Fahasoavana (kristianisma)

Ny fahasoavana ao amin' ny fivavahana kristiana dia ny fanampiana na tombotsoa manokana omen' Andriamanitra maimaimpoana ny olombelona mba hamonjena sy hanamasinana azy ka izany dia ny fahafahana amin' ny fanamelohana mandrakizay. Ilazana ny famelan-keloka sy ny fitiavana sy ny famindram-po ary ny fahatsaran-tsitrapon' Andriamanitra koa izany. Izany no hevitr' io teny io ao amin' ny Testamenta Taloha. Ao amin' ny Testamenta Vaovao kosa ny fahasovana dia miaraka amin' i Jesoa Kristy satria ny fahasoavana tsy manam-petran' Andriamanitra dia ambara ao amin' ny fahafatesan' i Kristy izay nanavotra ny olombelona.

Tany Andrefana dia nodinihin' ireo teôlôjiana ny fifandraisan' ny fahasoavana sy ny safidin' ny olombelona; ka niadian-kevitra sy nifanoheran' izy ireo ny fahombiazana na ny fahampian' ny fahasoavana hahazoana famonjena. Niteraka fiheverana ny fanendren' Andriamanitra rahateo izay ho voavonjy na ny tsy ho voavonjy (predestinasiôna) ny fiheverana ny fahasoavana.

Amin' ny fiangonana katôlika

hanova

Ao amin' ny fiangonana katôlika, ny fahasoavana dia ilazana ny hatsaram-po fara tampony sy maimaimpoana ary tsy ara-drariny asehon' Andriamanitra ny olona, hatramin' ny mandrakizay, amin' ny fiantsoan' Andriamanitra ny olona hizara ny fiainany aminy. Ny fahasoavan' Andriamanitra no mamonjy antsika.

Amin' ny fiangonana ôrtôdôksa

hanova

Ho an' ny Ôrtôdôksa kosa, "ny foto-pampianarana ny amin' ny fahasoavana dia avy amin' ny tenim-pinoana mahafaobe ny amin' ny hery avy amin' Andriamanitra. Ny fahasoavana na fahazavana mampanana fomba araka an' Andriamanitra dia tsy ny maha Andriamanitra an' Andriamanitra fa ny heriny", hoy i Gregoire Palamas. Izany hery mampiray antsika amin' Andriamanitra izany no manatanteraka ny fahatongavantsika ho araka an' Andriamanitra. Ny fahasoavana dia ny fanomezan' Andriamanitra tombontsoa manokana tsy ara-drariny ho an' ny olombelona (ohatra, ny famonjena amin' ny alalan' ny fahasoavana).

Amin' ny fiangonana prôtestanta

hanova

Ho an' ny Prôtestanta dia ilazana ny fanomezana ny olombelona ny famonjena maimaimpoana ao amin' i Jesoa Kristy izay mitarika ho amin' ny finoana izany. Ny maha izy azy ny olona iray eo anatrehan' Andriamanitra dia tsy miankina amin' ny fitiavany an' Andriamanitra na noho ny toetra tsara ananany na ny fahamendrehany na ny toerany eo amin' ny fiarahamonina, fa miankina amin' ny fahasoavana irery ihany (latina: Sola gratia).

Jereo koa

hanova