Hanokatra ny renilisitra
Ny fanambaràn'ny anjely ny hahaterahan'ny mpamonjy, nataon'i Bartolomé Esteban Perez Murillo (1655-1660)

Ny Filazantsara araka an'i Lioka, na Vaovao Mahafaly araka an'i Lioka, na Evanjely araka an'i Masindahy Lioka dia fahatelo amin'ny Filazantsara na Evanjely ao amin'ny Testamenta Vaovao ao amin'ny Baiboly. Sahala amin'ny mpanoratra ny Vaovao Mahafaly araka an'i Matio dia mitantara koa ny amin'ilay fahaterahan'ny Mpamonjy ity Evanjely fahatelo ity: "fa Mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida, dia Kristy Tompo." (Lio. 2.11) izay manambara sahady ny antony niavian'i Jesoa ety an-tany.

Porofoin'i Jesoa amin'ny alalan'ireo fanasitranana maro ara-batana sy ara-panahy nataony ny maha marina ny asany: "Fa efa tonga ny Zanak'olona hitady sy hamonjy ny very" (Lio. 19.10). Izany famonjena izany anefa dia tsy maintsy ialohavan'ny hazofijaliana. Manomboka eo amin'ny toko faha-9 dia efa mitombo ny fanoherana an'i Jesoa izay tonga amin'ny fara tampony tamin'ny famantsihana azy tamin'ny hazofijaliana (toko faha-22 sy 23). Taorian'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia naniraka ny mpianany izy hanambara amin'ny olombelona rehetra fa izy no Mpamonjy.

Isan'ireo Filazantsara sinoptika ny Vaovao Mahafaly araka an'i Lioka. Teo anelanelan'ny taona 70 sy 100 no mety nanoratana azy.

Ny anaran'ny bokyHanova

Ny hoe Filazantsara araka an'i Lioka, na Evanjely araka an'i Lioka, dia fanagasiana ny teny grika hoe Kατὰ Λουκᾶν εὐαγγέλιον izay vakina hoe Kata Loukân euangélion. Amin'ny teny latina dia Evangelium secundum Lucam no iantsoana azy.

Ny Katolika malagasy dia manoratra hoe Evanjely araka an'i Masindahy Lioka na Evanjely nosoratan'i Masindahy Lioka. Ny Protestanta malagasy kosa manao hoe Fikazantsara araka an'i Lioka na Filazantsara nosoratan'i Lioka. Atao hoe Vaovao Mahafaly araka an'i Lioka na Vaovao Mahafaly nosoratan'i Lioka koa ny Evanjely fahatelo. Araka ny lovantsofina kristiana dia i Lioka no nanoratra io Filazantsara io.

Lohahevi-dehibeHanova

Nosoratana ho an'ny Jentilisa ny Filazantsaran'i Lioka, ka izany no isian'ny fifanahafan'ny fomba filazany sy fampianarany amin'ny an'i Paoly. Toa an'i Paoly, mantitra ny maha an'olon-drehetra tsy anavahana firenena ny famonjena i Lioka. Tian'ny mpanoratra hiantefa amin'ny olon-drehetra ny hafatra ao amin'ny Evanjelin'i Lioka raha oharina amin'ny an'i Matio sy ny an'i Marka, ka mametraka ny tena sy ny asan'i Jesoa ao amin'ny tantaran'izao tontolo izao fa tsy an'ny Jiosy irery ihany. Ny tetiaran'i Jesosy dia manantitra ny maha an'ny olon-drehetra an'i Jesosy Kristy. Manantena ny fotoana hitoriana ny tenin'i Jesosy any amin'ny firenena rehetra i Lioka (24.47). Mampiavaka ny Filazantsaran'i Lioka ny fitakiany ny hanjakan'ny fahamarinana eo amin'ny fiarahamonina, indrindra eo amin'ny mpanana sy ny mahantra, isahiranany koa ireo atao hoe mpanota sy ireo voailiky ny fiarahamonina. Farany, tsy nataony ambin-javatra ny amin'ny vehivavy, ka tsy itovizany amin'ireo Evanjely hafa izany (7.11-17; 7.36-50 ; 8.1-3).

Loharano nanovozanaHanova

Sahala amin'ny an'i Marka ny firafitry ny Filazantsara araka an'i Lioka. Ny maha samy hafa azy dia izao: mivelatra kokoa ny an'i Loka dia satria misy lahatsoratra fanampiny (6.20 – 8.3; 9.51 – 18.14). Araka ny petra-kevitry ny loharano roa, reo fanampiny ireo dia vokatry ny fanangonana ny resaka nataon'i Jesosy, izay nomena ny anarana nifanarahana hoe "Loharano Q" na "Logia" sy lovantsofina an'ny Lioka manokana, nomena anarana hoe "Loharano L". fanafohezana ny teny alemàna hoe Quelle izay midika hoe "loharano" ny Q; teny grika midika hoe "teny" ny hoe Logia; ary fanafohezana ny hoe Lioka ny hoe L.

