Bokin'ny Deoteronomia

Ny Bokin'ny Deoteronomia, Bokin'ny Deteronomy na Bokin'ny Deoterônômy, na Bokin'ny Dinampihavanana izay hafohezina amin'ny hoe Deoteronomia na Deteronomy na Deoterônômy na Dinampihavanana, dia boky fahadimy ao amin'ny Baiboly, ao amin'ny Testamenta Taloha ary boky fahadimy sady farany ao amin'ny Pentateoka, izay manantitra ny momba ny lalàna sy ny amin'ny tsy maitsy hanajana azy araka ny efa voalaza rahateo ao amin'ireo bokin-dalàna telo voalohany (Eksodosy, Levitikosy, Nomery). Ny Bokin’ny Deoteronomia ao amin’ny Baiboly jiosy dia isan’ny Torah, fa ao amin’ny Baiboly kristiana kosa dia isan’ny Pentateoka.

Manazava ny Lalàn'Andriamanitra amin'ny Zanak'i Israely i Mosesy, nataon'i Gerard Hoet (1648-1733), 1728

Anarana sy sokajin'ny bokyModifier

Anaran'ny bokyModifier

Ny hoe Deoteronomia na Deoterônômy dia avy amin'ny teny grika hoe Δευτερονόμιον / Deuteronómion, izay avy amin'ny teny roa nakambana hoe Δευτερος ("faharoa") sy νόμoς ("lalàna). "Lalàna faharoa" ny dika ara-bakitenin'ny hoe Δευτερονόμιον. Raha ny marina dia tsy lalàna faharoa no hita ao amin'ity boky mitondra io lohateny io ity fa firesahana fanindroany sy fanamafisana ny lalàna efa voalaza rahateo ao amin'ireo boky mialoha azy. Ny Tanakh dia manondro azy amin'ny hoe ספר דְּבָרִים / Sefer Devarim ("ireo teny") izay avy amin'ny andian-teny fanombohan'ilay boky manao hoe "Aleh ha-devarim", midika hoe "Izao ireo teny". Hafohezina amin'ny hoe דְּבָרִים / Devarim ("Teny") izany.

Sokajin'ny bokyModifier

Ao amin'ny Tanakh (Baiboly hebreo) dia boky ao amin'ny sokajy voalohany atao hoe Torah ny Sefer Devarim, fa ao amin'ny Baiboly kristiana kosa dia isan'ny Pentateoka ny Bokin'ny Deoteronomia na Deoterônômy.

Fizaràn'ny bokyModifier

Ny Bokin’ny Deoteronomia dia azo zaraina dimy ka ny fizaràna telo afovoany dia mirakitra ireo lahateny telo nataon’ny Mosesy teo amin’ny lemak’i Moaba talohan’ny hahafatesany.

Ny lahateny fampidirana (1 – 4)Modifier

Ampahatsiahivina indray eto ny dian'ny Zanak'i Israely tao amin’ny tany efitra, izay niainga avy eo amin’ny tendrombohitra Horeba (na Sinay) hatrany Kadesy ka hatrany Moaba.

Ny didy folo sy ny fanazavana ny fampiharana azy (5 – 11)Modifier

Ampahatsiahivina ireo zava-nitranga teo amin’ny tendrombohitra Horeba, sady natolotra ny Didy Folo. Nodidiana mba samy hampianatra ny lalàna amin’ireo izay eo ambany fiahiany ny loham-pianakaviana. Nampitandremina ireo izay mbola hanompo andriamani-kafa afa-tsy i Iahveh. Nankalazaina ilay tany nampanantenaina an’i Israely. Nodidiana ho amin’ny fanajàna an’Andriamanitra sy ny Lalàny ny vahoaka.

Ireo fehezan-dalàna ivon'ny boky (12 – 26)Modifier

Natolotra ny fehezan-dalàna deoteronomika: lalàna hifehezana ny fanompoana hataon’i Israely (Deo. 12 – 16). Nomena ireo fitsipika hifehy ny fiangonana sy ireo mpitarika fivavahana (Deo. 17 – 18). Nomena koa ireo fitsipika ara-piarahamonina (Deo. 19 – 25). Natao ny fanekem-pankatoavana (Deo. 26).

Fanavaozana manetriketrika ny fanekena (27 – 30)Modifier

Fitahiana no ho an’izay mitandrina ny lalàna fa ozona kosa no ho an’izay mandika izany (Deo. 27 – 28). Nanao lahateny famaranana momba ny fanekena teo amin’ny lemak’i Moaba i Mosesy (na Moizy) izay ahitana ireo lalàna rehetra ao amin’ny Fehezan-dalàna deotronomika (Deo. 12 – 26) taorian’izay nomena tao Horeba. Namporisihina indray i Israely mba hanaja ny lalàn’Andriamanitra (Deo. 29 - 39).

Ny famindram-pitantanana sy ny nahafatesan’i Mosesy (31 – 34)Modifier

Napetraka handimby an’i Mosesy i Josoa (na Jôsoe). Natolotr’i Mosesy an’ireo Levita (foko-mpisorona) ny Lalàna. Niakatra teny amin’ny tendrombohitra Nebo (na Pisgah) i Mosesy ka teo no nahafatesany sy nandevenan’Andriamanitra azy. Mifarana amin’ny tonon-kira atao hoe Hiran’i Mosesy sy Tsodranon'i Mosesy ny fitantarana izany zava-nitranga izany (Deo. 31-34).

Jereo koaModifier

Boky ao amin'ny Pentateoka:

Petra-kevitra momba ny fanoratana ny Pentateoka

Fizaràna hafa ao amin'ny Testamenta Taloha: