Amilenarisma

Ny amilenarisma dia fampianarana izay manambara fa tsy ara-bakiteny ny arivo taona hanjakan' i Jesoa Kristy eto an-tany amin' ny fiaviany fanindroany. Ny fanjakana arivo taona dia ampitovizin' ny amilenarista amin' ny fanjakana mandrakizay, araka izay hita ao amin' ny toko faha-21 sy faha-22 amin' ny Apôkalipsy. Isa am-panoharana ihany ny isa 1000 resahina ao amin' ny Apôkalipsy. Fanjakana ara-panahy ny fanjakan' i Jesoa Kristy fa tsy fanjakana eto an-tany ara-nofo. Mifanohitra amin' ny milenarisma (izay manana endrika roa, dia ny premilenarisma sy ny pôstmilenarisma) ny amilenarisma. Amilenarista ny Fiangonana katôlika, ny Fiangonana ôrtôdôksa, ny Fiangonana anglikana, ny Fiangonana nohavaozina, ny Fiangonana metôdista ary ny Fiangonana loterana.

Indreto ireo andalana ao amin' ny Apôkalipsy miresaka ny amin' ny arivo taona hanjakan' i Jesoa Kristy eto an-tany:

"1 Ary hitako fa, indro, nisy anjely nidina avy tany an-danitra, nanana ny fanalahidin'ny lavaka tsy hita noanoa sy gadra lehibe eny an-tànany; 2 dia nisambotra ilay dragona izy (dia ilay menarana ela, ny devoly sy Satana izany) ka namatotra ary arivo taona, 3 dia nanipy ary ho amin'ny lavaka tsy hita noanoa ka nanidy izany, dia nanisy tombo-kase teo amboniny, mba tsy hamitahany ny firenena maro intsony mandra-pahatapitry ny arivo taona; ary rehefa afaka izany, dia tsy maintsy hovahana kelikely aloha izy. 4 Ary nahita seza fiandrianana maro aho, ary nisy nipetraka teo amboniny, ary nomena fahefana hitsara izy; ary hitako koa ny fanahin'izay notapahin-doha noho ny filazana an'i Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra sy izay rehetra tsy niankohoka teo anoloan'ny bibi-dia na teo anoloan'ny sariny ary tsy nandray ny marika ho eo amin'ny handriny na ho eo amin'ny tànany; ary velona izy ka niara-nanjaka tamin'i Kristy arivo taona. 5 Fa ny sisa amin'ny maty dia tsy mbola velona mandra-pahatapitry ny arivo taona. Izany no fitsanganana voalohany. 6 Sambatra sy masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany; ireo tsy mba ananan'ny fahafatesana faharoa fahefana, fa ho mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka aminy arivo taona. 7 Ary rehefa tapitra ny arivo taona, dia hovahana Satana ho afaka ao amin'ny tranomaizina nitoerany 8 ka hivoaka hamitaka ny firenena eny amin'ny vazan-tany efatra, dia Goga sy Magoga, mba hanangona ary ho any amin'ny ady; tahaka ny fasiky ny ranomasina ny isany." (Apok. 20.1-8).

Jereo koaHanova

Fomba fiasa sy foto-pampianarana momba ny faminaniana