‮تسلط این کاربر به‌ زبان فارسی در حد زبان مادری است. fa-4