Ôrdônansy (Olomasin' ny andro farany)

Ny ôrdônansy, ao amin' ireo fikambanana na hetsika nipoitra avy amin' ny môrmônisma, dia fanao sy fombafomba masina izay manana heviny ara-panahy sy ara-tandindona sady ampiasaina ho fitaovana ampitana ny fahasoavan' Andriamanitra. Fihetsika na asa hita maso sy azo tsapain-tanana izay midika na manandindona asa ara-panahy ny ôrdônansy; fahatanterahan' ny asa ara-panahin' ny fanekem-pihavanana eo amin' ny mpandray ny ôrdônansy sy Andriamanitra ny ôrdônansy sasany.

Tanterahina mandrakariva amin' ny alalan' ny fahefan' ny fisoronan' ny Olomasin' ny Andro Farany sy amin' ny anaran' i Jesoa Kristy ny ôrdônansy. Ny fampiasan' ny Olomasin' ny Andro Farany ny teny hoe "ôrdônansy" dia tsy mitovy amin' ny fampiasana izany teny izany ao amin' ireo sampana hafan' ny fivavahana kristiana izay mampiasa ny teny hoe "ôrdônansa" na "ôrdônansy" ho enti-milaza fa ilay asa dia am-panoharana sady tsy mampita fahasoavana. Manana hevitra mitovitovy amin' ny teny hoe "sakramenta" ampiasain' ny fiangonana kristiana hafa ny fampiasan' ny Olomasin' ny Andro Farany ny teny hoe "ôrdônansy". Mampiasa ny teny hoe "sakramenta" fa tsy "ôrdônansy" ny Fiangonan' i Kristy, izay nipoitra avy amin' ny fikambanan' ny Olomasin' ny Andro Farany.

Mitovy amin' izay tanterahin' ny fiangonana kristiana hafa sasany ny ôrdônansy sasany toy ny batisa sy ny kônfirmasiôna (fandraisana ho mpikambana) ary ny sakramenta (fanasan' ny Tompo). Ny ôrdônansy hafa an' ny Olomasin' ny Andro Farany dia azy manokana sady tanterahina ao amin' ny Tempolin' ny Olomasin' ny Andro Farany. Anisan' ireo ôrdônansy hafa ireo ny "fanafiana masina" sy ny "famehezana".

Jereo koa hanova