Ny eokaristia dia fomba manana ny maha izy azy ao amin'ny fivavahana kristiana izay anamasinan'ny mpanao raharaham-piangonana (pretra na pastora sns.) ny mofo sy ny divay ary isotroana sy ihinanan'ny mpivavaka izany araka ny nandidian'i Jesosy Kristy tamin'ny niarahany misakafo farany tamin'ireo mpianany manao hoe: "Izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy". Ny Katolika no mampiasa io teny io ka mitovy votoantin-javatra zavatra tondroina amin'ny teny hoe Fanasan'ny Tompo izay ampiasain'ny Protestanta.