Batisan'ny Fanahy Masina

Ny batisan'ny Fanahy Masina dia ny fiainana ny fanavaozam-panahy izay anaovan'ny Fanahy Masina batisa ny olona iray.

Ny hoe "batisan'ny Fanahy Masina" dia mampahatsiahy ny voalaza ao amin'ny Baiboly, araka ny ambaran'i Jaona mpanao batisa (na i Joany Batista) sy i Jesosy (na Jesoa) ary ireo Apostoly izay milaza fa ny fiainana izany fahatsapana izany dia fanavaozana avy amin'ny Fanahy Masina ka mampanakaiky bebe kokoa ilay olona miaina izany an'Andriamanitra. Ao amin'ny Filazantsaran'i Matio dia voasoratra fa nanao batisa tamin'ny rano i Jaona, nefa nanambara io evanjely io fa ho avy ny fotoana izay hisian'ny batisan'ny Fanahy Masina, izay hotanterahin'ny olona lehibe noho izy. Ny Asan'ny Apostoly dia nanambara ny fahantomotr'izany batisa izany ho an'ireo Apostoly. Azon'izy ireo tokoa tamin'ny andro Pentekosta (na Pentekoty) izany batisan'ny Fanahy Masina izany, araka io boky io ihany. Noho io zava-nitranga io dia nidera an'Andriamanitra tamin'ny fiteny maro azon'ny Jentilisa eran'izao tontolo izao (Azia, Egipta, Libia, Arabia sns.) ny Apostoly.

Ao amin'ireo fiangonana evanjelika dia miovaova arakaraka ny firehana na ny fikambanana ny atao hoe "batisan'ny Fanahy Masina". Mety ho amin'ny alalan'ny vavaky ny tsirairay na ny vavaky ny fiangonana manontolo na amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana izany. Mety hiseho amin'ny alanan'ny fanaovana "fiteny tsy fantatra" izany na fahazoana ny iray na maro amin'ireo fanomezam-pahasoavan'ny Fanahy Masina miisa valo hafa toy ny fahendrena, ny fahalalana, ny finoana, ny fanasitranana, ny fahagagana, ny faminaniana, ny fahaiza-manavaka fanahy samihafa ary ny fandikan-teny.

Jereo koa:Hanova