Tendrombohitra Hôreba

(tonga teto avy amin'ny Tendrombohitra Horeba)

Ny Tendrombohitra Hôreba dia toerana voalaza ao amin'ny Bokin'ny Deoterônômia ao amin'ny Baiboly izay nanoloran'Andriamanitra an'i Mosesy (na Môizy) ny Didy Folo. Lazaina hoe "Tendrombohitr'Andriamanitra" koa io toerana io ao amin'ny Bokin'ny Eksôdosy sy ny Boky voalohan'ny Mpanjaka. Teo koa no voalaza fa toerana nihaonan'ny mpaminany Elia tamin' Andriamanitra.

Ny Tendrombohitra Horeba na Sinay

Ny anaran'ilay tendrombohitra

hanova

Ao amin'ny Baiboly

hanova
 
Nikapoka ny vatolampy teo amin'ny Tendrombohitra Horeba i Mosesy. Gustave Doré. 1865

Ny teny hoe Horeba dia fanagasiana ao amin'ny Baiboly amin'ny teny malagasy ny anarana hoe χωρηβ / Khorêb ao amin'ny Baiboly jiosy amin'ny teny grika atao hoe Septoajinta na Septanta na ny hoe חֹרֵב amin'ny teny hebreo.

 
Ilay roimemy mirehitra - Sébastien Bourdon - taonjato faha-17.

Fiforonan-teny

hanova

Misy ny mihevitra fa midika hoe "midorehitra" na "hafanana" izay mety mampahatsiahy ny Masoandro, fa ny hoe Sinay kosa dia mety avy amin'ny anarana hoe Sin, andriamanitra Volana nivavahan'ny Someriana [1] [2], ka noho izany ny hoe Sinay sy Horeba dia mety ho ny tendrombohitry ny Volana sy ny Masoandro[1].

Hôreba sa Sinay ?

hanova

Ny soratra sasany ao amin'ny Baiboly dia mitantara ireo zava-nitranga ireo tao amin'ny Tendrombohitra Sinay (na Sinaia), ka na dia heverina ho anaran-toerana iray ihany ny hoe Horeba sy Sinay dia misy ny mihevitra fa toerana roa samy hafa ireo. Araka ny petra-kevitra ara-tahirin-kevitra dia vokatry ny tsy maha mpanoratra ny Pentateoka an'i Mosesy no nahatonga io tsy fitoviana io.

Ny fandinihana nataon'ireo mpikaroka dia milaza fa olona efatra samy hafa no nanoratra ny Pentateoka: ny roa mampiasa hatranihatrany ny anarana hoe Sinay fa ny ny roa hafa mampiasa ny hoe Hôreba, dia ireo atao hoe Elôhista sy Deoterônômista.

I Hôreba ao amin'ny Baiboly

hanova

Isan'ny andalana itrangan'ny anarana hoe Hôreba ao amin'ny Baiboly ireto tanisaina manaraka ireto:

 
I Elia tao an-tany efitra - tainjato faha-15 - mozean'i Yaroslavl.

Ao amin'ny Bokin'ny Eksodosy

hanova
 • Eks. 3.1: I Mosesy sy ilay roimemy mirehitra[3].
 • Eks. 17.6: Nikapoka ilay harambato teo amin'ny Tendrombohitra Hôreba i Mosesy mba hampifantsintsitra ny loharano raha nangetaheta nila rano ny Zanak'i Israely[4].
 • Eks. 33.6: Teo amin'i Hôreba no nanesoran'ny Zanak'i Israely ny firavaka teny aminy noho ny alahelony vokatry ny fahatezeran'Andriamanitra amin'izy ireo[5].

Ao amin'ny Bokin'ny Deoteronomia

hanova
 • Deo. 1.2; 1.6; 1.19: Ny anarana hoe Hôreba no ampiasaina hilazana ny fivezivezen'ny Zanak'i Israely tao amin'ny tany efitra[6].
 • Deo. 4.10; 5.2; 9.8; 18.16; 28.69: Teo amin'ny Tendrombohitra Hôreba no nadraisan'i Mosesy ny Didy Folo avy amin'Andriamanitra[7].

Ao amin'ny Boky voalohan'ny Mpanjaka

hanova
 • 1Mpanj. 19. 8: Teo amin'ny Tendrombohitra Hôreba no nihaonan'i Elia tamin' Andriamanitra[8].

Jereo koa:

hanova

Loharano sy fanamarihana

hanova
 1. 1,0 et 1,1 Jacobs, Joseph; Seligsohn, Max; Bacher, Wilhelm. "Mount Horeb". Jewish Encyclopedia. Notsidihina ny 15 Avrily 2017.
 2. D. M. G. Stalker (1963). "Exodus". In Matthew Black and H. H. Rowley. Peake's Commentary on the Bible (second ed.). Thomas Nelson. section 178c.
 3. Eks. 3.1-2: "1 Ary Mosesy niandry ny ondry aman'osin'i Jetro rafozany, mpisorona tao Midiana, dia nitondra ny ondry aman'osy tany ankoatry ny efitra ka nankany Horeba, tendrombohitr'Andriamanitra. 2 Ary Ilay Anjelin'i Jehovah niseho taminy teo anaty lelafo teo amin'ny roimemy anankiray; dia nijery izy, ka, indro, nirehitra afo ny roimemy, kanefa tsy nahalevonana." (Ny Baiboly 1909)
 4. Eks. 17.6: "Ary, indro, hijanona eo anatrehanao eo ambonin'ny harambato any Horeba Aho, dia hikapoka ny harambato ianao, ka hisy rano hivoaka avy aminy hosotroin'ny olona. Dia nanao izany Mosesy teo imason'ny loholon'ny Isiraely." (Ny Baiboly 1909)
 5. Eks. 33.5-6: 5 Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: Lazao amin'ny Zanak'Isiraely hoe: Hianareo dia olona mafy hatoka; koa raha hiara-miakatra aminao Aho, na dia indray mipi-maso aza, dia handringana anao Aho; koa ankehitriny, esory ny firavakao hiala aminao, mba ho fantatro izay hataoko aminao. 6 Ary ny Zanak'Isiraely dia nanala ny firavany hatreo an-tendrombohitra Horeba." (Ny Baiboly 1909)
 6. Deo. 1.1-2: 1 Izao no teny izay nolazain'i Mosesy tamin'ny Isiraely rehetra tany an-dafin'i Jordana, tany an-efitra, dia tany amin'ny tani-hay tandrifin'i Sofa, tanelanelan'i Parana sy Tofela sy Labana sy Hazerota ary Dizahaba. 2 (lalana Iraika ambin'ny folo andro Kadesi-barnea raha ao Horeba, raha ny lalana mahazo ny tendrombohitra Seira no aleha.) Deo. 1.6: Jehovah Andriamanitsika niteny tamintsika tany Horeba ka nanao hoe: Aoka izay ny itoeranareo amin'ny tendrombohitra ity. Deo. 1.19: Ary nony niala tany Horeba isika, dia nandeha namaky ilay efitra lehibe sy mahatahotra izay hitanareo teny amin'ny lalana mankany amin'ny tany havoan'ny Amorita, araka izay efa nandidian'i Jehovah Andriamanitsika; dia tonga tao Kadesi-barnea isika.
 7. Deo. 4.10: "dia izay hitanao tamin'ny andro izay nitsangananao teo anatrehan'i Jehovah Andriamanitrao tany Horeba, fony Jehovah nilaza tamiko hoe: Angony etỳ amiko ny olona, dia hampandrenesiko azy ny teniko, izay hianarany mba hatahotra Ahy amin'ny andro rehetra hiainany ambonin'ny tany sady hampianariny ny zanany koa." Deo. 5.2: "Jehovah Andriamanitsika nanao fanekena tamintsika tany Horeba;" Deo. 9.8: "Na dia tany Horeba aza dia nampahatezitra an'i Jehovah ianareo, dia tezitra taminareo Izy ka saiky nandringana anareo." Deo. 18.16: "araka izay rehetra nangatahinao tamin'i Jehovah Andriamanitrao tao Horeba tamin'ny andro nivoriana hoe: Aoka tsy hihaino ny feon'i Jehovah Andriamanitro intsony aho, ary aoka tsy hahita izany afo lehibe izany intsony aho, fandrao maty." Deo. 28.69: "Izao no tenin'ny fanekena izay nandidian'i Jehovah an'i Mosesy hatao amin'ny Zanak'Isiraely tany amin'ny tany Moaba, afa-tsy ilay fanekena nataony taminy tao Horeba."
 8. 1Mpanj. 19. 8: "8Dia nifoha izy ka nihinana sy nisotro; ary nandeha tamin'ny tanjaka azony tamin'izany hanina izany efa-polo andro efa-polo alina izy ho any Horeba, tendrombohitr'Andriamanitra. 9 Ary niditra tao anatin'ny zohy izy ka nitoetra tao. Ary, indro, tonga taminy ny tenin'i Jehovah nanao hoe: Manao inona atỳ ianao, ry Elia?".