Filazantsara sinôptika : Fahasamihafan'ny versiona roa

k
Lists, related articles and category
k (Fametrahana rohy)
k (Lists, related articles and category)
==== Fitovian'ny Filazantsara telo ====
Izao avy ny fitoviana hita:
* ny amin'i Jaona mpanao batisa (Mat. 3.1-12; Mar. 1.1-8; Lio. 3.1-18);
 
-* ny aminnanaovam-batisa an'i JaonaJesosy mpanao batisa (Mat. 3.113-1217; Mar. 1.19-811; Lio. 3.121-1822);
* ny nakan'ny devoly fanahy an'i Jesosy (Mat. 4.1-6; Mar. 1.12-13; Lio. 4.1-18);
 
-* ny nanaovam-batisa annankanesan'i Jesosy tany Galilia (Mat. 34.1312-17; Mar. 1.9-1114,15; Lio. 34.21-2214,15,31);
* ireo mpianatr'i Jesosy voalohany (Mat. 4.18-22; Mar. 1.16-20; Lio. 5. 1-11);
 
-* ny nakantsy finoan'ny devolympiray fanahytanàna anamin'i Jesosy azy (Mat. 413.154-658; Mar. 6.1.12-136; Lio. 4.114-1830);
* ny nanasitranana ny rafozam-bavin'i Petera (Mat. 8.14-17; Mar. 1.28-34; Lio. 4.38-41);
 
-* ny nankanesannamoahan'i Jesosy ireo demonia maro tany GaliliaGadara (Mat.4 8.1228-1734; Mar. 15.14,151-20; Lio. 48.14,15,3126-39);
* ny nanasitranan'i Jesosy ilay lehilahy malemy sy ilay lehilahy boka (Mat. 9.1-8; Mar. 2.1-12; Lio. 5.17-26);
 
-* ny ireofitaomana mpianatran'i JesosyMatio voalohanympamory hetra (Mat. 49.189-2217; Mar. 12.1613-2022; Lio. 5. 127-1139);
* ny niantsoana ny Apostoly roa ambin'ny folo sy ny iraka nampanaovina azy (Mat. 9.35-38; 10; Mar. 3.13-19; 6.7-13; Lio. 6.12-16; 9.1-6)
 
-* ny tsy finoanamin'ny mpiraydivay tanànavaovao amin'iatao anaty Jesosyfitehirizana azyefa tonta (Mat. 139.5414-5817; Mar. 62.121-622; Lio. 45.1433-3039);
* ny fanasitranana ilay olona boka (Mat. 8.1-4; Mar. 1.40-45; Lio. 5.12-16);
 
-* ny nanasitranana ny rafozam-bavinamin'i Petera Belizaboba (Mat. 812.1422-1732; Mar. 13.2820-3430; Lio. 411.3814-4123);
* ny fanoharana ny amin'ny fandrobana ny tranona lehilahy matanjaka iray (Mat. 12.29; Mar. 3.27; Lio. 11.21,22),
 
-* ny namoahanfahotana amin'iny JesosyFanahy ireo demonia maro tany GadaraMasina (Mat. 812.28-3431,32; Mar. 53.128-2029; Lio. 812.26-3910);
* ireo tena havan'i Jesosy (Mat. 12.22-50; Mar. 3.20-35; Lio. 8.19-21; 11.14-26);
 
* ny amin'ny mpamafy;
- ny nanasitranan'i Jesosy ilay lehilahy malemy sy ilay lehilahy boka (Mat. 9.1-8; Mar. 2.1-12; Lio. 5.17-26);
* ny fanaovan-jiro ao ambany vata famarana ();
 
* ny amin'ny tsimparifary;
- ny fitaomana an'i Matio mpamory hetra (Mat. 9.9-17; Mar. 2.13-22; Lio. 5.27-39);
* ny nampitsaharan'iJesoa ny rivo-mahery (Mat. 8.23-27; Mar. 4.35-41; Lio. 8.22-25);
 
