I Rota dia vehivavy resahina ao amin'ny Baiboly, indrindra ao amin'ny boky mitondra ny anarany atao hoe Bokin' i Rota. Vehivavy tsy jiosy aza noho ny fiovam-pinoany ho amin' ny fivavahanan' ny Jiosy sy ny fanambadiany ny zanakalahin' i Naômy tamin' ny voalohany sy ny nanambadiany an' i Bôaza taty aoriany ka niterahany an' i Ôbeda, ilay razamben' i Davida. Atao hoe רוּת / Rut io anarana io amin' ny teny hebreo.

I Rota ao an-tanipmbolin' i Bôaza, sary nataon' i Julius Schnorr von Carolsfeld, taona 1828.

I Rota dia vehivavy moabita izay nanambady an' i Malôna zanak' i Elimeleka sy i Naômy izay nonina tany Môaba noho ny mosary nahazo ny tanin' i Jodea. I Kikiôna, rahalahin' i Malôna, koa dia nanambady vehivavy môabita atao hoe Ôrfàna. Rehefa maty i Elimeleka sy i Malôna ary i Kiliôna dia nanapa-kevitra hody any Jodea i Rota ka nanaraka ny rafozambaviny tany Betlehema tamin' ny fotoan' ny fijinjana. Nanangona salohim-bary ho an-drafozany izy ka nahita an' i Bôaza, izay lehilahy mpanan-karena tompon' ny tany fambolena sady havan' i Elimeleka. Araka ny torohevitr' i Naômy dia nanakaiky an' i Bôaza izay nanambady azy taty aoriana i Rota. Nandovany fananan' i Elimeleka i Bôaza. Niterana an' i Ôbeda rain' i Jese sady razamben' i Davida mpanjaka i Bôaza sy i Rota.