Fiekem-pinoan'i Efezy

Ny Fiekem-pinoan'i Efezy na Fanekem-pinoan'i Efesosy, izay atao hoe Fiekem-pinoan'ny firaisana, dia fanambaràna kristolojika nosoniavin'i Kiriliosy, patriarkan'i Akeksandria, sy i Joany, patriarkan'i Antiokia, tamin'ny taona 433 mba hanambaràny ny fifanarahan-keviny ny amin'ny teolojia momba ny tenan'i Kristy, roa taona taorian'ny fifandrinana tao amin'ny konsilin'i Efesosy sy ny fanamelohana an'i Nestoriosy.

Lahatsoratry ilay fiekem-pinoanaHanova

Izao ilay fiekem-pinoana:

"Sitrakay ny haneho fohy eto, sady amin'ny fomba mifanaraka amin'ny Soratra Masina sy amin'ny lovam-pinoana, nefa tsy manampy na inona na inona amin'ny fiekem-pinoana voavelatra tao Nisea, izay inoanay sy ampianarinay ny amin'i Maria Virjiny Ranin'Andriamanitra sy ny amin'ny fomba nahatonga ny zanak'Andriamitra ho olombelona. Ataonay izao satria ilaina; ataonay izany, tsy hampidirana zavatra fa hanomezana fahafaham-po ny hafa. Satria, araka ny efa noteneninay, izany (ny fiekem-pinoan'i Nisea) dia ampy tanteraka hampahafantarana ny fivavahana sy hanoherana ny finoan-diso. Omenay izao fanazavana vaovao izao, tsy hamahana izay tsy mety takatry ny saina, fa hanoherana, amin'ny fiekena ny fahalemenay, ireo izay te hanome tsiny anay amin'ny fanazavana ire zavatra mihoatra ny sain'ny olombelona.

Ambaranay

fa ny Tomponay Jesoa-Kristy, Zanaka Lahy tokan'Andriamanitra, dia Andriamanitra tokoa sy olombelona tokoa, izay fikambanan'ny vatana sy fanahy misaina;

fa nateraky ny Ray talohan'ny fotoana rehetra raha ny amin'ny maha Andriamanitra azy, ary raha ny amin'ny maha olona azy, fa nateraky ny Virjina tamin'ny faran'ny fotoana ho anay sy ho an'ny famonjena anay;

fa izy dia mitovy fomba amin'ny Ray rana ny amin'ny maha Andriamanitra, ary mitovy fomba amintsika raha ny amin'ny maha olombelona, satria ireo natiora roa ireo dia miara-mikambana. Noho izany manaiky Kristy tokana, Tompo tokana, Zanaka tokana izahay.

Noho io fikambanana io, izay tsy ahitana fifangaroana, ekenay koa fa ny Virjiny dia renin'Andriamanitra, satria Andriamanitra, ny Logos, tonga nofo sy olombelona, dia nikambana, tamin'ny alalan'ny fitorontoronana, amin'ny tempoly (ny olombelona) izay alainy avy aminy (ny Virjiny).

Raha ny amin'ireo filazana evanjelika sy apostolika ny amin'i Kristy, fantatray fa ny teolojiana dia mampihatra ampahany ami'izy ireo amin'ny natiora roa, satria izy ireo dia miantefa amin'ny persona tokana, nefa izy ireo koa dia manavaka ireo hafa satria miantefa amin'ny iray amin'ny natiora roa. Ny filazana mendrika an'Andriamanitra dia miantefa amin'ny maha Andriamanitra, fa ny filazana izay maneho ny fietrena dia miantefa amin'ny maha olombelona"