Filazantsara sinôptika : Fahasamihafan'ny versiona roa

Fanasiana toko sy andininy
(Fanampiana antsipiriany maro)
(Fanasiana toko sy andininy)
Izao avy ny fitoviana hita:
 
- ny amin'ny Jaona mpanao batisa (Mat. 3.1-12; Mar. 1.1-8; Lio. 3.1-18);
 
- ny nanaovam-batisa syan'i nyJesosy nakan'ny devoly(Mat. fanahy3.13-17; an'iMar. Jesosy1.9-11; Lio. 3.21-22);
 
- ny nakan'ny devoly fanahy an'i Jesosy (Mat. 4.1-6; Mar. 1.12-13; Lio. 4.1-18);
- ireo mpianatr'i Jesosy voalohany;
 
- ny nankanesan'i Jesosy tany Galilia (Mat.4.12-17; Mar. 1.14,15; Lio. 4.14,15,31)
- ny tsy finoan'ny mpiray tanàna amin'i Jesosy azy;
 
- ireo mpianatr'i Jesosy voalohany (Mat. 4.18-22; Mar. 1.16-20; Lio. 5. 1-11);
- ny fanasitranana ny rafozam-bavin'i Petera sy ireo demoniaka ary ireo boka;
 
- ny tsy finoan'ny mpiray tanàna amin'i Jesosy azy (Mat. 13.54-58; Mar. 6.1-6; Lio. 4.14-30);
- ny fitaomana ilay mpamory hetra;
 
- ny fanasitrananananasitranana ny rafozam-bavin'i Petera sy ireo(Mat. demoniaka8.14-17; aryMar. ireo1.28-34; bokaLio. 4.38-41);
- ny amin'ny divao vaovao atao anaty fitehirizana efa tonta;
 
- ny namoahan'i Jesosy ireo demonia maro tany Gadara (Mat. 8.28-34; Mar. 5.1-20; Lio. 8.26-39);
- ny fanasitranana ilay olona malemy tanana;
 
- ny nanasitranan'i Jesosy lehilahy malemy (Mat. 9.1-8; Mar. 2.1-12; Lio. 5.17-26);
- ny fanirahana ireo Apostoly;
 
- ny aminnanasitranan'i BelizabobaJesosy ilay boka;
 
- ny fitaomana an'i Matio mpamory hetra (Mat. 9.9-17; Mar. 2.13-22; Lio. 5.27-39);
- ny fanoharana ny amin'ny fandrobana ny tranona lehilahy matanjaka iray, ny fahotana amin'ny Fanahy Masina, ireo tena havan'i Jesosy, ny amin'ny mpamafy, ny fanaovan-jiro ao ambany vata famarana, ny amin'ny tsimparifary;
 
- ny niantsoana ny Apostoly roa ambin'ny folo sy ny iraka nampanaovina azy (Mat. 9.35-38; 10; Mar. 3.13-19; 6.7-13; Lio. 6.12-16; 9.1-6)
- ny nampitsaharan'iJesoa ny rivo-mahery;
 
- ny amin'ny divaodivay vaovao atao anaty fitehirizana efa tonta (Mat. 9.14-17; Mar. 2.21-22; Lio. 5.33-39);
- ny nandroahana devoly tany Gadara;
 
- ny fanasitranana ilay olona malemyboka tanana (Mat. 8.1-4; Mar. 1.40-45; Lio. 5.12-16);
- ny zanakavavin'i Jairo, ny nanasitranana ilay vehivavy mivoa-dra;
 
- ny amin'i Belizaboba (Mat. 12.22-32; Mar. 3.20-30; Lio. 11.14-23);
 
- ny fanoharana ny amin'ny fandrobana ny tranona lehilahy matanjaka iray (Mat. 12.29; Mar. 3.27; Lio. 11.21,22),
 
- ny fahotana amin'ny Fanahy Masina (Mat. 12.31,32; Mar. 3.28-29; Lio. 12.10);
 
- ireo tena havan'i Jesosy (Mat. 12.46-50; Mar. 3.31-35; Lio. .-),
 
- ny amin'ny mpamafy,
 
- ny fanaovan-jiro ao ambany vata famarana,
 
- ny amin'ny tsimparifary;
 
- ny nampitsaharan'iJesoa ny rivo-mahery (Mat. 8.23-27; Mar. 4.35-41; Lio. 8.22-25) ;
 
- ny zanakavavin'i Jairo, ny nanasitranana ilay vehivavy mivoa-dra (Mat. 9.18-30; Mar. 5.21-43; Lio. 3.40-56);
 
- ny namokisana olona dimy arivo;
26 683

modifications