Fiakaran'i Kristy any an-danitra

Ny fiakaran'i Jesosy tany an-danitra na fiakaran'i Kristy tany an-danitra, izay indraindray hafohezina amin'ny hoe Fiakarana, dia ny fialan'i Jesosy Kristy avy ety an-tany any an-danitra ho any amin'Andriamanitra. Ao amin'ny lovantsofina kristiana, araka ny hita ao amin'ny ankamaroan'ny fiekem-pinoana sy ny fampianaranan'ny fiangonana isan-tsokajiny dia nasandratr'Andriamanitra i Jesosy, izany hoe nomeny voninahitra, taorian'ny fahafatesany, tamin'ny fananganany azy tamin'ny maty sy tamin'ny nampakarany azy any an-danitra, ka any an-danitra i Jesosy no nandray ny fipetrahany eo an-tanan-kavanan'Andriamanitra.

Fiakaran'i Jesosy any an-danitra, sary nataon'i John Singleton Copley, taona 1775.

Amin'izao andro vaovao izao dia mametraka olana ny fandraisana ara-bakiteny ny tantaran'ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra, satria ny fiheverana an'izao tontolo izao (kosmolojia) araka io fivoasana ara-bakiteny io dia tsy mifanaraka amin'ny fahalalana siantifika momba ny firafitr'izao tontolo izao, ka noho izany dia heverin'ny mpanao heviteny maro fa mifamatotra amin'ny fanandratana na fanomezam-boninahitra an'i Jesosy ny fiakarany any an-danitra.

Ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra araka ny BaibolyHanova

Tsy miresaka ny amin'ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra ny Testamenta Taloha. Tsy miresaka ny fiakaran'i Jesosy tany an-danitra ny Evanjelin'i Matio. Ny Evanjelin'i Marka sy ny Evanjelin'i Lioka sy ny Asan'ny Apostoly ary ny Evanjelin'i Joany no miresaka ny amin'ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra na any amin'ny Ray. Miresaka momba izany koa ny epistily sasasany.

Ny Fiakarana ao amin'ireo FilazantsaraHanova

Ao amin'ny Evanjelin'i MarkaHanova

Ny Evanjelin'i Marka dia mametraka ny fiakaran'i Jesosy ho taorian'ny fitsanganany ho velona. Niseho tamin'ireo mpianany i Jesosy ka naniraka azy hitory ny filazantsara manerana izao tontolo izao, nanome azy ny fahefana hanao fahagagana amin'ny anarany. Taorian'ny niakaran'i Jesosy tany an-danitra dia lasa "nitory teny nanerana izao tontolo izao" ny mpianatra (Mar. 16.14-20). Ny mpikaroka dia saika mifanaraka fa ny fitantarana fohy ny amin'ny Fiakarana ao amin'ny Filazantsara araka an'i Marka (Mar. 16.19) dia tovana natao taty aorian'ny lahatsoratra voalohany tao amin'io evanjely io[1].

Ao amin'ny Evanjelin'i Lioka sy ny Asan'ny ApostolyHanova

Ny tantaran'ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra dia mamarana ny Evanjelin'i Lioka (Lio. 24.50-53) sady manomboka ny Asan'ny Apostoly (Asa. 1.3-12). I Lioka avokoa no nanoratra ireo boky roa ireo. Mitantara indroa an'ilay zava-nitranga ny mpanoratra mba "hisian'ny fivoasana roa sosona: ny Lio. 24.50-53 manao ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra ho famaranana ny asan'i Jesosy, fa ny Asa 1.6-11 kosa manao izany ho fanokafana ny fotoan'ny fijoroan'ny Kristiana vavolombelona[2].

Ny tantaran'ny Fiakarana ao amin'ny Evanjelin'i Lioka, rehefa nahavita ny fitantarana ny fisehoan'i Jesosy taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty, dia manamarika ny fahataperan'ny asan'i Jesosy tety an-tany. Amin'ny fomba tsara no anaovany izany famaranana izany izay arahin'ny tso-drano nataon'i Jesosy ho an'ireo mpianany faly manoloana ny fiaingany. Tsy avy amin'i Jesosy tenany izany fisarahana izany: izany dia vokatry ny asan'Andriamanitra, araka ny fampiasan'i Lioka matoanteny grika amin'ny fiendrika anoina[3].

Ao amin'ny Evanjelin'i JoanyHanova

Ny Evanjelin'i Joany kosa dia hoatry ny manambara izany Fiakarana izany mialoha, tsy "mankany an-danitra" fa "mankany amin'Andriamanitra", nefa tsy miresaka zavatra maro izy: tamin'ny fiaraha-misakafo farany tamin'ireo mpianany, i Jesosy dia nilaza matetitetika hoe "Handeha mankany amin'ny Ray aho". Tamin'ny nisehoany tamin'i Maria Magdalena taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty dia nampitandrina azy i Jesosy nanao hoe: "Aza mikasika ahy, fa mbola tsy niakatra nankany amin'ny Ray aho. Nefa mandehana ka tadiavo ny rahalahiko ary izao no teneno azy: "miakatra mankany amin'ny Raiko sy Rainareo aho, mankany amin'ny Andriamanitro sy Andriamanitrareo" ".

Ao amin'ireo EpistilyHanova

Maro ireo epistily miresaka ny amin'ny fianakaran'i Jesosy tany an-danitra, izay toa mampitovy izany amin'ny fanomezam-boninahitra na fanandratan'Andriamanitra an'i Jesosy ho eo an-tanany ankavanana aorian'ny fitsanganany tamin'ny maty, sahala amin'izay hita ao amin'ny Filazantsaran'i Lioka sy ny Asan'ny Apostoly.

Isan'ireo epistily ireo ny Epistily ho an'ny Romana (Rom. 8:34), ny Epistily ho an'ny Efesiana (Efes. 1:19–20), ny Epistily ho an'ny Kolosiana (Kolos. 3:1), ny Epistily ho an'ny Filipiana (Filip. 2:9–11), ny Epistily voalohany ho an'i Timoty (1Tim. 3:16), ary ny Epistily voalohany nosoratan'i Petera (1Pet. 3:21–22).

Jereo koaHanova

Loharano sy fanamarihanaHanova

  1. Cresswell, Peter (2013). The Invention of Jesus: How the Church Rewrote the New Testament. Duncan Baird Publishers. ISBN 9781780286211.
  2. Daniel Marguerat, Introduction au Nouveau Testament : son histoire, son écriture, sa théologie, éd. Labor et Fides/Le Monde de la Bible, 2008, p. 127,128 (Jereo eto).
  3. Daniel Marguerat, L’Aube du christianisme, éd. Bayard/Labor et Fides, 2008, p. 425-427