Ny pôstmilenarisma dia fampianarana sy finoana ny fiavian' i Jesoa Kristy fanindroany eto an-tany aorian' ny arivo taona. Iray amin' ireo endrika roan' ny milenarisma kristiana ny pôstmilenarisma, nefa vitsy ny mpanaraka azy. Ny firehana faharoa be mpanaraka dia ny premilenarisma. Mifanohitra amin' izy ireo ny amilenarisma izay tsy mandray ara-bakiteny ny andian-teny hoe "arivo taona". Ny fivoasana ny faminaniana ao amin' ny Bokin' i Daniela (ohatra: 9.24-27; 12.11-12) sy ny Bokin' ny Apôkalipsy (ohatra: Apôk. 7.1-4; 13.18) no niteraka ireo firehana ireo.

Indreto ireo andalana ao amin' ny Apôkalipsy miresaka ny amin' ny arivo taona hanjakan' i Jesoa Kristy eto an-tany:

"1 Ary hitako fa, indro, nisy anjely nidina avy tany an-danitra, nanana ny fanalahidin' ny lavaka tsy hita noanoa sy gadra lehibe eny an-tànany; 2 dia nisambotra ilay dragona izy (dia ilay menarana ela, ny devoly sy Satana izany) ka namatotra ary arivo taona, 3 dia nanipy ary ho amin' ny lavaka tsy hita noanoa ka nanidy izany, dia nanisy tombo-kase teo amboniny, mba tsy hamitahany ny firenena maro intsony mandra-pahatapitry ny arivo taona; ary rehefa afaka izany, dia tsy maintsy hovahana kelikely aloha izy. 4 Ary nahita seza fiandrianana maro aho, ary nisy nipetraka teo amboniny, ary nomena fahefana hitsara izy; ary hitako koa ny fanahin' izay notapahin-doha noho ny filazana an' i Jesosy sy ny tenin' Andriamanitra sy izay rehetra tsy niankohoka teo anoloan' ny bibi-dia na teo anoloan' ny sariny ary tsy nandray ny marika ho eo amin' ny handriny na ho eo amin' ny tànany; ary velona izy ka niara-nanjaka tamin' i Kristy arivo taona. 5 Fa ny sisa amin' ny maty dia tsy mbola velona mandra-pahatapitry ny arivo taona. Izany no fitsanganana voalohany. 6 Sambatra sy masina izay manana anjara amin' ny fitsanganana voalohany; ireo tsy mba ananan' ny fahafatesana faharoa fahefana, fa ho mpisoron' Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka aminy arivo taona. 7 Ary rehefa tapitra ny arivo taona, dia hovahana Satana ho afaka ao amin' ny tranomaizina nitoerany 8 ka hivoaka hamitaka ny firenena eny amin' ny vazan-tany efatra, dia Goga sy Magoga, mba hanangona ary ho any amin' ny ady; tahaka ny fasiky ny ranomasina ny isany." (Apôk. 20.1-8, Ny Baiboly).

Jereo koa

hanova

Fomba fiasa sy foto-pampianarana momba ny faminaniana