Pôstmilenarisma: Fahasamihafan'ny versiona

k
tsy misy ambangovangom-panovana
kAucun résumé des modifications
kAucun résumé des modifications
Ny '''pôstmilenarisma''' dia fampianarana sy finoana ny [[Fiaviana fanindroany|fiavian' i Jesoa Kristy fanindroany]] eto an-tany aorian' ny [[Arivo taona (kristianisma)|arivo taona]]. Iray amin' ireo endrika roan' ny [[milenarisma]] kristiana ny pôstmilenarisma, nefa vitsy ny mpanaraka azy. Ny firehana faharoa be mpanaraka dia ny [[premilenarisma]]. Mifanohitra amin' izy ireo ny [[amilenarisma]] izay tsy mandray ara-bakiteny ny andian-teny hoe "arivo taona". Ny fivoasana ny faminaniana ao amin' ny [[Bokin'i Daniela|Bokin' i Daniela]] (ohatra: 9.24-27; 12.11-12) sy ny [[Bokin'ny Apokalipsy|Bokin' ny Apôkalipsy]] (ohatra: Apôk. 7.1-4; 13.18) no niteraka ireo firehana ireo.
 
Indreto ireo andalana ao amin' ny Apôkalipsy miresaka ny amin' ny arivo taona hanjakan' i [[Jesosy|Jesoa Kristy]] eto an-tany:
 
<small>"1 Ary hitako fa, indro, nisy anjely nidina avy tany an-danitra, nanana ny fanalahidin'ny lavaka tsy hita noanoa sy gadra lehibe eny an-tànany; 2 dia nisambotra ilay dragona izy (dia ilay menarana ela, ny devoly sy Satana izany) ka namatotra ary arivo taona, 3 dia nanipy ary ho amin'ny lavaka tsy hita noanoa ka nanidy izany, dia nanisy tombo-kase teo amboniny, mba tsy hamitahany ny firenena maro intsony mandra-pahatapitry ny arivo taona; ary rehefa afaka izany, dia tsy maintsy hovahana kelikely aloha izy. 4 Ary nahita seza fiandrianana maro aho, ary nisy nipetraka teo amboniny, ary nomena fahefana hitsara izy; ary hitako koa ny fanahin'izay notapahin-doha noho ny filazana an'i Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra sy izay rehetra tsy niankohoka teo anoloan'ny bibi-dia na teo anoloan'ny sariny ary tsy nandray ny marika ho eo amin'ny handriny na ho eo amin'ny tànany; ary velona izy ka niara-nanjaka tamin'i Kristy arivo taona. 5 Fa ny sisa amin'ny maty dia tsy mbola velona mandra-pahatapitry ny arivo taona. Izany no fitsanganana voalohany. 6 Sambatra sy masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany; ireo tsy mba ananan'ny fahafatesana faharoa fahefana, fa ho mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka aminy arivo taona. 7 Ary rehefa tapitra ny arivo taona, dia hovahana Satana ho afaka ao amin'ny tranomaizina nitoerany 8 ka hivoaka hamitaka ny firenena eny amin'ny vazan-tany efatra, dia Goga sy Magoga, mba hanangona ary ho any amin'ny ady; tahaka ny fasiky ny ranomasina ny isany." (Apôk. 20.1-8).</small>
28 656

modifications