Maha virjiny mandrakizay an' i Maria

Ny maha virjiny mandrakizay an' i Maria dia foto-pampianarana milaza fa nijanona ho virjiny i Maria talohan' ny nahaterahan' i Jesoa, nandritra sy taorian' io nahaterahany io, ary mandra-pahafatiny (ante partum, in partu, post partum).

I Maria

Io foto-pampianarana io dia mahazatra ny Katôlika sy Ôrtôdôksa. Tsy noraisin' ny Prôtestanta izany, na dia eken’ ny mpanavao fiangonana aza ny hevitra hoe virjiny i Maria talohan' ny nahaterahan' i Jesoa, araka ny voalaza ao amin' ny Filazantsara. Eken' ny ankamaroan' ny Rain' ny Fiangonana izany.

Ny filazana ny hoe "rahalahy sy anabavin' i Jesoa” ao amin' ny andalan-teny samihafa ao amin' ny Testamenta Vaovao (ohatra ny Marka 3:31-32 na ny Marka 6:3), dia samihafa ny fahazoan' ny Kristiana rehetra izany.

Ny hevitry ny Mat. 1:25 (καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱὸν / kaì ouk egínôsken autền héôs hoû éteke tòn huiòn, "nefa tsy fantany izy raha tsy efa niteraka zazalahy", ny matoanteny grika γιγνώσκειν / gignốskein, izay midika hoe "mahalala" dia dikan-teny ara-bakiteny amin' ny teny semitika hoe yāda izay manondro ny fisian' ny firaisana ara-nofo) dia iadian-kevitra ihany koa, indrindra momba ny mpampiankin-teny heôs, "mandraka".

Ity fampianarana ity dia tsy maintsy avahana amin' ny dôgma katôlika momba ny Fahatorontoronina tsy azon-keloka, izay miaro an' i Maria amin' ny fahotana tamin' ny fototra.

Ity lovam-pampianarana momba ny maha virjiny an' i Maria ity dia heverina ho teôlôgomena, izany hoe filazana ara-teôlôjia aseho ho toy ny zava-misy ara-tantara tokoa momba ny zava-misy izay tsy azo afa-tsy amin' ny alalan' ny finoana.

Jereo koa hanova