Loza folo tao Egipta

Ny loza folo tao Egipta dia ireo sazy folo nahazo an'i Farao sy ny Egiptiana, araka ny Bokin'ny Eksodosy (na Eksaody) ao amin'ny Baiboly noho i Farao tsy namela ny Zanak'i Israely handao an'i Egipta.

Ireto avy ireo loza folo tao Egipta ireo:

  1. Ny niovan'ny ranon'i Nily ho ra (Eks. 7.14-23);
  2. Ny sahona maro izay nameno ny tany (Eks. 7.26-29; 8.1-11);
  3. Ny niovan'ny vovoka tamin'ny tany ho moka marobe (Eks. 6.12-15);
  4. Ny nidiran'ny lalitra tsy hita isa tao an-tanàna (Eks. 8.16-28);
  5. Ny nisian'ny areti-mandringana nahazo ny biby fiompy (Eks. 9.1-7);
  6. Ny vay izay nahazo ny olona sy ny biby fiompy (Eks. 9.8-12);
  7. Ny havandra izay nandrava sy namono (Eks. 9.13-35);
  8. Ny valala izay nandrakotra ny tany (Eks. 10.1-20);
  9. Ny aizimpito naharitra telo andro (Eks. 10.21-28);
  10. Ny nahafatesan'ny voalohan-teraky ny biby sy ny olona (Eks. 11.1-10; 12.29-32).