahitana izany ihany no voahazava tamin' i Ezra fa ny ampahany sisa kosa dia takona, ka olona vitsivitsy ihany no hahalala ny heviny (4Esdr. 14.26).

Jereo koa

hanova