I Raminia, araka ny lovantsofina, no razamben' ny fianakavian' ny mpanjaka maro eto Madagasikara, indrindra ny Antambahoaka.

Manodidina ny taonjato faha-13, ny andriandahy Raminia dia nanambara ny fahafahany tamin' ny lalàna vaovaon' i Mohamady. Nentiny nandeha amin' ny dia lavitra mampidi-doza ny fianakaviany tany amin' ny morontsiraka atsinanan' i Madagasikara, eo amin' ny vavaranon' i Mananjary.

Lovantsofina hanova

Maro ny lovantsofina miendrika angano miresaka ny fiavian' i Raminia.

  • misy milaza fa Zafirahimina no anaran' ireo roandriana, avy amin' ny anaran' ny renin' i Mohamady izay nantsoina hoe Imina.
  • ny hafa kosa milaza hoe Zaferamini, izany hoe ny taranak' i Raminia izay lazainy fa razambeny, na ny an' i Raminia, vadin' i Rahoroda, rain' i Rahazy sy Rakovatsy (na Andrianakovatsy).

Tamin' i Mohamady nonina tao Meka, dia nalefan’ Andriamanitra ho any amoron' ny Ranomasina Mena akaikin’ ny tanànan' i Meka (any Arabia) i Ramini, ary nilomano avy tao an-dranomasina toy ny olona iray nandositra sambo vaky. Mpaminany lehibe anefa i Raminia, izay nilaza ho tsy taranak' i Adama tahaka ny olombelona hafa, fa noforonin' Andriamanitra teo amin' ny ranomasina, nampidinina avy any an-danitra sy ny kintana, ary Andriamanitra no namorona azy avy amin' ny vorin-dranomasina. Raha teo amoron-dranomasina i Raminia dia nandeha nivantana nitady an' i Mohamady tany Meka, nilaza taminy ny fiaviany, ka talanjona i Mohamady izay nandray azy tsara; tsy nihinana hena izy raha tsy izy no nanapaka ny tendan' ny omby, izay nahatonga ny mpanaraka an' i Mohamady hikasa hamono azy, noho ny fiheveran' izy ireo izany zavatra izany ho fanamavoany an' i Mohamady. Nosakanan' i Mohamady izany fikasana izany, navela hanapaka ny tendan' ny biby hohaniny izy, ary taoriana kelin' io dia nomen' i Mohamady ho vadiny ny iray amin' ireo zanany vavy. Nandeha tany Atsinanana tao amin' ny tanàna antsoina hoe Mangadsini na Mangaroro i Raminia niaraka tamin' ny vadiny, izay nipetrahany nandritra ny androm-piainany ary lasa andriandahy lehibe. Nanan-janakalahy iray antsoina hoe Rahouroud izay nahery indrindra koa izy ary ny vavy iray atao hoe Raminia, izay niara-nivady ary niteraka roa lahy, ny iray atao hoe Rahajy ary ny iray Rakovatsy.

Nanana fikasana hanao dia lavitra manerana an' i India manontolo Rahajy avy eo, Nanoro hevitra ny hametraka an' i Rakovatsy zandriny lahy eo amin' ny fitondrana raha toa ka misy famantarana milaza fa ho faty an-dranomasina izy. Nametraka an-dRakovatsy teo amin' ny fitondrana ny olombe rehefa avy nandinika famantarana maro. Andro vitsivitsy monja taty aoriana anefa dia niverina niaraka tamin' ny andian-tsambony Rahajy. Noho ny tahotra dia nanomana sambo lehibe telopolo Rakovatsy, nitondra telon-jato lahy, naka ny hareny rehetra, ka nandeha sambo nianatsimo. Namakivaky ny tamba-nosy Kômôro izy, nanatona sy nandalo an' i Madagasikara ka tonga teo amin' ny vavaranon' ny renirano Andragnazavaka, 8 km miala an' ny Mananjary. Nanenjika azy ny rahalahiny, tsy hoe hamono azy fa nanome toky azy, ary tody eto Madagasikara. Nitohy ny tsy fifankahazoan' izy mirahalahy. Niditra tany amin' ny afovoan' ny Nosy kokoa ny zandry, ka mamorona fanjakana maro.

Jereo koa hanova

Rohy ivelany hanova