Ny sorona dia fomba ara-pivavahana tanterahina amin' ny alalan' ny fanolorana fanatitra voatokana ho an' ny andriamanitra na ny fanahy hafa, hanomezana haja na ho enti-mifona na mangata-pitahiana amin' izy ireo, mba hanombohana na hampaharetana na hamerenana indray ny fifamatorana masina eo amin' ny olombelona sy izy ireo. Ny fanatitra atao hanatanterahana ny sorona dia mety ho olona na biby na voankazo na voninkazo na zavatra hafa toy ny divay, sns.

Ny emperora Marko Aorelio sy ny fianakaviany manolotra sorom-pankasitrahana noho ny fahombiazana tamin' ny ady amin' ny vahoaka jermanika

Sorona eo amin' ny fomban-drazana malagasy hanova

Amin' ny finoan-drazana malagasy dia ny mpisorona na ny mpitan-kazomanga no mitarika ny fanaovana sorona, izay atrehin' ny sokajin' olona voakasika na ny olona rehetra arakaraka ny zavatra mitranga. Matetika dia ny famonoana omby atao sorona no fomba anehoana ny fanajana ny Zanahary sy ny razana na ampitsaharana ny fahatezeran' izy ireo.

Jereo koa hanova