Boky faharoan' i Henôka

Ny Boky faharoan' i Henôka izay atao hoe koa Henôka Slava na Bokin' ny Tsiambaratelon' i Henôka dia boky apôkrifan' ny Testamenta Taloha. Ny anaran' io boky io amin' ny fiteny slava dia Книги ст̄и таинь Енохо / Knigi stî taih Enokho. Tantaraina ao ny fitetezan' i Henôka ny "Lanitra fito" sy ny fanehoana ary ny fanambaràna aminy atsiambaratelo misesisesy. Nosoritsoritina taminy ny famoronana an' izao tontolo izao ary naseho taminy koa ny tsiambaratelon' ny hoavy.

Fizaràn' ny boky

hanova

Azo zaraina efatra ny Boky faharoan' i Henôka:

  • Ny nanehoan' Andriamanitra tsiambaratelo tamin' i Henôka (22 -- 37)
  • Ny nitantaran' i Henôka ny zavatra naseho azy (38 -- 68)
  • Ny fifandimbiasan' ny mpisorona mpandimby an' i Henôka (69-73).

Ny nanehoan' ny anjely an' i Henôka ny lanitra fito

hanova

Nisy anjely roa nitondra an' i Henôka izay efa 365 taona ka kampiseho azy ireo Lanitra fito:

Tao amin' ny Lanitra voalohany, naseho azy ny toerana fanaraha-mason' ny anjely ny zavatra eny amin' ny lanitra (ny kintana sy ny rahona ary ny tahirin' orampanala sy fanala).

Tao amin' ny Lanitra faharoa, nifanena tamin' ny anjely potraka i Henôka, izay voahazona ao amin' ny toeram-pifonjany eo am-piandrasana ny hitsarana azy.

Tao amin' ny Lanitra fahatelo, hitan' i Henôka ny Paradisa, izay hitondrana ny ny olo-marina; eo avaratry ny Paradisa no misy ny Afobe izay hampijaliana ny olon-dratsy.

Tao amin' ny Lanitra fahefatra no misy ny volana sy ny masoandro, ka ao no misy ny fanoritsoritana antsipiriany ny momba ny fihetsik' izy ireo.

Tao amin' ny Lanitra fahadimy, nahita ny rahalahin' ireo anjely potraka, dia ireo Gregôry, i Henôka; anjely miaramila izay mitarehin' olombelona sady goavam-be izy ireo.

Tao amin' ny Lanitra fahenina, nahita ny anjely fito miandraikitra ny fanaraha-maso ny filaminan' izao tontolo izao i Henôka.

Tao amin' ny Lanitra fahafito i Henôka nahita ireo Arkanjely (indrindra fa i Gabriela, i Mikaela ary i Pravoily na Vretily mpitan-tsoratr' Andriamanitra) sy ny Ôfanima sy ny Serafima sy ny Kerobima ary Andriamanitra izay mipetraka eo ambonin' ny seza fiandrianany.

Ny nanehoan' Andriamanitra tsiambaratelo tamin' i Henôka

hanova

Nahazo alalana ka nentin' ny anjely Gabriela i Henôka hiditra ao amin' ny Lanitra fahafito. Ao izy no nahita an' Andriamanitra tenany. Rehefa avy nohosoran' i Mikaela izy dia nanjary nitovy endrika amin' ny anjely, ka dia nitsapa fanahy ireo anjeliny Andriamanitra tamin' ny fanasany azy ireo hiankohoka amin' i Henôka hahitany ny fanajan' ireo azy. Avy eo, niantso ny Arkanjely Vretily sady nampaka penina bararata sy boky ho an' i Henôka ary nampanonona azy izay zavatra rehetra tokony ho fantatra momba izao rehetra izao. Rehefa afaka telopolo andro sy telopolo alina dia nahavita soratra boky miisa 360 i Henôka. Taty aoriana dia nambara sy nampianarina an' i Henôka manokana koa ny tsiambaratelon' ny famoronana an' izao tontolo izao, izay tsy fantatry ny anjely. Voaresaka koa ny amin' ny safodrano izay ho avy. Taorian' izany, nalefan' Andriamanitra tety an-tany i Henôka tanatin' ny telopolo andro mba hilaza izany zavatra rehetra izany tamin' ireo zanany sy hanolotra azy ireo ny boky rehetra.

Ny nitantaran' i Henôka ny zavatra naseho azy

hanova

Rehefa tafaverina tety an-tany i Henôka dia niteny tamin' ireo zanany: nilaza tamin' izy ireo ny zavatra rehetra nampahalalaina azy izy, nampitandrina azy ireo ny amin' ny fahotana (ny fijangajangana sy ny hafa koa) ary nanafatra azy ireo imbetsaka sy amin' ny fomba samihafa mba hiaina amin' ny fomba mendrika sy araka ny hitsiny, araka an' Andriamanitra ary haneho fitiavana amin' ny zavatra manana aina rehetra. Naverin' i Henôka notenenina tamin' ireo mpitarika ny Olombelona rehetra izany teny rehetra izany sady niteny tamin' izy ireo izy ny amin' ny fihobiana sy ny valisoan' ny fiainana nahafa-po sy nahavitana adidy tsara. Rehefa tapitra ny telopolo andro, dia nentina tany an-danitra indray i Henôka ka tsy niverina tety an-tany intsony.

Ireo mpandimby taorian' i Henôka sy ny amin' i Melkisedeka

hanova

Tantarain' ny boky ny fifandimbiasan' ireo mpisorona taorian' i Henôka. Ny zanakalahin' i Henôka atao hoe Matosalema (na Metosela) dia nangatahin' ny vahoaka hatao mpisorona vonjimaika. Ny asa fisoronana manaraka dia nosahanin' i Niry (na Nira), zafin' i Matosalema, izay tsy naharitra koa. Izay vao tantaraina ny fahaterahana mahagagan' i Melkisedeka, zanak' i Niry tamin' i Sôfônima vadiny, ary koa ny nitodran' ny arkanjely Mikaela azy tany an-danitra mba hanomana ny asa fisoronany aorian' ny safodrano. Ao aminin' ny soratanana firaketana sasany, ity fizaràna farany ity dia miafara amin' io nefa amin' ny soratanana hafa dia mitohy resaka fanoritsoritana fohy ny amin' ny safodrano.

Jereo koa

hanova