Fanekem-pinoana: Fahasamihafan'ny versiona

Nanitatra
(Nanova tao amin'ny Fanekekem-pinoana jiosy)
(Nanitatra)
 
== Ny fanekem-pinoana eo amin'ny fivavahana jiosy ==
Ao amin'ny Jodaisma, ao amin'ny ny fanekam-pinoana dia ny hoe שמע ישראל / S''hemaʿ Yisrâ'êl'' ("mihainoa ry Isiraely"). izayIzao tononinano voasoratra ao amin'ny Devarim (izany hoe ny [[Bokin'ny Deoteronomia|Deoteronomia]]) ao amin'ny [[Torah]]:
 
"''Shemaשְׁמַע Israelיִשְׂרָאֵל Hashemיְהוָה Elokhenu,אֱלֹהֵינוּ Hashemיְהוָה Ekhâd'אֶחָֽד׃‬ / Shemaʿ Yisrâ'êl "YHWH elokhenu YHWH ekhâd ("Mihainoa ry Isiraely, Andriamanitrai [[Yahweh]] no Andriamanitsika'','' Tokana nyi AndriamanitraYahweh"). na
 
Araka ny fanao jiosy dia soloana io anarana יְהוָה '''/''' YHWH io rehefa tononina ilay fanekam-pinoana, ka mety ny hoe ''HaShem'' (Ny Anarana) na ny hoe אֲדֹנָי / ''Adonai'' ("Tompo") izany na zavatra hafa.
"''Shemaʿ Yisrâ'êl YHWH elokhenou YHWH ekhâḏ'' " ("Mihainoa ry Isiraely, i Yahweh no Andriamanitsika'','' Tokana i Yahweh")
 
''Shema Yisrâ'êl HaShem Elokhenu, HaShem Ekhâd'' ("Mihainoa ry Isiraely, ilay Anarana no Andriamanitsika, Tokana ilay Anarana").
Hita ao amin'ny [[Bokin'ny Deoteronomia|Deoteronomia]] (Deo. 6.4) io andala-tsoratra io:
 
"''ShemaʿShema Yisrâ'êl YHWHAdonai elokhenouElokhenu, YHWHAdonai ekhâḏEkhâd'' " ("Mihainoa ry Isiraely, i Yahwehny Tompo no Andriamanitsika'','' Tokana iny YahwehTompo").
 
Hita ao amin'ny [[Bokin'ny Deoteronomia|Deoteronomia]] (Deo. 6.4) ao ao amin'ny [[Baiboly]] io andala-tsoratra io:
 
"Mihainoa, ry Isiraely: Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany." (''Ny Baiboly'').
 
Tononina isan'andro, maraina sy antoandro ary hariva. Tononina koa izy eo an-dohafandrian'ny olona miala aina. Tononin'ireo tanora jiosy amin'ny fotoan'ny Bar mitzvahMitzvah. Voasoratra eny amin'ny tefilinavatakely firavaka (filakiterahebreo: תפילין / ''tefilin''; grika: φυλακτήριον / ''phylacterion'')'','' amin'ny takela-koditra malefaka mipetaka eny amin'ny handrina sy ny sandry havia'','' araka ny toromariky ny Deoteronomia. Voasoratra amin'ny takela-koditra apetaka eo amin'ny tolam-baravarana fidirana (dia ny atao hoe מזוזה / ''mezuzah'').
 
