Bokin'i Tobia

Ny Bokin'i Tobia na Bokin'i Tobita dia boky ao amin'ny Baiboly amin'ny fiteny grika atao hoe Septoaginta na Septanta izay mitatitra ny tantaran'ny Israelita iray atao hoe Tobia isan'ny fokon'i Neftaly izay nasesitany tany Ninive sady lasa jamba raha nilatsahan'ny taim-borona tamin'ny masony. Nandefa ny zanany atao hoe Tobia izay hitaky trosa any Media ao amin'ny havany atao hoe Gabaela izy.

Ny Arikanjely Rafaela miaraka amin'i Tobia, nataon'i Domeniquino, taona 1610-1613.

Deoterokanonika ny Bokini Tobia ho an'ny Katolika sy ny Otrodoksa fa apokrifa kosa ho an'ny Protestanta. Tsy hita ao amin'ny Baiboly jiosy amin'ny teny hebreo (Tanakh) io boky io.

FamintinanaModifier

Ny anjely Rafaela, izay taty aoriana ataon'ny Katolika sy ny Ortodoksa hoe arikanjely, dia nitondra an'i Tobia any Ekbatana hanjono trondro izay halaina fo sy aty ary afero.

Nifanena tamin'i Sara, dia ilay vehivavy ho vadiny, izy. Ity vehivavy ity dia nampijalin'ny devoly Asmodea izay namono mifanesisesy ireo lehilahy vadiny tamin'ny alina nahavitan'ny fakamparam-bady.

Ny anjely Rafaela, izay efa nanazava tamin'i Tobia tany aloha fa tokony halainy ho vady i Sara, dia nanoro azy ny fomba hanafahana aminy ilay demony mampijaly azy. Nivavaka tamin'Andriamanitra mba ho sitrana koa i Sara.

Rehefa azon'i Tobia ny aferon'ilay trondro, araka ny torohevitry ny anjely Rafaela, dia niverina tany amin-drainy izy mba hanasitrana ny hajamban-drainy ka sitrana tokoa i Tobia rainy.

Jereo koa:Modifier

Boky ara-tantara protokanonika:

Boky ara-tantara deoterokanonika: