Sakramenta ao amin' ny Eglizy katôlika

Ny Sakramenta Masina dia fomba ampitana sy anomezana ny fahasoavan' Andriamanitra, izay famantarana (na sembôlin') ny fihavanana eo amin' Andriamanitra sy ny olombelona no sady fitaovana ahatongavana amin' izany. Mandray ny fanomezam-pahasoavan' ny Fanahy ny olona mandray ny sakramenta.

Ny Sakramenta fito

"Ny sakramenta fito no famantarana sy fitaovana izay amin’ ny alalan' ireo ny Fanahy Masina no mandrotsaka ny fahasoavan' i Kristy, ilay Loha, ao amin' ny Fiangonana Vatany. Ny Fiangonana àry no mirakitra sy mampita ny fahasoavana tsy hita maso ambarany"[1].

Fito ny isan' ny sakramenta ao amin' ny Fiangonana katôlika, dia ireto avy: ny batemy, ny eokaristia, ny kônfirmasiôna (na fankaherezana), ny sakramentan' ny fampihavanana, ny fanosorana ny marary, ny fanambadiana, ary ny ôrdinasiôna (na filaharana).

Ny sakramenta fito

hanova

Ny batemy

hanova

Ny batemy dia fomba andraisana ny olona ho mpikambana ao amin' ny Eglizy katôlika, izay tanterahina amin' ny fampiasana rano natao handena ny loha. Atao amin' ny anaran' ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ny batemy.

Ny eokaristia

hanova

Ny eokaristia dia fomba anamasinan' ny pretra ny mofo sy ny divay ary isotroana sy ihinanana izany araka ny nandidian' i Jesoa Kristy tamin' ny niarahany misakafo farany tamin' ny mpianany.

Ny kônfirmasiôna na fankaherezana

hanova

Heverina ho manome hery hijoroana vavolombelona sy mahatonga ny Kristiana ho tonga olon-dehibe ny kônfirmasiôna na fankaherezana. Hatramin' ny Andro Antenatenany dia miovaova ny taonan' ny olona atao kônfirmasiôna, ka eo anelanelan' ny 7 sy 15 taona izany. Hatramin' ny Kônsily Vatikàna II dia tanterahina amin' ny fotoana maha vanto-jaza ny kônfirmasiôna. Amin' ny ankapobeny dia tanterahina amin' ny alalan' ny fametrahan-tanana (izay midika fampitana ny Fanahy Masina) sy fanosorana menaka (izay midika fidiran' ny herin' Andriamanitra sy mahatonga ny Kristiana ho olom-boahosotra) ny kônfirmasiôna.

Ny sakramentan' ny fampihavanana

hanova

Ny fampihavanana na famitranam-pihavanana na fivalozana dia sakramenta manan-tanjona, dia ny famelan' Andriamanitra ny fahotan' ny olona manao fivalozana. Atao hoe sakramentan' ny kônfesy na sakrametan' ny famelan-keloka na sakramentan' ny fampihavanana na sakramentan' ny fivalozana koa ity sakramenta ity.

Ny sakramentan' ny fanosorana ny marary

hanova

Ny sakramentan' ny fanosorana ny marary, izay atao hoe koa: sakramentan' ny marary na fanosorana farany, dia sakramenta natokana ho an' ny marary sy ireo efa ambavahaonan' ny fahafatesana, izay anomezan' ny Fanahy Masina azy ireo ny fankaherezana sy ny fiadanan-tsaina ary herim-po handresena ny fahasarotana vokatry ny aretina, atao hanampiana azy hahazaka miaritra ny fahoriana amin' ny aretina sy ny fahanterana.

Ny sakramentan' ny fanambadiana

hanova

Ny sakramentan' ny fanambadiana na mariazy no mampitambatra ny lehilahy sy ny vehivavy kristiana mba ho mpivady.

Ny ôrdinasiôna

hanova

Ny ôrdinasiôna na fandraharahana masina na filaharana no manome fahefana ny diakra sy ny pretra ary ny eveka mba hanatanteraka ny fahefana sy ny asa masina sahaniny, izany hoe hahafahany manome ny sakramenta amin' ny alalan' ny Fiangonana.

Jereo koa

hanova

Loharano sy fanamarihana

hanova
  1. Katesizin' ny Fiangonana Katôlika, p. 224.