== Ny fanekem-pinoana kristiana ==
Toy izao kosa izy ao amin'ny Fiangonana Katolika eto Madagasikara:
 
Izaho mino an'Andriamanitra tokana, Ray mahefa ny zavatra rehetra, nanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita maso na ny tsy hita. Izaho mino an'i Jesoa Kristy Tompo tokana, Zanaka lahi­tokan'Andriamanitra, teraky ny Ray talohan'ny taona rehetra : Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, Fahazavana avy amin'ny Fahazavana, Andriamanitra marina avy amin' Andriamanitra marina; nateraka Izy fa tsy natao, iray fomba amin'ny Ray, ary Izy no nahariana ny zavatra rehetra. Isika olombelona sy ny famonjena antsika no nidinany avy any an-danitra. Ary naka nofo tamin'i Maria Virjiny Izy, noho ny herin'ny Fanahy Masina, ka tonga olombelona; nofantsihana tamin'ny hazo fijaliana ho antsika indray koa, tamin'ny andron'i Pôntsy Pilaty, nijaly ary nalevina ; nitsangan-ko velona tamin'ny andro fahatelo, araka ny voalazan'ny Soratra Masina, niakatra any an-danitra dia mipetraka eo an-kavanan'ny Ray; mbola ho avy amim-boninahitra indray hitsara ny velona sy ny maty, ary tsy hanam-pahataperana ny fanjakany. Izaho mino ny Fanahy Masina, Tompo Loharanon'aina, avy amin'ny Ray sy ny Zanaka; tsaohina sy omem-boninahitra miaraka amin'ny Ray sy ny Zanaka, ary niteny tamin'ny vavan'ny mpaminany. Izaho mino ny Eglizy, iray, masina, katôlika, apôstôlika. Izaho mankatò ny [[Batisa|batemy]] tokana ho fanalana ny fahotana. Ary izaho miandry ny [[Fitsanganan-ko velona|hitsanganan'ny maty]] sy ny fiainan-ko avy. Amen.
 
==== Ny Fanekem-pinoana Apostolika ====
 
Mino an’Andriamanitra Ray Tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany aho; ary mino an’i Jesosy Kristy, Zanaka lahy Tokana Tompontsika. Izay notorontoronina tamin’ny Fanahy Masina, naterak’i Maria Virijiny, nijaly raha nanapaka i Pontio Pilato, nohomboana tamin’ny hazofijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin’ny fiainan-tsi-hita, nitsangana tamin’ny maty tamin’ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan’Andriamanitra Ray Tsitoha, avy any no hihaviany [[Fitsarana farany|hitsara ny velona sy ny maty]]. Mino ny Fanahy Masina aho, ny Fiangonana Masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan’ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty ary ny [[fiainana mandrakizay]]. Amena.
 
== Ny fanekem-pinoana silamo ==
Ao amin'ny fivavahana silamo, ny fiaikem-pinoana dia atao hoe ''Shahâda'' ("fijoroana vavolombelona"). Iray amin'ireo zavatra tsy maintsy ataon'ny mpino silamo izy ary izy no mana-danja indrindra. Izao ilay fanekem-pinoana:
 
'''أَشْهَدُ أَنْ لْاَ إِلَـهَ إِلْاَّ ٱلله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ ٱلله''' izay tononina hoe: ''Ash-hadu an lâ illâha ill-Allâh, wa-ashhadu anna Muḥammadan Rassûlu-llâh'' sy midika hoe "mijoro vavolombelona aho fa tsy misy andriamanitra hafa afa-tsy i [[Allah]] ary mijoro vavolombelona aho fa i Mohamady no Irany"). Manamafy ny finoana ny maha tokana an'Andriamanitra ny fehezanteny voalohany: ny [[monoteisma]] izany (arabo: تَوْحيد / ''tawhîd'').
 
Tononina eo an-tsofin'ny zaza vao teraka koa ny Shahâda ary ny olona efa ho faty dia tokony hanonona azy alohan'ny hialany aina. Isan'ny atao hoe ''Adhân'' (arabo: أَذَان "antso") izay ataon'ny ''Mu'adhdhin'' (arabo: مؤذّن "mpiantso") izy, dia ilay fiantsoana ny mpino atao eny amin'ny ''mi'dhana'' (''"''tilikambo fiantsoana") mba ho tonga hivavaka.
 
== Jereo koa: ==
34 956

modifications