I Noa na Nôe dia ilay lehilahy voalaza ao amin'ny Baiboly fa sisa tsy maty, niaraka tamin'ny ankohonany, tamin'ny safodrano na ny tondradrano teto an-tany nataon' Andriamanitra handringanana ny olombelona izay nanota tamin'ny fomba mihoampampana[1].

Joseph Anton Koch 006.jpg

Ny tantaran'i Noa dia hita ao amin'ny Baiboly sy ny Kor'any nefa misy fahasamihafany ny fomba fitantaran'ny boky tsirairay.

Tantaran'i Noa araka ny BaibolyHanova

Ny safodranoHanova

 
Ny Sambofiaran'i Noa, nataon'i Edward Hicks, taona 1846.

Araka ny Bokin'ny Genesisy ao amin'ny Baiboly dia nanamboatra sambofiara izay nitondra azy mianakavy sy ireo biby nasain'Andriamanitra nentiny i Noa ka ireo no nitaranaka nameno ny tany indray taorian'ny safodrano. I Noa no razamben'ny olombelona rehetra tamin'ny alalan'ireo vinantovaviny sy ireo zanany telolahy dia i Sema sy i Hama ary i Jafeta.

Ny fanozonana an'i HamaHanova

 
Ny fahamamoan'i Noa

Indray andro dia mamon-divay i Noa ka hitan'i Hama ny fitanjahany nefa tsy nanao afa-tsy ny nilaza izany tamin'ireo rahalahiny izy ka ireto no nampitafy an-drain'izy ireo. Rehefa nisava ny hamamoan'i Noa dia nanozona izy ka nanambara fa ho andevon'i Sema sy i Jafeta i Kanana zanak'i Hama.

Tantaran'i Noa araka ny Kor'anyHanova

Ao amin'ny finoana silamo dia atao amin'ny teny arabo hoe نوح / Nûh i Noa sady isan'ny mpaminany nataon' Andriamanitra ho irany tety ambonin'ny tany tamin'ny alalan'ny fanambaràna (ar.: Risala "iraka", "mpitondra hafatra"). Ny toko faha-71 ao amin'ny Kor'any dia mitondra ny anarany sady itantarana ny toriteny izay nataony tamin'ireo mpiara-belona taminy mba hanaiky ny didin' Andriamanitra tokana. Nitory ny tenin'Andriamanitra ilay Tokana tamin'ireo mpanompo sampy izy (Kor'any 71.23). Ao amin'io sorata io dia voatanisa ny anaran'ireo andriamanitry ny mpanompo sampy nivavahan'ny vahoakany, dia i Oda (ar.: Wudd), i Soa (ar.: Souwa'â), i Iagota (ar.: Yaghuth), i Iaoka (ar.: Ya'â'uq) ary i Nasra (ar.: Nasr).

Ny firesahana momba an'i Noa ao amin'ny Kor'any dia medcisy fahasamihafana amin'izay hita ao amin'ny Baiboly. Tsy voatonona anarana sady tsy fantatra isa ireo zanaka lahin'i Noa.

  • Nitory teny nandritra ny 950 taona teo anivon'ny vahoakany tamim-paharetana i Noa (Kor'any 29.14) nefa olona vitsy no nanaraka azy ka ny ankamaroan'ireo dia olona mahantra. Nilaza taminy i Allah fa tsy hisy olona hafa intsony hanaraka azy. Ny ankamaroan'ny olona izay mpanompo sampy sy andriamanitra maro dia nihevitra azy ho mpandainga (Kor'any 11.36).
  • Nanamboatra ny sambofiara (ar.: fulk) i Noa araka ny baiko sy ny toromarika nomen' Andriamanitra (Kor'any 11.38-40) nefa ireo lehiben'ny tanàna dia nihomehy azy. Noho izany dia nampandevezin' iAndriamanitra ny lafaoro ka niondrana tao amin'ilay sambofiara i Noa sy ny mpivady amin'ny zavatra rehetra sy ny ankohonany, afa-tsy ilay zanany voaozona, ary mpino vitsivitsy. Tsy fianakaviana akaikin'i Noa avokoa ireo olona tafiditra tao amin'ny sambofiara fa ny olona rehetra mino an' Andriamanitra (Kor'any 11.40).
  • Nisy tamin'ireo havany izay maty tao amin'ny tondra-drano. Tsy nanaraka azy ny vadiny (sahala amin'ny vadin'i Lota nandritra ny fandravan' Andriamanitra an'i Sodoma sy Gomora) (Kor'any 6.10). Ny iray tamin'ireo zanaka lahin'i Noa dia tsy nety niondrana tamin'ny sambofiara fa nitady fialofana teny amin'ny tendrombohitra nefa natelin'ny rano satria tsy zanany ara-panahy izy fa naman'ireo izay nandà an' Andriamanitra (Kor'any 11.44-46).
  • Teo amin'ny Tendrombohitra Jōdȳ (ar.: جبل جودي / Jebel Ǧūdī), izay mety ho teo amin'ny tangoron-tendrombohitra Ararata no nipetrahan'ilay sambofiara tamin'ny farany. Miresaka ny amin'ny onjan-drano lehibe toy ny tendrombohitra ny Kor'any (Kor'any 69.11-12).
  • Ny tantara momba ny fahamamoan'i Noa dia tsy hita ao amin'ny Kor'any ary inoan'ny mpino silamo fa voaaron' Andriamanitra amin'ny fahamamoana izy.

Jereo koa:Hanova

Loharano sy fanamarihanaHanova

  1. Ny Baiboly dia miresaka ny amin'ny safodrano fa ny Kor'any kosa dia tsy mitantara afa'tsy ny amin'ny tondradrano.