Fizaràn'ny bokyHanova

Azo zaraina efatra lehibe ny Evanjelin'i Lioka:

Fahaterahana sy fahazazana ary fiomanan'i Jesoa (1.1 - 4.13)Hanova

 
Fakan'ny Devoly fanahy an'i Jesoa - nataon'i Félix Joseph Barrias

Fahaterahana sy fahazazana (1.1 - 2.51)Hanova

 • Fitarihan-teny (1.1-4)
 • Filazana mialoha ny hahaterahan'i Joany Batista (1.5-25)
 • Filazana mialoha ny hahaterahan'i Jesoa (1.26-38)
 • Tany amin'i Elizabeta i Maria (1.39-56)
 • Fahaterahan'i Joany (1.57-80)
 • Fahaterahan'i Jesoa (2.1-20)
 • Nentina tany an-tempoly i Jesoa (2.21-40)
 • Niaraka amin'ireo Raby i Jesoa tamin'ny faha-12 taonany (2.41-51)

Fiomanana amin'ny asa fanompoana (3.1-4.13)Hanova

 • I Joany Batista, mpitondra hafatr'Andriamanitra (3.1-19)
 • Ny nanaovam-batisa an'i Jesoa (3.21-22)
 • Ny tetiaran'i Jesoa (3.23-38)
 • Ny nakan'ny devoly fanahy an'i Jesoa (4.1-13)

I Jesoa tany Galilia (4.14-9.50)Hanova

 
Fanasitranana ilay lehilahy malemy tanana
 • I Jesoa, mpanompo voafidin'Andriamanitra (4.14-30)
 • Fandroahana fanahy ratsy sy fanasitranana tao Kafarnahoma (4.31-44)
 • Ireo mpianatra efatra voalohany (5.1-11)
 • Nanasitrana marary sy namela fahotana i Jesoa (5.12-26)
 • Fiantsoana an'i Levy sy fanoherana an'i Jesoa (5.27-32)
 • Ny vaovao sy ny tonta (5.33-39)
 • I Jesoa, tompon'ny Sabata (6.1-11)
 • I Jesoa nisafidy ireo mpianatra 12 lahy sy teo amin'ny vahoaka (6.12-19)
 • Lahateny ny amin'ny hasambarana sy ny loza (6.20-26)
 • Fitiavana ny hafa hatramin'ny fahavalo (6.27-43)
 • Ny tena mpanara-dia an'i Jesoa (6.44-49)
 • Fandresena ny aretina sy ny fahafatesana (7.1-17)
 • I Jesoa sy i Joany Batista (7.18-35)
 • Fitiavana vokatry ny fandraisam-pamelan-keloka (7.36-50)
 • Fanoharana ny amin'ny mpamafy sy ny jiro (8.1-18)
 • Ny tena fianakavian'i Jesoa (8.19-21)
 • Mahery noho ny rivodoza sy ny demony sy ny aretina ary ny fahafatesana (8.22-39)
 • Fanirahana ireo mpianatra 12 lahy (9.1-6)
 • I Heroda sy i Jesoa (9.7-9)
 • Mofo dimy sy hazandrano roa (9.10-17)
 • I Jesoa araka an'i Petera (9.18-22)
 • Fomba fanarahana an'i Jesoa sy ny filazany mialoha ny fijaliany (9.23-27)
 • Fiovan-tarehy teo an-tendrombohitra (9.28-36)
 • Fanasitranana ilay zaza voan'ny androbe (9.37-43)
 • Filazana mialoha fanindroany ny hahafatesan'i Jesoa (9.44-45)
 • Fandraisana ny "madinika" (9.46-50)

