I Jerosalema Vaovao dia toerana resahina ao amin' ny Baiboly, izay lazaina koa fa tabernakelin' Andriamanitra na tanàna masina, araka ny fampianaram-pinoana jiosy sy kristiana, dia mahakasika koa ny saha Edena sy ny Tany nampanantenaina ary ny fanamboarana indray ny Tempoly taorian' ny fahababoan' ny Jiosy tany Babilôna. Arakaraka ny fampianarana no mety handikana an' i Jerosalema vaovao ho tanàna ara-bakiteny tokoa, na toerana ara-panahy, na maneho ny fianakaviana afaka (araka ny Taratasy ho an' ny Galatiana 4.26: "Fa Jerosalema any ambony izay renintsika kosa, dia tsy mba andevo") na maneho ny fiafaran' ny Tantara sy ny fiverenanana amin' ny fahatsaràna voalohany.

Ao amin' ny Bokin' i Ezekiela, ny hoe Jerosalema vaovao dia fahitàna ara-paminaniana momba ny tanàna izay miompana amin' ny fananganana indray ny Tempoly, dia ny Tempoly fahatelo, izay haorina ao Jerosalema, izay ho renivohitry ny Fanjakana mesianika, toerana fihaonan' ny foko roa ambin' ny folon' i Israely, mandritra ny vanimpotoana mesianika. Ny faminanian' i Ezekiela dia niseho tamin' ny Yom Kippur ("andron' ny famelan-keloka") taona 3372 amin' ny tetiandro hebreo. Ao amin' ny Bokin' ny Fanambaràna (21--22) kosa indray dia antsoina hoe "Jerosalema any an-danitra" na "Ziona" koa io tanàna io.

Jereo koa

hanova