Faminanian' ny Watch Tower Society tsy tanteraka

Ny faminanian' ny Watch Tower Society tsy tanteraka dia ilazana ireo faminaniana voarakitra ao amin' ny asa soratra navoakan' ny Watch Tower Bible and Tract Society momba ny fiavian'i Kristy fanindroany sy ny amin' ny Fanjakan' Andriamanitra izay nadrasana nefa tsy tanteraka. Ireo faminaniana ireo, raha ny tena marina, dia vokatry ny fivoasana ny andalana ara-paminaniana sy apokaliptika ao amin' ny Baiboly. Saika ireo faminaniana hoan' ny taona 1878, 1881, 1914, 1918 ary 1925 dia noraisina ho fanamafisana ny fandinihana momba ny zavatra hiseho amin' ny andro farany nataon' ny Mpianatra ny Baiboly sy ny Vavolombelon' i Jehovah, sady nilazan' izy ireo fa tanteraka nefa tsy hitan' ny maso ny ankamaroan' ireo faminaniana ireo. Nisy koa faminaniana izay niandrasana ny hisehoan' ny Haramagedona amin' ny taona 1975. Niaiky ny fahadisoany indraindray ny Watch Tower Society, nefa nilaza koa fa izany dia nanampy amin' ny fanilihana ny tsy mino.

Fiafaran' ny fijinjana

hanova

Fiafaran' ny fijinjana

hanova
 
Charles Taze Russell

Tamin’ ny taona 1876 dia nanohy ny fampianaran’ ireo mpitoriteny adventista i Russell izay milaza fa ny fahatongavan’ i Jesosy Kristy tsy hita maso dia efa tamin’ ny taona 1874 izay fiantombohan’ ny fanatrehany ("parosia") ary ny fanangonana ny "ondry vitsy" dia efa nanomboka koa tamin’ izany taona izany. Manatrika nefa tsy hita maso i Kristy. Hifarana amin’ ny taona 1878 izany fanangonam-bokatra izany ka hovana vatana fanahy ny olo-masina voangona, dia ny Vavolombelon’ i Jehovah. Hiakatra velona any an-danitra izy ireo[1].

Tonga ihany ny taona 1878 nefa tsy tanteraka ny faminaniana. Ny mpitarika ny fikambanana anefa nilaza ihany fa nisy zava-nitranga tsy hita maso teo, dia ny nanesoran’ Andriamanitra ireo fiangonana tranainy tsy ho eo amin’ ny famindram-pony[2].

Fanovana ny taona hiafaran' ny fijinjana

hanova

Nanova ny daty hahatanterahan’ ny fanambaràny ny amin’ ny fanangonam-bokatra i Russell ka ny taona 1881 no nosafidiny ho amin’ izany[3]. Hiaka-belona ny Vavolombelon’ i Jehovah voangona. Tonga ihany io taona io nefa tsy tanteraka izany ka niteraka olana toy ny fialan’ ny mpikambana maro.

Nanomboka tamin’ ny taona 1881 dia maro amin’ ireo izay nino fa hiaka-belona any an-danitra no nindaosin’ ny fahafatesana, tsy araka ny fanambaràn’ i Russell. Izany fahafatesana izany anefa dia nadikany ho fomba iray hampakarana azy ireo ho any an-danitra ka izay maty dia hiova ho vatana ara-panahy eo no ho eo[4]. Nanambara indray anefa i Russell fa izany fotoam-pahasahiranana izany dia hifarana tanteraka amin’ ny taona 1914.

Fifaranan' ny fanjakazakan' olombelona

hanova

Fifaranan' ny fanjakazakana amin' ny taona 1914

hanova

Nanambara indray i Russell tao amin’ ny boky atao hoe Studies in the Scriptures fa amin’ ny Ôktôbra 1914 no hahataperan’ ny "andron' ny Jentilisa" no sady hifaranan’ ny fanjakan’ ny olombelona[5]. Amin’ izany koa no hanombohan’ ny Fanjakana arivo taonan' i Jesosy Kristy. Ho rava koa, hoy izy, ireo izay lazain’ ny Baiboly hoe "Babylona" na izay lazaina hoe "Vahoaka kristiana"[6]. Ho tapitra ny ady farany ifanaovan’ i Kristy sy i Satana. Hazera daholo ny fanjakana rehetra eto ambonin’ ny tany. Hiakatra any an-danitra mba hiara-manjaka amin’ i Kristy kosa ireo olo-masina vitsy miisa 144 000.

Rehefa nanakaiky ny taona 1914 dia maro ireo mpikambana nizara ny fananany sy nandao ny asany. Tonga ihany ilay fotoana ka nankahery ny mpianany i Russell mba tsy ho azon’ ny fiahiahiana satria ny Fanjakan’ Andriamanitra eto an-tany dia ho tonga tsikelikely, toraka izany koa ny faharavan’ ny Andron’ ny Jentilisa.

Fifaranan' ny fanjakazakana amin' ny taona 1918

hanova

Tao amin’ ny Watchtower i Russell dia nanambara indray fa amin’ ny lohataonan’ ny taona manaraka (1918) no hitrangan’ny ady ao Hara-magedona[7]. Nihevitra i Russell fa ny Ady Lehibe Voalohany dia fiantombohan’ ny adin’ i Hara-magedona. Tamin’ny boky Studies in the Scriptures izay navoaka taorian’ ny fahafatesany dia novan’ ireo mpandimby azy ny hevitry ny taona 1914 ka natao hoe “fanombohan’ ny fiafaran’ ny andron’ ny Jentilisa”. Ny Ady Lehibe Voalohany dia nambarany fa manamarina izany.

