Filazantsara sinôptika : Fahasamihafan'ny versiona roa

Nanampy toko sy andininy
(Fanasiana toko sy andininy)
(Nanampy toko sy andininy)
- ny namoahan'i Jesosy ireo demonia maro tany Gadara (Mat. 8.28-34; Mar. 5.1-20; Lio. 8.26-39);
 
- ny nanasitranan'i Jesosy ilay lehilahy malemy sy ilay lehilahy boka (Mat. 9.1-8; Mar. 2.1-12; Lio. 5.17-26);
 
- ny nanasitranan'i Jesosy ilay boka;
 
- ny fitaomana an'i Matio mpamory hetra (Mat. 9.9-17; Mar. 2.13-22; Lio. 5.27-39);
- ny fahotana amin'ny Fanahy Masina (Mat. 12.31,32; Mar. 3.28-29; Lio. 12.10);
 
- ireo tena havan'i Jesosy (Mat. 12.4622-50; Mar. 3.3120-35; Lio. 8.19-21; 11.14-26),
 
- ny amin'ny mpamafy,
 
- ny fanaovan-jiro ao ambany vata famarana (),
 
- ny amin'ny tsimparifary;
25 198

modifications