Ny Soratra Masina - Fandikan-Tenin' ny Tontolo Vaovao

Ny Soratra Masina - Fandikan-Tenin' ny Tontolo Vaovao no anaran' ny Baibolin' ny Vavolombelon' i Jehovah amin' ny teny malagasy. Nandikana ny andian-teny anglisy hoe New World Translation of the Holy Scriptures izany io anarany amin' ny teny malagasy io. Atao hoe "Soratra Hebreo sy Aramianina" ny Testamenta Taloha fa "Soratra Grika Kristianina" kosa ny Testamenta Vaovao.

Baibolin' ny Vavolombelon' i Jehovah amin' ny fiteny isan-karazany

Ny dikan-teny anglisy hanova

Ny Testamenta Vaovao amin' ny teny anglisy dia vita tamin' ny taona 1950, ary ny Baiboly manontolo dia vita tamin' ny taona 1961. Nampiasain' ny Vavolombelon' i Jehovah sy nozarainy izany[1]. Io no dikan-teny voalohany nataon' ny Vavolombelon' i Jehovah avy amin' ny teny fototra, dia ny fiteny hebreo sy aramianina ary grika. Tamin' ny taona 2018 dia nahatonta Baiboly miisa mihoatra ny 227 000 000 manontolo na amin' ny ampahany ny Watch Tower Society tamin' ny fiteny miisa 185[2].

Tantarany hanova

Araka ny tenin' ny mpanonta ilay Baiboly dia natao ny fandikan-teny vaovao satria nampiasa teny antitra ny ankamaroan' ny Baiboly nampiasaina hatramin' izay, hatramin' ny Authorized Version (King James)[3]. Amin' izy ireo ihany koa dia nahafahana namantatra ny tian' ny mpanoratra ho lazaina ny fahitana sora-tanam-piraketana tsaratsara kokoa, indrindra amin' ny andalana tsy mazava. Ny mpahay teny ankehitriny dia mahalala tsara kokoa ny endriky ny fiteny hebreo sy ny an' ny fiteny grika fototra raha ampitahaina amin' ny taloha[4].

Ny dikan-teny malagasy hanova

Ny nivoahany hanova

Ny Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania no namoaka ny Baibolin' ny Vavolombelon' i Jehovah amin' ny teny malagasy izay natao pirinty tany Japana tamin' ny taona 2009. Efa nivoaka tamin' ny taona 2003 ny Soratra Grika Kristianina (izany hoe ny Testamenta Vaovao) nefa nohavaozina indray ilay dikan-teny tamin' io fanontana farany io. Tsy nadika mivantana avy amin' ny teny fototra (hebreo sy aramianina ary grika) ny Baibolin' ny Vavolombelon' i Jehovah amin' ny teny malagasy fa nadika avy amin' ny dikan-teny anglisy, izany hoe avy amin' ny New World Translation of the Holy Scriptures.

Ny boky ao anatiny hanova

Nandray ny kanônan' ny Baiboly prôtestanta ny Baibolin' ny Vavolombelon' i Jehovah ka tsy ahitana ireo atao hoe boky apôkrifa (na Deoterôkanônika katôlika sy ôrtôdôksa) ny ao anatiny. Noho izany dia miisa 66 ny boky ao aminy.

Soratra Hebreo sy Aramianina hanova

Ahitana boky 39 ny ao amin' ny Soratra Hebro sy Aramianina, dia ireto avy ny anarany: Genesisy, Eksodosy, Levitikosy, Nomery, Deoteronomia, Josoa, Mpitsara, Rota voalohany, Samoela voalohany, Samoela voalohany, Mpanjaka voalohany, Mpanjaka faharoa, Tantara voalohany, Tantara faharoa, Ezra, Nehemia, Estera, Joba, Salamo, Ohabolana, Mpitoriteny, Tononkiran’i Solomona, Isaia, Jeremia, Fitomaniana, Ezekiela, Daniela, Hosea, Joela, Amosa, Obadia, Jona, Mika, Nahoma, Habakoka, Zefania, Hagay, Zakaria ary Malakia.

Soratra Grika Kristianina hanova

Ahitana boky 27 kosa ny ao amin' ny Soratra Grika Kristianina, dia ireto avy ny anarany: Matio, Marka, Lioka, Jaona, Asan’ny Apostoly, Romanina, Korintianina voalohany, Korintianina faharoa, Galatianina, Efesianina, Filipianina, Kolosianina, Tesalonianina voalohany, Tesalonianina faharoa, Timoty voalohany, Timoty, Titosy, Filemona, Hebreo, Jakoba, Petera voalohany, Petera faharoa, Jaona voalohany, Jaona faharoa, Jaona fahatelo, Joda ary Apokalypsy.