-* ny niantsoanazanakavavin'i nyJairo, Apostoly roa ambin'ny folonanasitranana syilay nyvehivavy irakamivoa-dra nampanaovina azy (Mat. 9.3518-38; 1030; Mar. 35.1321-19; 6.7-1343; Lio. 63.1240-1656); 9.1-6)
* ny namokisana olona dimy arivo;
 
* ny fiaikem-pinoan'i Petera;
- ny amin'ny divay vaovao atao anaty fitehirizana efa tonta (Mat. 9.14-17; Mar. 2.21-22; Lio. 5.33-39);
* ny fiovan-tarehy;
 
* ilay zazalahy misy demonia;
- ny fanasitranana ilay olona boka (Mat. 8.1-4; Mar. 1.40-45; Lio. 5.12-16);
* ny amin'ireo zazakely;
 
* ilay lehilahy mpanankarena mbola tanora;
- ny amin'i Belizaboba (Mat. 12.22-32; Mar. 3.20-30; Lio. 11.14-23);
* ny fanambaran'i Jesosy ny amin'ny hahafatesany;
 
* ilay lehilahy jamba teo akaikin'i Jeriko;
- ny fanoharana ny amin'ny fandrobana ny tranona lehilahy matanjaka iray (Mat. 12.29; Mar. 3.27; Lio. 11.21,22),
* ny fitsenana an'i Jesosy tamin'ny sampan-kazo;
 
* ny fandroahana ireo mpanakalo vola tao an-tempoly;
- ny fahotana amin'ny Fanahy Masina (Mat. 12.31,32; Mar. 3.28-29; Lio. 12.10);
* "Omeo an'i Kaisara izay an'i Kaisara";
 
* ny ozona nataony ho an'ireo fariseo sy mpanoradalàna;
- ireo tena havan'i Jesosy (Mat. 12.22-50; Mar. 3.20-35; Lio. 8.19-21; 11.14-26),
* ny amin'ny andro farany;
 
* ny fiaraha-misakafo farany, ny fiaretan'i Jesosy, ny nanomboana sy ny nandevenana azy;
- ny amin'ny mpamafy,
* ny fasana foana sy ny fitsanganany ho velona;
 
* ny fanirahana hampieny ny fampianarany.
- ny fanaovan-jiro ao ambany vata famarana (),
 
- ny amin'ny tsimparifary;
 
- ny nampitsaharan'iJesoa ny rivo-mahery (Mat. 8.23-27; Mar. 4.35-41; Lio. 8.22-25) ;
 
- ny zanakavavin'i Jairo, ny nanasitranana ilay vehivavy mivoa-dra (Mat. 9.18-30; Mar. 5.21-43; Lio. 3.40-56);
 
- ny namokisana olona dimy arivo;
 
- ny fiaikem-pinoan'i Petera;
 
- ny fiovan-tarehy;
 
- ilay zazalahy misy demonia;
 
- ny amin'ireo zazakely;
 
- ilay lehilahy mpanankarena mbola tanora;
 
- ny fanambaran'i Jesosy ny amin'ny hahafatesany;
 
- ilay lehilahy jamba teo akaikin'i Jeriko;
 
- ny fitsenana an'i Jesosy tamin'ny sampan-kazo;
 
- ny fandroahana ireo mpanakalo vola tao an-tempoly;
 
- "Omeo an'i Kaisara izay an'i Kaisara";
 
- ny ozona nataony ho an'ireo fariseo sy mpanoradalàna;
 
- ny amin'ny andro farany;
 
- ny fiaraha-misakafo farany, ny fiaretan'i Jesosy, ny nanomboana sy ny nandevenana azy;
 
- ny fasana foana sy ny fitsanganany ho velona;
 
- ny fanirahana hampieny ny fampianarany.
 
==== Fitovian'ny Filazantsaran'i Matio sy ny Filazantsaran'i Lioka ====
Misy koa ireo andinin-tsoratra itovian'ny Filazantsaran'i Matio sy ny an'i Lioka nefa tsy hita na tsy voateny firy ao amin'ny Filazantsaran'i Marka. Ireto avy izany:
* ny toriteny nataon'i Jaona mpanao batisa;
 
* ny mpanompon'ny mpifehy miaramila;
- ny toriteny nataon'i Jaona mpanao batisa;
* ny hafatra avy amin'i Jaona mpanao batisa;
 
* ny ozona nahazo ireo tanana tsy mibebaka;
- ny mpanompon'ny mpifehy miaramila;
* ny fisaoran'i Jesosy ny Rainy;
 
* ny fiverenan'ilay fanahy maloto;
- ny hafatra avy amin'i Jaona mpanao batisa;
* ny fanoharana ny amin'ny masirasira, ny ondry very, ny fanasana lehibe, ny talenta, ary ny mpanompo mahatoky;
 
* ny fitomanian'i Jesosy an'i Jerosalema.
- ny ozona nahazo ireo tanana tsy mibebaka;
 
- ny fisaoran'i Jesosy ny Rainy;
 
- ny fiverenan'ilay fanahy maloto;
 
- ny fanoharana ny amin'ny masirasira, ny ondry very, ny fanasana lehibe, ny talenta, ary ny mpanompo mahatoky;
 
- ny fitomanian'i Jesosy an'i Jerosalema.
 
=== Ny fahasamihafany ===
==== Ny perikopa an'ny Filazantsaran'i Matio manokana ====
Ireto ireo perikopa an'i Matio manokana fa tsy hita na ao amin'i Marka na ao amin'i Lioka:
* ny fanoharana ny amin'ilay voambary sy ny tsimparifary;
 
-* ny fanoharana ny amin'ilay voambaryharena sy ny tsimparifarymiafina;
* ny fanoharana ny amin'ilay vatosoa;
 
-* ny fanoharana ny amin'ilayny harenaharato miafinatarihina;
* ny fanoharana ny amin'ny mpanompo tsy mahay mamela heloka;
 
-* ny fanoharana ny amin'ilayny vatosoampiasa tani-boaloboka;
* ny fanoharana ny amin'ilay lehilahy nanana zanaka roa lahy;
 
-* ny fanoharana ny amin'nyireo haratovirijiny tarihina;folo.
 
- ny fanoharana ny amin'ny mpanompo tsy mahay mamela heloka;
 
- ny fanoharana ny amin'ny mpiasa tani-boaloboka;
 
- ny fanoharana ny amin'ilay lehilahy nanana zanaka roa lahy;
 
- ny fanoharana ny amin'ireo virijiny folo.
 
==== Ny perikopa an'ny Filazantsaran'i Lioka manokana ====
Ireto ireo perikopa an'i Lioka manokana fa tsy hita na ao amin'i Matiok na ao amin'i Lioka:
* ny fanoharana ny amin'ilay Samaritana tsara fanahy;
* ny fanoharana ny amin'ilay vola very;
* ny fanoharana ny amin'ilay zanaka adala;
* ny fanoharana ny amin'ilay mpitsara tsy marina sy ilay vehivavy mpitondratena;
* ny fanoharana ny amin'ilay fariseo sy mpamory hetra.
 
== Jereo koa ==
- ny fanoharana ny amin'ilay Samaritana tsara fanahy;
* [[Filazantsara araka an'i Lioka]]
 
* [[Filazantsara araka an'i Marka]]
- ny fanoharana ny amin'ilay vola very;
* [[Filazantsara araka an'i Matio]]
 
- ny fanoharana ny amin'ilay zanaka adala;
 
- ny fanoharana ny amin'ilay mpitsara tsy marina sy ilay vehivavy mpitondratena;
 
[[Sokajy:Filazantsara]]
- ny fanoharana ny amin'ilay fariseo sy mpamory hetra.
124

modifications