Fanoharana ao amin' ny Evanjely

(tonga teto avy amin'ny Fanoharana ao amin'ny Evanjely)

Ny fanoharana ao amin' ny Evanjely na fanoharana ao amin' ny Filazantsara dia tantara anoharan-javatra nataon' i Jesoa izay manolotra fampianarana ara-pitondran-tena sy ara-pivavahana. Amin' ny teny grika dia atao hoe παραβολή / parabolê izany.

Fanoharana ny amin' ilay zanaka mpandany, sary nataon' i Guercino, 1651

Amin' ny fomba fanaovana fanoharana voarakitra ao amin' ny kolontsaina jiosy dia natao hanehoana fahamarinana amin' ny alalan' ny zavatra mpitranga eo amin' ny fiainana andavanandro na amin' ny alalan' ny fandinihana ny zavaboary, tsy ny fampiharana an' izany ho fampitam-pahaizana amam-pahalalana momba ny fivoasana ny Lalàna (araka ny mahazatra ny Raby) no tena nanaovan' i Jesoa izany fa nataony hanambaràna ny Fanjakan' Andriamanitra sy ny fiovana ho tanteraka amin' ny fahatongavan' izany fanjakana izany.

Ny fanoharana nataon' i Jesoa

hanova

Indreto ny fanoharana nataon' i Jesoa, nalahatra manaraka abidy (araka ny lohateny omen' ny Baiboly DIEM ny ankamaroan' izy ireo):

 1. Ankizy mipetra-potsiny eny an-kianja (Diem), Lio 7. 31-35
 2. Denàry valo (Diem), Lio 19. 12-27
 3. Fanasambe (Diem), Lio 14. 15-24
 4. Fanasambe tamin' ny fampakaram-bady (Diem), Mat 22. 1-14
 5. Fanirin' ny voa nafafy (Diem), Mar 4. 26-29
 6. Farisianina sy mpamory hetra, Lio 18. 9-14
 7. Firavaka very ka hita indray (Diem), Lio 15. 8-10
 8. Fitafiana tonta sy tapa-damba vaovao (Diem), Mat 9. 16
 9. Fiverenan' ny Tompo (Diem), Mat 24. 42-46; Lio 12. 35-40
 10. Harato (Diem), Mat 13. 47-50
 11. Harena miafina (Diem), Mat 13. 44
 12. Hazo aviavy (Diem), Lio 21. 29-33; Mar 13. 28-31; Mat 24. 32-35
 13. Ilay aviavy tsy mamoa (Diem), Lio 13. 6-9
 14. Ilay faralahy very ka hita indray, Lio 15. 11-32
 15. Ilay mpanankarena sy i Lazara, Lio 16. 19-31
 16. Ilay tompon-trano, Mar 13. 33-37
 17. Ireo tovovavy folo (Diem), Mat 25. 1-13
 18. Izy mirahalahy (Diem), Mat 21. 28-32
 19. Leviora (Diem), Mat 13. 33, Lio 13. 20-21
 20. Mpamafy (Diem), Mat 13. 5-8; Mar 4. 3-17; Lio 8. 5-8
 21. Mpanankarena (Diem), Lio 12. 16-21
 22. Mpanompo anankitelo (Diem), Mat 25. 14-30; Lio 19. 12-27
 23. Mpanompo mahatoky sy mpanompo tsy mahatoky (Diem), Mat 24. 45-51; Lio 12. 42-48
 24. Mpanompo manefa ny adidiny, Lio 17. 7-10
 25. Mpanompo tsy mahay mamela heloka (Diem), Mat 18. 23-35
 26. Mpiasa tanimboaloboka (Diem), Mat 20. 1-16
 27. Mpitandrim-pananana kinga (Diem), Lio 16. 1-9
 28. Mpitsara (Diem), Lio 18. 1-8
 29. Namana mpanelingelina, Lio 11. 5-8
 30. Ny tena voaloboka, Joa 15. 1-8
 31. Olona matanjaka sy tsara fiadiana (Diem), Mar 3. 27; Lio 11. 21-22
 32. Olona roa nitrosa, Lio 7. 41-43
 33. Ondry nania ka hita indray (Diem), Mat 18. 12-14; Lio 15. 4-7
 34. Orin-trano tsy mitovy (Diem), Mat 7. 24-27; Lio 6. 47-49
 35. Samaritana tsara fanahy (Diem), Lio 10. 25-37
 36. Siny hoditra (Diem), Mat 9. 17, Mar 2. 22; Lio 5. 37-38
 37. Sira ny mpianatr' i Jesoa (Diem), Mat 5. 13
 38. Sira sy fahazavana ny mpianatr' i Jesoa (Diem), Mat 5. 14-15; Mar 4. 21-25; Lio 8. 16-18
 39. Tapak' ahitra sy vatan-kazo (Diem), Mat 7. 3-5; Lio 6. 41
 40. Tilikambo (Diem), Lio 14. 28-33
 41. Tompona tanimboaloboka (Diem), Mat 21. 33-46; Mar 12. 1-12; Lc 20. 9-19
 42. Tsimparifary nafafin' ny fahavalo (Diem), Mat 13. 24-30
 43. Varavarana èty (Diem), Lio 13. 24-29
 44. Vatosoa sarobidy (Diem), Mat 13. 45-46
 45. Voan-tsinapy (Diem), Mat 13. 31-32; Mar 4. 30-32; Lio 13. 18-19
 46. Voninkazo eny an-tsaha (Diem), Mat 6. 28-34
 47. Voro-manidina (Diem), Mat 6. 26

Jereo koa

hanova