Ny batisan'ny mino dia fanao kristiana iainan'ny mpino ny fanavaozam-panahy izay anapahany hevitra mba hatao batisa anatsobohana ny vatana anaty rano aorian'ny fanambaràny ny finoany, aorian'ny fahateraham-baovao. Isan'ireo zavatra amantarana indrindra ny kristianisma ara-pilazantsara izany sady ivon-kevitr'io sampan'ny fivavahana kristiana io.

Batisan'ny mino anaovana fandentehana anaty rano ao amon'ny fiangonana Rock Harbor Church Costa Mesa, ao amin'ny tanànan'i Costa Mesa any Etazonia.

Aorin'ireo Kristiana evanjelika amin'ny fampianaran'i Jesosy Kristy izay maniraka ny mpanaraka azy hanao mpianatra ny firenena rehetra sy hanao batisa azy ireo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ny batisan'ny mino. Araka io filaharan'ny zavatra nanirahan'ny Jesosy io dia fanaovam-batisa ny olona efa mpianatra no azo atao ka noho izany dia tsy mety ny manao batisa zazakely izay mbola tsy mahay mino. Ao amin'ny Testamenta Vaovao dia ny fanaovana batisa ny olona mino efa niaina ny fahateraham-baovao no voasoratra.