Daty hafa

hanova

Daty hafa heverina ho fanombohan' ny Andro farany

hanova

Rehefa tsy tanteraka ny faminaniana nambaran’ i Russell dia nanambara indray izy fa ny taona 1918 no daty tena izy ho an’ ny Andro farany. Ny boky atao hoe The Finished Mystery, navoakan’ ny Watch Tower Bible and Tract Society tamin’ ny taona 1917 dia nanamafy fa ny taona 1918 no handringanan’ Andriamanitra ireo fiangonana hafa. Ho fatin’ ny pesta sy ny hanoanana ny mpivavaka amin’ ireo fiangonana sandoka ireo. Tsy tanteraka anefa ny zavatra nolazain’ izany faminaniana izany tamin’ ny taona voatondro.

Fitsanganan' ireo Patriarka hebreo amin' ny maty

hanova
 
Rutherford

Tao amin’ ny boky mitondra ny lohateny hoe Millions Now Living Will Never Die dia nanambara i Rutherford fa hitsangan-ko velona amin’ ny taona 1925 ireo “andriandahy” razam-ben’ ny Hebreo (i Abrahama sy i Isaka sy i Jakoba ary i Davida) sy ireo mpaminany[8]. Tsy tanteraka ihany koa izay voalaza tamin’ izany faminaniana izany. Noho izany dia nilaza i Rutherford fa io daty 1925 io dia fiheverany manokana fotsiny. Tamin’ ny taona 1929 anefa dia nanorina trano tany San Diego, any Kalifornia, izay nomeny anarana hoe "Beth Sarim" ("Tranon’ ny Andriandahy") i Rutherford. Tamin’ ny 1932 izy dia nanambara fa efa hifarana ny fitorian-teny ataon’ ny Vavolombelon’ i Jehovah, fa tsy lavitra intsony i Hara-magedona ka tsy hihoatra ny fotoan’ ny taranaka iray[9]. Namidy anefa io trano io tamin’ ny taona 1948 sady foana koa ny fiandrasana ireo "Andriandahy" tokony honina ao[10].

Ny fotoana hitrangan' ny Haramagedona

hanova

Tamin’ ny taona 1966 ny Vavolombelon’ i Jehovah dia nanao fanambaràna fa ny taona 1975 dia taon-jobily maneran-tany satria amin’ io no ahafenoan’ ny 6 000 taona nahariana ny olombelona. Tany amin’ ny taona 4026 tal. J.K., araka ny fampianaran’ ny Watch Tower Society, no namoronana ny olombelona[11]. Hanomboka amin’ io taona 1975 io koa ny arivo taona fahafito fitsaharana izay hanjakan’ i Jesosy Kristy Tompon’ ny Sabata. Ny arivo taona fahafito no hanjakan’ i Kristy. Rehefa nanakaiky ny taona 1975 dia maro ireo Vavolombelona nivarotra ny fananany sy nandao ny asany ary tsy nandefa ny zanany hianatra intsony[12]. Nihamafy ny asa fitorian-teny ombieniombieny. Nitombo koa ny isan’ ny gazetiboky navoakan’ ny fikambanana.

Rehefa tsy tanteraka izay voalazan’ ny faminaniany, dia nampangaina ho tsy nahay nandray ny hevitenin’ ny fikambanana ireo mpikambana aty ambany[12]. Tamin’ ny 15 Marsa 1980 dia niaiky ny fahadisoan’ ny kajy nataony ireo mpitarika ny Vavolombelon’ i Jehovah. Nihena indray ny isan’ ny mpikambana nanomboka tamin’ ny taona 1976 vokatry ny fialany an-tsitrapo noho ny fahadisoam-panantenana na noho ny fandroahana azy ireo tsy ho mpikambana satria nitsikera ny ataon’ ny mpitarika.

Jereo koa

hanova

Loharano sy fanamarihana

hanova
 1. N.H. Barbour & C.T. Russell, Three Worlds and the Harvest of This World, Rochester, NY, 1877, pg 36-48, 124.
 2. "Cast Not Away Therefore Your Confidence", Zion's Watch Tower, February 1881.
 3. Zygmunt, Joseph F. (May 1970). "Prophetic Failure and Chiliastic Identity: The Case of Jehovah's Witnesses". American Journal of Sociology. 75 (6).
 4. "The Blessed Dying", Zion's Watch Tower, December 1881.
 5. Russell, Charles Taze (1889). The Time is At Hand. Studies in the Scriptures. 2. Allegheny, PA: Tower Publishing Co. pp. 76, 77.
 6. Russell, Charles Taze (1891). Thy Kingdom Come. Studies in the Scriptures. 3. Allegheny, PA: Tower Publishing Co. p. 153.
 7. "The Harvest is Not Ended", Watch Tower, September 1, 1916.
 8. J.F. Rutherford, Millions Now Living Will Never Die, International Bible Students Association, 1920, pg 89,90.
 9. Herbert H. Stroup, The Jehovah's Witnesses, Columbia University Press, 1945, pg 55.
 10. Rogerson, Alan (1969). Millions Now Living Will Never Die: A Study of Jehovah's Witnesses. London: Constable. p. 48.
 11. "Rejoicing over God's Sons of Liberty Spiritual Feast". The Watchtower. October 15, 1966. p. 631.
 12. 12,0 et 12,1 Schmalz, Mathew N. (October 1994). "When Festinger Fails: Prophecy and the Watchtower". Religion. 24 (4): 293–308. doi:10.1006/reli.1994.1025.