Ny Asan' i Paoly dia boky nampiasaina tamin' ny kristianisma voalohany tamin' ny taonjato faha-2 izay mitatitra ireo "asa" nataon' i Paoly Apôstôly. Tsy nisy afa-tsy ampahany maro no voatahiry amin' ilay lahatsoratra. Azo atao anefa ny namerina ny tokony ho vontoatin' ny ampahany sasany very. Tsy mitovy amin' ny fitantarana an' i Paoly ao amin' ny Asan' ny Apôstôly ny fitantarana ao amin' ny Asan' i Paoly izay tsy mitantara afa-tsy dia lavitra iray monja: tantarainy ny dian' i Paoly avy any Damaskôsy (na Damasy) mankany Asia Minora sy Makedônia sy Grisia ary any Rôma, sady mampiavaka io lahatsoratra ny fisian' ireo dingana anelanelany mandritra ny dia sy ny fitantarana fahagagana. Ny toritenin' i Paoly dia miompana indrindra amin' ny fitaomana ho amin' ny fahadiovam-pitondran-tena sy ny fanambaràna ny fanantenana ny fitsanganan' ny tena amin' ny maty.