Fanosorana ny marary

Ny fanosorana ny marary (izay nantsoina hoe "fanosorana farany" talohan' ny kônsily Vatikana II) dia sakramentan' ny Fiangonana katôlika rômanina sy an' ireo Fiangonana ôrtôdôksa ary an' ny Fiangonana anglikana izay ametrahana ireo mijaly eo ambany fitseran' i Kristy. Ny fanosorana dia atao amin' ny menaka voahasina sy ankalazain' ny pretra.

Maro ireo fiangonana ara-pilazantsara izay manatanteraka ny fanosorana ny marary nefa tsy mihevitra izany ho sakramenta. Ny fanosorana ny marary dia ordonansin' ny asam-pisoronana ao amin' ny Fiangonan' i Jesoa Kristy ho an' ny Olomasin' ny Andro Farany.

Jereo koa

hanova

Ny sakramenta ao amin' ny fiangonana katôlika: