I Gard dia anarana departemanta frantsay ao atsimon'i Frantsa. Ny fisiany dia any andrefan'ny vavaranon'i Rhône, izany hoe any andrefan'i Marseille. Ao amin'ny faritra Languedoc-Roussillon no misy ny departemantan'i Gard. Ny anarana iavian'ny anaran'ilay departemanta dia avy amin'ny renirano Gard (teny ôksitana manonona ny renirano Gardon.). Ny kaody omen'ny INSEE sy ny la Poste ny departemantan'i Gard dia 30.

Fisian'ny departemantan'i Gard (miloko mena)

Jeografia hanova

Ireo departemanta mamaritra an'i Gard dia Bouches-du-Rhône, Archèche, Vaucluse, Hérault, Aveyron ary i Lozère. Ny toerana avo indrindra ao Gard dia ny tendrombohitra Aigoual ao amin'ny Cévennes (1 567m).