Fanekem-pinoana apôstôlika : Fahasamihafan'ny versiona roa

Nanohy
(Rohy)
(Nanohy)
=== Amin'ny fiteny malagasy ===
 
==== Dikan-tenytenin'ny protestantaFiangonana Loterana Malagasy: ====
« <small>Mino an’Andriamanitra Ray Tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany aho;</small>
 
<small>aryA</small><small>ry mino an’i Jesosy Kristy, Zanaka lahy Tokana Tompontsika.</small> <small>Izay notorontoronina tamin’ny Fanahy Masina, naterak’i Maria Virijiny,</small> <small>nijaly raha nanapaka i Pontio Pilato, nohomboana tamin’ny hazofijaliana, maty ka nalevina,</small> <small>nidina tany amin’ny fiainan-tsi-hita,</small> <small>nitsangana tamin’ny maty tamin’ny andro fahatelo,</small> <small>niakatra ho any an-danitra,</small> <small>mipetraka eo ankavanan’Andriamanitra Ray Tsitoha,</small> <small>avy any no hihaviany hitsara ny velona sy ny maty.</small>
 
<small>Mino ny Fanahy Masina aho,</small> <small>ny Fiangonana Masina manerana izao tontolo izao,</small> <small>ny fiombonan’ny olona masina,</small> <small>ny famelan-keloka,</small> <small>ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty</small> <small>ary ny fiainana mandrakizay.</small> <small>Amena. »</small>
 
==== Dikan-tenin'ny Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara ====
<small>Amena. »</small>
« <small>Mino an’Andriamanitra Ray tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany aho, a</small><small>ry mino an’i Jeso</small><small>a</small> <small>Kristy, Zana</small><small>nil</small><small>ahy Tokana Tompontsika.</small> <small>Izay notorontoronina tamin’ny Fanahy Masina, nateraky Maria Virijiny,</small> <small>nijaly raha nanapaka i Pontio Pilato, nohomboana tamin’ny hazofijaliana, maty ka nalevina,</small> <small>nidina tany amin’ny fiainan-tsy hita,</small> <small>nitsangana tamin’ny andro fahatelo,</small> <small>niakatra ho any an-danitra,</small> <small>mipetraka eo ankavanan’Andriamanitra Ray Tsitoha,</small> <small>avy any no hihaviany hitsara ny velona sy ny maty.</small> <small>Mino ny Fanahy Masina aho,</small> <small>ny Fiangonana Masina manerana izao tontolo izao,</small> <small>ny fiombonan’ny olona masina,</small> <small>ny famelan-keloka,</small> <small>ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty</small> <small>ary ny fiainana mandrakizay.</small> <small>Amena. »</small>
 
==== Dikan-teny katolika ====
23 958

modifications