Sôdôma sy Gômôra

Sôdôma sy Gômôra dia tanàna kanaanita roa resahina ao amin' ny Baiboly, izay noravan' Andriamanitra tamin' ny fandatsahana afo sy solifara. Ny lovantsofin' ny Baiboly dia manao azy ireo ho tanàna tao atsimon' ny Ranomasina Maty, ao amin' ny misy an' i Jôrdania ankehitriny, eo anoloan' ny famaharana Masada, nefa ny tena toerana tena nisy azy ireo dia petra-kevitra ihany. Misy tanàna hafa koa izay nifanakaiky tamin' izy ireo, dia i Adma sy i Tsebôima (na Zebôima) ary i Tsôara (na Zôara). Atao hoe סְדוֹם ועֲמֹרָה / Səḏōm w ʿĂmōrāh izy ireo amin' ny teny hebreo.

Sôdôma et Gômôra mirehitra, nataon' i Daniel van Heil, tamin' ny taona 1650.

Milaza ny Baiboly fa noravana ireo tanàna ireo noho ny fahotany, noho ny fikasany hanolana sy ny avovavony ary ny fitiavan-tenany. I Lôta sy ny zanany no sisa velona fa afa-nandositra niala ny tanàna. Hatramin' ny emperora Jostiniano, tamin' ny taona 543, io fitantarana io dia nampiasainba mba hanamarinana ny famaizana ny fifankatiavana ara-nofon' ny mitovy fanbanahana. Efa nitranga tamin' ny taonjato faha-4 ny fivoasana toy izany tao amin' ireo mpandinika kristiana toa an-dry Aogostino any Hipo, izay isan' ireo Rain' ny fingonana (na Aban' ny Eglizy).

Firesahana an' i Sôdôma sy Gômôra ao amin' ireo bokim-pivavahana

hanova

Ao amin' ny Testamenta Taloha

hanova

Bokin' i Genesisy

hanova

Tantaraina ao amin' ny Genesisy na Jenezy (Gen. 17-19) ny zava-nanjo ireo tanàna ireo.

Bokin' i Ezekiela

hanova

Resahina ao amin' ny Bokin' i Ezekiela (Ezek 16.46 - 56) ny antony nandoroan' Andriamanitra ny tanàna: "Indro, izao no helok' i Sodoma rahavavinao: Avonavona sy fahabetsahan-kanina ary fahatokiam-poana no tao aminy sy tao amin' ny zananivavy, ary tsy mba nitantana ny malahelo sy ny mahantra izy." (Ezek 16.49).

Ao amin' ny Testamenta Vaovao

hanova

Epistily nosoratan' i Joda

hanova

Resahina ao amin' ny Taratasy nosoratan' i Joda (Joda 1.5-7) ny amin' i Sôdôma:

"5 Tiako ny hampahatsiaro anareo ny zavatra efa renareo taloha, fa nony efa novonjen' ny Tompo ho afaka tany Ejipta ny vahoakany, dia naringany indray izay tsy nino taty aoriana. 6 Ary ny anjely tsy nahatana ny fiamboniany fa nitsoa-ponenana, dia tànany am-patorana mandrakizay ao anatin' ny aizina, sy tahiriziny ho amin' ny andro fitsarana lehibe. 7 Toy izany Sodoma sy Gomora, mbamin' ny tanàna manodidina izay nijangajanga toa azy koa sy nanao ratsy tamin' ny nofo hafa, ka indro miampatra eo ho fananarana, miaritra ny afo mandoro azy mandrakizay. 8 Ireo olona ireo koa, milentika amin' ny redirediny, ka mandoto ny nofony toy izany, manamavo ny fahandrianana, ary manevateva ireo voninahitra."

Jereo koa

hanova