Dikan-teny misy mitsikera hanova

Be mpanakiana ny fomba nandikana ny Baibolin' ny Vavolombelon' i Jehovah, ny dikan-teny anglisy izany, izay mahazo koa ny dikan-teny hafa rehetra, ka anisan' izany ny dikan-teny malagasy. Ny lehibe amin' ny tsikera dia noho io Baiboly io heverin' ny mpitsikera azy fa nanaisotra na nanova ny teny na rafi-pehezanteny mety mifanohitra amin' ny fivoasan' ny Vavolombelon' i Jehovah ny Soratra Masina. Anisan' izany ny andalana mety hanambara ny maha Andriamanitra an' i Jesoa ka mety hanamarina ny Trinite.

Ohatra fampitahana dikan-teny hanova

Mika 2.8 Mpitsara 5.13
Baiboly prôtestanta 1908 "Vao omaly no omaly no nitsanganan' ny oloko ho fahavalo; endahanareo hiala eo amin' ny lamba ny kapôtin' izay mandeha tsy manana ahiahy, Dia izay tsy tia ady." "Tamin' izany dia nidina izay olo-malaza sisa mbamin' ny vahoaka, Jehovah nidina homba ahy koa hamely ny olo-mahery."
Baiboly katôlika 1938 Omaly ny vahoakako no nitsangan-ko fahavalo: ny kapaoty endahanareo hiala eo ambonin' ny akanjo; ny mizotra tsy manan' ahiahy, ataonareo fahavalo. Midìna amin' izay ny sisan' ny andriana amin' ny vahoaka! Midìna ho aty amiko, Iaveh, eo amin' ireo olo-mahery!
Baiboly DIEM 2004 “Nitsangan-ko fahavalon’ ny vahoakako ianareo; ka ny lehilahy miverina avy any an’ ady sy mandalo tsy manana ahiahy no endahanareo ny akanjobeny. Nirohotra nankany amin’ ny lehibeny ireo Israelita ary nivory teo amiko ny vahoakan’ ny TOMPO niaraka tamin’ ireo lehilahy mahery fo.
Baiboly Vavolombelon' i Jehovah 2008 Vao omalin’ omaly ny oloko no nitsangana ho tena fahavalo. Ny haingo mihaja dia endahanareo amin’ ny tratran’ akanjon’ ny mpandalo, izay tsy manana ahiahy toy ny olona avy tany an’ady. Tamin’ izay ireo sisa tsy maty noo nidina tany amin’ ireo ol-manankaja. Nidina ho aty amiko ny vahoakan’ i Jehovah mba hiady amin’ ny olomahery.
Baiboly katôlika 2011 Omaly ny vahoakako no nitsangan-ko fahavalo: ny akanjobeny endahanareo hiala eo ambonin’ ny akanjo; ny mizotra tsy manan’ ahiahy, ataonareo fahavalo. I Israely dia nirohotra mankeny amin’ ny lehibeny; ny vahoakan’ ny Tompo dia mirohotra teo amiko miaraka amin’ ireo lehilahy maherifo.
Baiboly prôtestanta 2013 "Vao omaly no omaly no nitsanganan' ny oloko ho fahavalo; Sendahanareo hiala eo amin' ny lamba ny kapôtin' izay mandeha tsy manana ahiahy, Dia izay tsy tia ady." "Tamin' izany dia nidina izay olo-malaza sisa mbamin' ny vahoaka, Jehovah nidina homba ahy koa hamely ny olo-mahery."

Jereo koa hanova

Pejy momba ny Baiboly

Pejy momba ny Vavolombelon' i Jehovah

Raha hamaky ny Baibolin' ny Vavolombelon' i Jehovah hanova

Loharano hanova

  1. Are All Religions Good?", The Watchtower, August 1, 2009, p. 4, "Jehovah's Witnesses, produce a reliable Bible translation known as the New World Translation of the Holy Scriptures. However, if you are not one of Jehovah's Witnesses, you may prefer to use other translations"
  2. "New World Translation Released in Five Languages". Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Retrieved November 26, 2019.
  3. "Announcements", The Watchtower, August 1, 1954, p. 480
  4. "Bible Knowledge Made Plain Through Modern Translation", The Watchtower, October 15, 1961, p. 636