I Jesoa mankany Jerosalema (9.51-19.27)Hanova

 
Fanasitranana ireo boka folo - nataon'i James Tissot
 • Fanoherana tao Samaria (9.51-56)
 • Firotsahana an-tsehatra amin'ny fanarahana an'i Jesoa (9.57-62)
 • Fanirahana ny mpianatra 72 (10.1-24)
 • Fanoharana ny amin'ilay Samaritana tsara fanahy (10.25-37)
 • Ny amin'i Marta sy i Maria (10.38-42)
 • Fampianarana mivavaka (11.1-13)
 • Andriamanitra sa i Belizaboba (11.14-28)
 • Famantarana sy fahazavana (11.29-36)
 • Ny faharatsian'ny Fariseo (11.37-54)
 • Mitoky amin'Andriamanitra fa tsy amin-javatra hafa (12.1-34)
 • Miasà na dia eo am-piandrasana ny fiverenan'ny Tompo (12.35-48)
 • Fisarahana noho ny amin'i Jesoa (12.49-52)
 • Fahaiza-mamantatra (12.53-59)
 • Tokony hibebaka sy hahitam-bokatra (13.1-9)
 • Fanasitranana amin'ny andro Sabata (13.10-17)
 • Fanoharana ny amin'ny voatsinapy sy ny lalivay (13.18-21)
 • Ny fidirana ao amin'ny Fanjakan'Andriamanitra (13.22-30)
 • Te hamono an'i Jesoa i Heroda, hoy ny Fariseo (13.31-35)
 • Nanasitrana amin'ny andro Sabata indray (14.1-6)
 • Fahaiza-manetry tena sy mitsinjo ny madinika (14.7-14)
 • Fanoharana ny amin'ireo olona nahazo fanasana (14.15-24)
 • Mahafoy ny zavatra rehetra amin'ny fanarahana an'i Jesoa (14.25-35)
 • Very ka hita indray ny ondry dy ny firavaka ary ny zanaka (15.1-32)
 • Ny vola sy ny Lalàna manoloana ny Fanjakan'Andriamanitra (16.1-31)
 • Fandeferana sy finoana ary fanetren-tena (17.1-19)
 • Ny hahatongavan'ny Fanjakan'Andriamanitra (17.20-37)
 • Fanoharana ny amin'ilay mpitsara tsy marina (18.1-8)
 • Fanoharana ny amin'ny Fariseo sy mpamory hetra (18.9-14)
 • Raisin'i Jesoa ny zazakely (18.15-17)
 • Ny mpanan-karena sy ny Fanjakan'Andriamanitra (18.18-30)
 • Fanambaràn'i Jesoa fanintelony ny fijaliany (18.31-34)
 • Fampahiratana ilay jamba teo akaikin'i Jeriko (18.35-43)
 • Famonjena an'i Zakaiosy (19.1-10)
 • Fanoharana ny amin'ny fampiasam-bola (19.11-27)

I Jesoa tao Jerosalema (19.28-24.53)Hanova

 
Fidiran'i Jesoa tao Jerosalema - nataon'i Giotto di Bondone - taonjato faha-14

Asa fanompoan'i Jesoa tao Jerosalema (19.28-21.37)Hanova

 • Fidiran'i Jesoa amin'ny maha Mesia azy tao Jerosalema (19.28-40)
 • Nitomany an'i Jerosalema i Jesoa (19.41-44)
 • Nanadio ny tempoly i Jesoa (19.45-47)
 • Ny fahefan'i Jesoa (20.1-19)
 • Ny amin'ny hetra aloa ho an'ny Kaisara (20.20-26)
 • Ny amin'ny fitsanganan-ko velona (20.27-40)
 • Fahadisoan-kevitry ny mpanora-dalàna ny amin'i Kristy (20.41-47)
 • Ny rakitr'ilay vehivevy mpitondra tena (21.1-4)
 • Ny amin'ny handravana an'i Jerosalema amin'ny fiavian'ny Zanak'olona (21.5-37)

Fahafatesana sy fitsanganan'i Jesoa tamin'ny maty (22.1-24.53)Hanova

 
I Kristy milanja hazo fijaliana - nataon'i Sebastiano del Piombo - taona 1513-1514
 • Ny famadihan'i Jodasy an'i Jesoa (22.1-6)
 • mankalaza ny Paska miaraka amin'ny mpianany i Jesoa (22.7-23)
 • Fahamboniana sy fanompoana (22.24-30)
 • Nambaran'i Jesoa mialoha ny fandavan'i Petera azy (22.31-34)
 • Teo an-tendrombohitra Oliva i Jesoa (22.35-46)
 • Fisamborana an'i Jesoa (22.47-53)
 • Fandavan'i Petera an'i Jesoa (22.54-65)
 • I Jesoa teo anatrehan'ny Sanedrina (22.66-71)
 • I Jesoa teo anatrehan'i Pilato sy i Heroda (23.1-24)
 • Fanomboana sy fahafatesan'i Jesoa (23.26-56)
 • Nitsangana tamin'ny maty i Jesoa (24.1-12)
 • Niseho tamin'ny mpianany roa lahy i Jesoa (24.13-35)
 • Niseho tamin'ny mpianatra 11 i Jesoa (24.36-49)
 • Niakatra tany an-danitra i Jesoa (24.50-53)

Jereo koaHanova