Gôga sy Magôga

(tonga teto avy amin'ny Goga sy Magoga)

Gôga sy Magôga dia anarana hita ao amin' ny toko faha-38 sy 39 ao amin' ny Bokin' i Ezekiela (hebreo: גּוֹג וּמָגוֹג‬ Gog u-Magog). Ny hoe Gôga dia anaran' olona fa ny hoe Magôga kosa dia anaran-toerana. Mifono ankamantatra ny zava-boalazan' ilay lahatsoratra, nefa ireo anarana ireo dia misy ifandraisany amin' ny ady ifanaovan' ny firenena hafa amin' ny Jiosy izay manambara mialoha ny fiavian' ny Mesia. Hita ao amin' ny Bokin' ny Apôkalipsy koa ireo anarana ireo. Ny silamo dia manao azy ireo hoe Iajojy (Ya'jûj) sy Majojy (Ma'jûj).

I Gôga sy i Magôga ao amin' ny Baiboly

hanova

Ao amin' ny Bokin' i Ezekiela

hanova

"1 Ary tonga tamiko ny tenin' i Jehovah nanao hoe: 2 Ry zanak' olona, manandrifia an' i Goga avy any amin' ny tany Magoga, izay mpanjakan' i Rosy sy Meseka ary Tobala, ary maminania ny hamelezana azy, 3 ka ataovy hoe: Izao no lazain' i Jehovah Tompo: Indro, avy hamely anao Aho, ry Goga, mpanjakan' i Rosy sy Meseka ary Tobala. (Ezek. 38.1-3, Ny Baiboly)

"Ary haterako afo Magoga sy izay mipetraka tsy manana ahiahy any amoron-tsiraka; ka dia ho fantany fa Izaho no Jehovah." (Ezek. 39.6, Ny Baiboly)

"Ary amin' izany andro izany dia homeko tany eo amin' ny Isiraely Goga hasiana fasana, dia ny lohasahan' ny mpandalo manolotra ny ranomasina, ka hisakana ny mpandalo izany; ary any no handevenany an' i Goga sy ny olony maro be rehetra; ary ny anarany hataony hoe Lohasahan' ireo olona maroben' i Goga." (Ezek. 39.11, Ny Baiboly)

Ao amin' ny Apôkalipsin' i Joany

hanova

"7 Ary rehefa tapitra ny arivo taona, dia hovahana Satana ho afaka ao amin' ny tranomaizina nitoerany 8 ka hivoaka hamitaka ny firenena eny amin' ny vazan-tany efatra, dia Goga sy Magoga, mba hanangona ary ho any amin' ny ady; tahaka ny fasiky ny ranomasina ny isany." (Apô. 20.7-8, Ny Baiboly)

I Iajojy sy i Majojy ao amin' ny Kor'any

hanova

I Iajojy sy i Majojy (arabo: يأجوج ومأجوج‎ / Yaʾjūj wa-Maʾjūj) dia vahoaka roa izay miseho ho famantarana apôkaliptika. Vahoaka simban' ny fahalovana izy ireo sady mpamafy fikorontanana eto an-tany. Ao amin' ny andininy faha-97 ao amin' ny soràta faha-18 (Al-Kahf, "Ny Zohy") no ahitana azy. Izao no voasoratra ao: "Ianareo Iajojy sy Majojy dia niseho ho tsy afaka ny hianika ny manda na ny handavaka eo". (Kor'any 18.97)

Jereo koa

hanova