Voahangy Lafo Vidy

Ny Voahangy Lafo Vidy dia iray amin'ny boky masin'ny Fiangonan'i Jesoa Kristy ho an'ny Olomasin'ny Adro Farany manampy ny Baiboly sy ny Bokin'i Môrmôna ary ny Fotopampianarana sy Fanekempihavanana. Nivoaka tamin'ny taona 1851 ny fanontana voalohany sady ahitana lahatsoratra voarakitra ankehitriny ao amin'ny Fotopampianarana sy Fanekempihavanana. Atao hoe Pearl of Great Price izy amin'ny teny anglisy.

Ny fanontana nanomboka tamin'ny taona 1902 dia ahitana fizaràna dimy:

  • ahitana ampahan-dahatsoratra avy amin'ny Fandikan'i Joseph Smith ny Bokin'ny Genesisy, ka nomeny ny lohateny hoe Bokin'i Mosesy;
  • ahitana ampahan-dahatsoratra avy amin'io fandikan-teny ny Baiboly io, araka ny Filazantsaran'i Matio mitondra ny anarana hoe Joseph Smith–Matio;
  • fandikan-teny ny papiry ejipsiana nataon'i Joseph Smith azony tamin'ny taona 1835 ka mitondra ny lohateny hoe Bokin'i Abrahama;
  • ampahan-dahatsoratra avy ao amin'ny tantaran'ny Fiangonan'i Jesoa Kristy ho an'ny Olomasin'ny Andro Farany nosoratan'i Joseph Smith tamin'ny taona 1833, atao hoe Joseph Smith–Tantara.
  • ireo Fanekem-pinoana, izay fanambaràm-pinoana sy fampianarana nosoratan'i Joseph Smith.

Ny anaran'io boky io dia nalaina avy ao amin'ny Testamenta Vaovao izay mampitaha ny Fanjakan'ny Lanitra amin'ny "voahangy lafo vidy" araka ny Filazantsaran'i Matio (Mat. 13.45-46).

Jereo koa:

hanova

Famakiana fanampiny

hanova